Historia LZS Tarchalankaponiżej historii znajduj± się wszystkie archiwalne wpisy z zakładki Aktualno¶ści

W okresie międzywojennym (1918-1939) młodzież w Tarchałach Wielkich chętnie bawiła się w sport. Grano w palanta na specjalnie przygotowanych do tego placach, tam też toczyła się tzw. "Walka Narodów" w dwa ognie, czy zabawa "w zbója". Zim± za¶ grano w hokeja na... ¶niegu, a dzieci jeĽdziły na łyżwach oraz sankach. Podczas zabaw ludowych popularny był tzw. "kaczor", czyli łapanie kaczki przez jad±cego na koniu jeĽdĽca. Niemniej popularny był tzw. "moj", czyli zdobywanie szczytu przygotowanego drzewca. Aby utrudnić ¶miałkom zmagania, smarowano drzewiec smarem lub płynnym mydłem. W tym czasie imprezy sportowe najczę¶ciej organizowane były w szkole. Wi±zało się to z faktem, że tylko przy szkole istniały tereny przeznaczone do ćwiczeń fizycznych, które najczę¶ciej uprawiano w ramach zajęć dydaktycznych lub na przerwach. Do najpopularniejszych gier i zabaw należały biegi oraz gry z piłk± ręczn± lub nożn±. Tarchały Wielkie nie posiadały terenu pod utworzenie boiska sportowego. Dlatego też, młodzież do gry w piłkę wykorzystywała wiejskie ulice i podwórka. Czasami gry i zabawy odbywały się na tzw. "pańskich polach", gdzie kilkana¶cie hektarów ziemi było przeznaczone na pastwisko dla krów, kóz, i gęsi dla wyrobników maj±tku - Grundzielewskiego (dzierżawca dóbr Radziwiłła). Jeszcze przed wybuchem II wojny ¶wiatowej młodzież tarchalska zainteresowała się terenami na tzw. "Dołach", jak potocznie nazywano obszar przy grodze z Odolanowa do Ostrowa Wielkopolskiego. Wła¶ciwie tylko ten plac nadawał się na boisko sportowe o większym rozmiarze. Za zgod± sołtysa przygotowaniem boiska zajęło się Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół". Zrekultywowano czę¶ć terenu i zagospodarowano go na plac rekreacyjno-sportowy. Zorganizowano tam pierwsze letnie zabawy, majówki i inne imprezy dla dzieci. Prace przerwano po wybuchu II wojny. W czasie okupacji teren ten służył do ćwiczeń przez Niemców przygotowuj±c młodzież męsk± (Polaków) do obrony przeciw pożarowej na wsi.

Sport w Tarchałach Wielkich odżył w roku 1945. Pierwsz± grupę sportowców stanowiła młodzież szkół ¶rednich. Młodzież ucz±ca się w szkołach była motorem rozwoju sportu wiejskiego. To oni zapocz±tkowali grę w piłkę nożn±, piłkę siatkow± oraz tenisa stołowego. Do prekursorów rozwoju sportu w Tarchałach Wielkich można zaliczyć: Władysława Kaika, Henryka Kuczkowskiego, Stefana Uciechowskiego, Mariana Młynarczyka, Kazimierza Prusiewicza, Zbigniewa Maciejewskiego, Romana Maciejewskiego, Stanisława Wewióra, Teofila Szeffera i wielu innych, którzy zachęcili pozostał± młodzież do ćwiczeń fizycznych. Pocz±tki nie były łatwe. Brak było bazy sportowej i wyposażenia w sprzęt. Jednak chęć rywalizacji przezwyciężyła wszystko. Sprzęt sportowy kupowano na własn± rękę, a dopingiem ku temu była chęć gry w jednej drużynie z innymi kolegami.

Pierwszym z zadań młodzieży było przygotowanie boiska sportowego. To na "Dołach" nie nadawało się do gry po okresie wojennym. Rekultywacja terenu pochłonęła wiele godzin ciężkiej pracy. Nawieziono ogromn± ilo¶ć ziemi zasypuj±c doły po wyrobiskach. Mieszkańcy wsi przepracowali społecznie wiele godzin, aby już można grać na własnym boisku. Zasypywano doły, odwodniano teren, wszystko po to, by boisko sportowe spełniało wymogi do gry w piłkę nożn±.

W międzyczasie w¶ród tarchalskiej młodzieży i starszych działaczy zrodziła się my¶l o założeniu sportowego koła. Do dnia dzisiejszego trwaj± spory co do daty powstania Ludowego Zespołu Sportowego w Tarchałach Wielkich. Czy było to w 1947 czy 1949 roku? W archiwum klubowym zachował się akt założycielski, na którym nie ma jednak daty. Skład pionierskiej rady LZS "Tarchalanka" widniej±cy na owym akcie zgadza się (za wyj±tkiem nazwiska skarbnika) ze składem rady zapisanym w starym protokolarzu sportowego koła. W tym historycznym dokumencie sporz±dzono protokół nr 1 z walnego Zebrania LZS Tarchalanka odbytego 26 wrze¶nia 1949 roku. Jego tre¶ć przedstawia się następuj±co: "...Zebranie zagaił kol. Pawlak Kazimierz. W zagajeniu podkre¶lił ważno¶ć dzisiejszego zebrania, które jako pierwsze Walne Zebranie ma na celu powołanie do życia na terenie naszej gromady organizacji sportowej pod nazw± Ludowego Zespołu Sportowego Tarchalanka...". Wszystko wskazuje więc na to, że to wła¶nie rok 1949 należy przyj±ć jako pocz±tek LZS w Tarchałach Wielkich, choć starsi działacze zapewniaj±, że "Tarchalanka" rozpoczęła działalno¶ć dwa lata wcze¶niej i że było to wiosn±. W "Monografii Odolanowa" autorstwa Eugeniusza Dymacza znajduje się zdjęcie z roku 1945 przedstawiaj±ce zespół Odolanovii przed meczem z LZS Tarchały. Prawdopodobnie drużyny rozergały mecz piłkarski w tym czasie, ale zespół z Tarchał Wielkich na pewno nie nosił nawy LZS, gdyż tę wprowadzono w Polsce dopiero od roku 1946. W latach 1947-1973 drużyna piłkarska występowała ze zmiennym szczę¶ciem w klasach W, D, C oraz B. Znacz±cy sukces odniosła dopiero w 1974 roku. Uzyskała bowiem awans do międzypowiatowej. Awans wywalczyli: Andrzej Celmer, Zbigniew Łyczywek, Marian Celmer, Piotr Maciejewski, Mirosław Jankowski (z Huty), Krzysztof Paliga, Stanisław Jano¶, Ryszard Reczek, Jan Kucharek, Marian Rogaliński, Marian Kucharek, Stefan Szkudlarz, Roman Koniarek, Kazimierz Szymczak, Marian Lis, Adam Talaga i Zygmunt Łyczywek.

Przeciwnikami "Tarchalanki" w klasie międzypowiatowej były m.in. "Stal" Pleszew, MZKS Kępno, "Victoria" Jarocin, "Piast" Ostrzeszów, "Astra" Krotoszyn, "Warta" ¦rem, "Piast" Błaszki, jak również ekipy z Krobii i Pudliszek (byłe województwo leszczyńskie) . W 1976 roku piłkarze z Tarchał Wielkich utrzymali się w klasie "A", natomiast w roku 1977 zajęli w niej II miejsce i wywalczyli awans do klasy okręgowej. Ten sukces wypracowała drużyna pod kierownictwem Zbigniewa Maciejewskiego (przewodnicz±cy LZS), Mariana Kucharka (zastępca), Stanisława Kurasza (skarbnika) oraz kierownika drużyny Henryka Jędrzejaka. Po powołaniu Z. Maciejewskiego do służby wojskowej (1971) funkcję przewodnicz±cego obj±ł Marian Kucharek.

Duże zaangażowanie działaczy LZS "Tarchalanka" znalazło odzwierciedlenie w nagrodach przyznawanych przez władze LZS. W latach 1973-1976 (trzy razy pod rz±d) "Tarchalanka" zajmowała I miejsce na najlepsze koło LZS w ówczesnym województwie kaliskim. Wyróżnieniem był znak jako¶ci "O M E G A" przyznawany najlepszym wiejskim zespołom sportowym.

Osi±gnięcia sportowe LZS w Tarchałach zostały dostrzeżone przez władze województwa kaliskiego i w 1977 roku drużyna piłki nożnej została wytypowana do reprezentowania województwa kaliskiego w imprezach międzynarodowych. LZS otrzymał fundusze z Urzędu Wojewódzkiego i wyjechał na turniej piłki nożnej do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Piłkarze byli tam cztery dni i oprócz turnieju piłkarskiego brali udział w wycieczce zwiedzaj±c okolice Berlina. W turnieju piłkarskim brało udział siedem drużyn piłkarskich z różnych miejscowo¶ci NRD. Dryżyna nasza spisała się bardzo dobrze i zwyciężyła we wspaniałym stylu. Drużyna przywiozła z turnieju zdobyty wspaniały puchar. Po pewnym czasie z rewizyt± do Tarchał Wielkich przyjechała drużyna z Niemiec. W meczu towarzyskim gospodarze wygrali 2 do 1. Piłkarze "Empor" Hörlitz brali również udział w uroczysto¶ciach jubileuszu 30-lecia LZS "Tarchalanka". W póĽniejszym czasie kontakty sportowe z Niemcami zostały przerwane. Ludowy Zespół Sportowy "Tarchalanka" Tarchały Wielkie jest przykładem jednego z nielicznych klubów wiejskich, który na przełomie lat siedemdziesi±tych i osiemdziesi±tych uzyskał znacz±ce sukcesy sportowe, a w latach 1981-1985 jako pierwszy wiejski zespół z województwa kaliskiego walczył z powodzeniem w piłkarskiej klasie międzyokręgowej Kalisz-Sieradz. Przez siedem sezonów "Tarchalanka" toczyła zaciekłe boje w klasie wojewódzkiej i klasie A (takie nazewnictwo wówczas obowi±zywało), by w 1981 roku uzyskać największy sukces w historii klubu - awans do klasy międzyokręgowej Kalisz-Sieradz.

Dużym sukcesem klubu było również dotarcie w 1982 roku do półfinału rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim Kaliskiego OZPN, gdzie Tarchalanka uległa na własnym boisku "Polonii" Kępno 0:3.

W 1985 roku młodzi piłkarze z Tarchał nagrali dwa programy dla TVP z cyklu "Piłkarska kadra czeka", a w 1987 roku w Teresinie, w turnieju organizowanym przez ten telewizyjny program, zajęli trzecie miejsce na szczeblu makroregionu, by w 1999 zwyciężyć na szczeblu Wielkopolskim . W 1990 roku młodzi gracze Tarchalanki zajęli drug± lokatę w Ogólnopolskim Turnieju ¦wiata Młodych w Grudzi±dzu.

Po tłustych latach dla piłkarzy przyszły te chudsze. Po wielu latach gry w klasie A w roku 1998 przyszedł spadek do najniższej klasy rozgrywkowej. Jednak po trzech latach przebudowany zespół powrócił znów do wyższej klasy. Niestety w roku 2008 "Tarchalanka" zajęła ostatnie miejsce w tabeli grupy II klasy A i znów spadła na najniższy szczebel rozgrywek. W klasie B występuje również obecnie.

Oprócz piłki nożnej w Tarchalance funkcjonowały również inne sekcje. Do najprężniej działaj±cych należały lekkoatletyka, szachy, warcaby i tenis stołowy. Barwy LZS Tarchalanka od wielu lat reprezentuje słynny biegacz Piotr Uciechowski reprezentant Polski w biegach górskich. Okres od założenia organizacji do lat 1990 były latami trudnymi dla organizacji pod względem finansowym. Fundusze na wydatki dla LZS, na działalno¶ć sportow±, organizacja zapewniała we własnym zakresie. Urz±dzała zabawy taneczne i zyski przeznaczała na wydatki sportowe. Sporadycznie Gminna Spółdzielnia w Odolanowie lub Bank Spółdzielczy fundował sprzęt sportowy.

Autorem poniższego tekstu jest Rafał Szubert

Wszelkie prawa zastrzeżone. W celu wykorzystania fragmentów poniższego tekstu proszę skontaktować się z autorem.

Z Aktualnoś¶ci_poniżej 2018 roku


Turniej Streetball'a 2017 «26 sierpień 2017»


W pi±tek, 25 sierpnia 2017 r. odbył się ostatni (po Kaliszu i Cekowie-Kolonii) z turniejów dla dzieci i młodzieży w ramach Kaliskiego Streetballa 2017.

Tym razem na zaproszenie Oktawiana Kaika z klubu LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie rozegraliśmy turniej 3x3 dla miejscowej młodzieży.

W turnieju wzięło udział 12 zespołów z Tarchał Wielkich i okolicznych miejscowości.

Kaliski Streetball Grand Prix Tarchał Wielkich- wyniki:
1. Osiem Bułek Bułka (Tarchały Wielkie)
2. Wymiatacze (Tarchały Wielkie)
3. Korniszony (Tarchały Wielkie)
4. Pandy (Tarchały Wielkie)

Organizatorami turnieju były: Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej i LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie

Turniej był dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Turniej Dzielnic/ Ulic Tarchał Wielkich «16 sierpień 2017»


We wtorek 15.08 odbył się coroczny turniej dzielnic/ ulic Tarchał Wielkich w piłce nożnej.

Super impreza- wielkie dzięki dla obecnych piłkarzy i wielu Kibiców (jak zawsze z nami!!! :)

I nocny turniej piłki nożnej «24 lipca 2017»


W sobotę 15 lipca 2017 roku odbył się I Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Animatorów Orlika 2012 w Tarchałach Wielkich. Rozgrywki rozpoczęły się o godzinie 20:00, a zakończyły o 01:30 następnego dnia. Pomysłodawcą turnieju był Krzysztof Wewiór. O najwyższy stopień podium walczyło 6 drużyn: FC Zamkowa Odolanów, BONIKOVIA Boników, CZARNI Wierzbno, PIĘKNI i MŁODZI Odolanów, TARCHALANKA Tarchały Wielkie, START Nabyszyce.

Turniej był otwarty - mogły w nim startować drużyny zrzeszone lub niezrzeszone, ale warunkiem było ukończenie przez każdego gracza 18 roku życia i zamieszkanie na terenie Gminy Odolanów. Na orlik przybyła liczna grupa kibiców, która do późnych godzin nocnych dopingowała swoje drużyny i obserwowała pozostałe mecze.

Startujące zespoły podzielone były na 2 grupy, w których grano systemem każdy z każdym. Dwa najlepsze zespoły z grupy walczyły w półfinale, zwycięzcy półfinałów o I miejsce, kolejne o III i IV miejsce w zawodach.

Wyniki - mecze grupowe:

Grupa A
CZARNI WIERZBNO - BONIKOWIA BONIKÓW 1:1 BONIKOWIA BONIKÓW - PIĘKNI I MŁODZI ODOLANÓW 3:2 PIĘKNI I MŁODZI ODOLANÓW - CZARNI WIERZBNO 0:1

Grupa B
FC ZAMKOWA - TARCHALANKA TARCHAŁY WIELKIE 2:3 TARCHALANKA TARCHAŁY WIELKIE - START NABYSZYCE 4:1 START NABYSZYCE - FC ZAMKOWA 0:3

Mecze półfinałowe:
TARCHALANKA TARCHAŁY WIELKIE - CZARNI WIERZBNO 4:1 BONIKOWIA BONIKÓW - FC ZAMKOWA 5:7

Mecz finałowy o I miejsce:
TARCHALANKA TARCHAŁY WIELKIE - FC ZAMKOWA ODOLANÓW 3:1

Mecz o III miejsce:
BONIKOWIA BONIKÓW - CZARNI WIERZBNO 3:2

Mecz o V miejsce:
START NABYSZYCE - PIĘKNI I MŁODZI ODOLANÓW 4:3

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1 miejsce- TARCHALANKA TARCHAŁY WIELKIE
2 miejsce- FC ZAMKOWA
3 miejsce- BONIKOWIA BONIKÓW
4 miejsce- CZARNI WIERZBNO
5 miejsce- START NABYSZYCE
6 miejsce- PIĘKNI I MŁODZI ODOLANÓW

Skład zwycięskiego zespołu TARCHALANKI: Michał Grobarek, Dominik Celmer, Remigiusz Olek, Wojciech Pacyna, Tomasz Celmer, Piotr Skrzypczak, Tomasz Rogaliński, Piotr Dolata, oraz Paweł Grochowicki.

Na uroczystym zakończeniu wszystkie uczestniczące w współzawodnictwie piłkarskim drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a trzy najlepsze drużyny pamiątkowe puchary ufundowane i wręczone przez głównych organizatorów imprezy ANIMATORÓW Orlika 2012 w Tarchałach Wielkich - Krzysztofa Wewióra i Łukasza Sobierajczyka, w towarzystwie Wiceprzewodniczącego Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w ODOLANOWIE Grzegorza Szuberta.

Organizatorzy wyróżnili i uhonorowali również pamiątkowymi statuetkami najlepszego bramkarza turnieju, którym został MICHAŁ GROBAREK z TARCHALANKI Tarchały Wielkie - wpuścił tylko 5 bramek oraz KAMILA KRÓLA z drużyny FC Zamkowa Odolanów - najlepszego strzelca - zdobył 9 bramek w turnieju. Statuetką sportową organizatorzy uhonorowali również głównego sędziego turnieju Henryka Mizgalskiego.

Impreza pod względem organizacyjnym i sportowym była bardzo udana i wszyscy rozeszli się do domów z nadzieją spotkania się za rok na kolejnym turnieju.Podsumowanie i Podziękowanie Polska Biega 2017 «17 lipca 2017»


02.07.2017 Polska Biega w Tarchałach III

Impreza udana, pełna różnych atrakcji i nasze trudy się opłaciły - przeszła do historii, a teraz czas na podsumowanie.

Bieg uliczny 10 km, Nordic Walking 5 km, Biegi Dzieci i Młodzieży 100, 500, 1000 m, 249 uczestników- 64 dzieci (przedszkolacy i młodsi, podstawówka 1-3, 4-6 i gimnazjum) i 185 dorosłych. Sportowcy w Biegu główny i NW od 16 do 78 roku życia (Gozdowski Edward z Ostrowa Wlkp. 1939 rocznik).

W tym roku Bieg Główny wygrał Michał Przerwa - mieszkaniec Gminy Odolanów, któremu właśnie z tego względu należą się szczególne gratulacje. Drugi czas miał Rafał Czarnojańczyk z Ostrowa, a trzeci był Łukasz Sobera z Twardogóry. Spośród kobiet najlepsza była Olga Kazimitowa (Ukraina) z Kalisza, druga Izabela Wierzchowska również z Kalisza i trzecia Anna Górska z Ostrowa.

Najlepsi biegacze z Tarchał Wielkich to Julia Wizner i Robert Schubert. Z Gminy Odolanów to Michał Przerwa z Odolanowa, Grzegorz Rogala z Odolanowa oraz Jeremiasz Przydróżny z Garek. Wśród kobiet najlepsze w gminie były: Julia Wizner z Tarchał Wielkich, Magdalena Rudnicka z miejscowości Baby oraz Ewa Rogalińska z Tarchał Wielkich.

W imprezie brali udział zawodnicy z dalekich stron Polski, a w kategorii Najdalej od Tarchał zwyciężyła uczestniczka z Augustowa Martyna Gąsiewska.

Po raz pierwszy organizowaliśmy także marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Podium wywalczyli kolejno:

Konrad Sitkowski z Dobrzenia, Irena Szymanowska z Ostrowa, Jacek Urban z Leszna.

Pośród mieszkańców Tarchał Wielkich w marszu Nordic Walking najlepsi okazali się Jan Czubak oraz Urszula Majchrzak.

Wyniki biegów dzieci:

Kategorie kwadraty - 500 metrów - szkoła podstawowa klasy I-III
Dziewczęta:
MAŁGORZATA JUREK - ODOLANÓW
DARIA SZARGAN - TARCHAŁY W.
JULIA PANEK - POZNAŃ
Chłopcy:
NIKODEM BORECKI - JANKÓW PRZYG.
ŁUKASZ CHYTROWSKI - PLESZEW
ADRIAN ZBOROWSKI - OSTRÓW WLKP.

Kategorie trójkąty- 1000metrów- szkoła podstawowa IV-VI
Dziewczęta:
LENA DĄBRÓWKA - OSTRÓW WLKP.
JULIA ROGALIŃSKA - TARCHAŁY W.
SAMANTA ZBOROWSKA - OSTRZESZÓW
Chłopcy:
KRYSTIAN WIESZCZAK - TARCHAŁY W.
WIKTOR BARTOSZEK - RASZKÓW
PATRYK SKRZYPCZAK - TARCHAŁY W.


Kategoria gwiazdy - 1000metrów - gimnazjum
Dziewczęta:
MONIKA JADCZAK - KROTOSZYN
MILENA MUCHA - GORZYCE M.
WERONIKA DATTA - GORZYCE M.
Chłopcy:
KACPER ADAMCZAK - TARCHAŁY W.
NORBERT WOŹNIAK - ODOLANÓW
MATEUSZ ZBOROWSKI - OSTRZESZÓW


Pozostałe kategorie i wyniki biegów:


Wyniki biegu na 10 km

Wyniki Nordic Walking na 5km

Wyniki biegów dzieci


WIELKIE PODZIĘKOWANIA!!!


Impreza nie mogłaby odbyć się bez pomocy Sponsorów, których z powodzeniem honorujemy i dziękujemy im umieszczając logo każdego z nich na wielkiej tablicy tuż za podium. Nasi darczyńcy: Gmina i Miasto Odolanów, Elizab Stal, MKTECH, AGRIFIRM, Deftrans, Dombud, OviPak, Wiązary Burkietowicz, Kwiaciarnie: Aleksandra z Odolanowa, U Eli z Ostrowa i Katleja z Ostrowa (dodam, że bardzo rzadko na podobnych imprezach są kwiaty- dzięki Nim sąJ), Dzwonek Odolanowski, Oshee, Intar, Metal-Vis, Alugum, Restauracja Spiżarnia - Paulina Biernat, Przemysław i Patryk Kupijaj, Miejsko- Gminne Zrzeszenie LZS, Rada Sołecka z Tarchał Wielkich, Radni Gminy Odolanów i Powiatu Ostrowskiego: Marian Dolata, Grzegorz Finke, Grzegorz Szubert, Katarzyna Bzik, Józef Wajs oraz wielu mieszkańców Tarchał Wielkich, którzy wolą pozostać anonimowi.

Tradycyjnie oficjalnym starterem biegu głównego był Pan Roch Szubert- były Dyrektor SP w Tarchałach. W tym roku ze względu na stan zdrowia nie mógł uczestniczyć Pan Waldemar Pawlak- były Sołtys Tarchał Wielkich.

Nie można zapominać o fantastycznych wolontariuszach: Bartosz Śmigiel, Tomasz Rogaliński, Rafał Skrzypczak, Krzysztof Wewiór, Grzegorz Perz, Mariusz Wawrzyniak, Anna Błaszczyk, Przemysław Hęćka, Mieczysław Śmigiel, Piotr Skrzypczak, Natalia Wewior, Aleksandra Wewior, Roman Janoś, Łukasz Sobierajczyk, Wojciech Adamczak, Kacper Adamczak, Łukasz Kołodziej, Weronika Majchrzak, Izabela Dyczak, Marian Przerwa, Łukasz Dolata, Darid Szubert, Jakub Franc, Karol Koryciak, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tarchałach Wielkich, panie odpowiedzialne za przygotowanie pysznego ciasta drożdżowego, dzieci i młodzież z Tarchał Wielkich, Tarchał Małych i Bab. O dobry humor uczestników zadbał oczywiście jak co roku, najlepszy prowadzący spiker Wojciech Kryjom.

Podziękowania należą się także Dyrektorowi SP Tarachały Wielkie Sławomirowi Jasińskiemu za życzliwość i udostępnienie obiektu Szkoły, pracownikom firmy ZUK Odolanów, Straży Pożarnej z Tarchał Wielkich i Policji za dbanie o bezpieczeństwo na trasie.

Dziękujemy kibicom, dzięki którym biegacze czuli się na trasie po mistrzowsku!

Dziękujemy wszystkim, którzy choć trochę przyczynili się do realizacji naszej imprezy - sponsorom, wolontariuszom, uczestnikom i kibicom!
Do zobaczenia za rok POLSKA BIEGA W TARACHAŁACH IV już 1.07.2018r !!!
III bieg w Tarchałach zakończony!!! «03 lipca 2017»


02.07.2017 to dzień, który wiele osób zapamięta na długo :)

Tego dnia w Tarchałach Wielkich biegały dzieci- przedszkolaki, podstawówka i gimnazjum, biegali lub maszerowali z kijkami dorośli sportowcy od 16 do 78 roku życia (Gozdowski Edward z Ostrowa Wlkp. 1939 rocznik).

Ogólna liczba uczestników to 249= 64 dzieci i 185 dorosłych :)

WIELKI PODZIĘKOWANIA dla wszystkich, którzy choć trochę przyczynili się do realizacji naszej imprezy!!! Sponsorzy, wolontariusze, uczestnicy!!!


Wyniki biegu na 10 km

Wyniki Nordic Walking na 5km

Wyniki biegów dzieci

III bieg w Tarchałach :-) «15 maja 2017»


Rozpoczęliśmy zapisy na III bieg w Tarchałach 2.07.2017 (NIEDZIELA) ulicami Tarchał Wielkich, Tarchał Małych i Bab na dystansie 10km. Prócz głównego biegu na 10 km dla osób >16 roku życia będą także dodatkowe atrakcje dla dzieci, biegi dla dzieci, upominki dla startujących dzieci z oficjalnym przebiegnięciem części trasy biegu głównego na różnych dystansach ;-)

W tym roku nowość- na części trasy biegu głównego odbędzie się marsz NORDIC WALKING- dystans 5km.

Prosimy zapoznać się z regulaminami biegów i marszu podpięte poniżej.

ORGANIZATOR BIEGU
Zdjęcie


Uczestnicy biegu głównego i Nordic Walking automatycznie wezmą udział w loterii- będzie rozlosowanych kilka cennych nagród rzeczowych (ilość nagród minimum 3, a czy będzie więcej- w zależności od ilości sponsorów) (jest ta wzmianka także ujęta w regulaminie).

Zachęcamy do uczestnictwa w tej wspaniałej rywalizacji. Dla uczestników przewidujemy ponadto obfity bufet, który przygotują Panie z Koła Gospodyń Wiejskich :-)

Dodatkowo ujęliśmy w regulaminie KLASYFIKACJĘ DRUŻYNOWĄ w biegu głównym.

Kliknij poniżej, aby się zapisać na bieg główny i Nordic Walking- zapisy w tym samym linku. Ponadto kolejno: regulamin biegu, mapa biegu, mapa Nordic Walking i nagrany filmik z przebiegu trasy- wszystko poniżej.


ZAPISY NA BIEG GŁÓWNY 10km I NORDIC WALKING 5km

REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO

REGULAMIN NORDIC WALKING

REGULAMIN BIEGÓW DZIECI

MAPA BIEGU GŁÓWNEGO

MAPA NORDIC WALKINGWspomnienia Imprezy Polska Biega w Tarchałach 2016 «15 maja 2017»


Powspominajmy troszkę klikając w poniższe filmiki- zapraszamy ;-)


Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2017!!! ;-) «24 grudnia 2016»

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia jak również zbliżającego się Nowego Roku 2017 dla Wszystkich Ludzi Dobrej Woli; dla Sportowców, Działaczy, Sponsorów i tych, którzy nas wspierają życzy Zarząd Klubu LZS Tarchalanka.
Polecamy piękną, może trochę zapomnianą Pastorałkę i zachęcamy do poruszania się- rodzinnego tańca ;)
Dodamy tylko, że 2016 rok bardzo pozytywny- udało się zorganizować kilka fajnych imprez sportowych, ale w 2017 (obiecujemy) chcemy więcej!!! :)
KOLEJNY MILE SPĘDZONY DZIEŃ W TARCHAŁACH «19 lipca 2016»


A w Tarchałach ciągle coś się organizuje ;-) ale tym razem tylko dla mieszkańców lub byłych mieszkańców Tarchał Wielkich.

W minioną sobotę na Orliku w Tarchałach Wielkich odbył się "Turniej ulic" w piłkę nożną organizowany głównie przez Animatorów Orlika Krzysztofa Wewióra i Łukasza Sobierajczyka.Impreza rozpoczęła się o godzinie 17:00 przywitaniem przez Organizatorów i Panią Sołtys Tarchał Wielkich Elżbietę Tomczak. Na tunieju pojawiło się dużo więcej uczestników niż przewidziano. Tydzień przed zawodami zgłosiło się 37 zawodników i ku zadowoleniu wszystkich- w sobotę przybyło ponad 60 chętnych do gry piłkarzy. Uczestniczyli nie tylko obecnie mieszkający w wiosce obecnie grający lub byli piłkarze, ale także osoby które już długo nie mieszkają w Tarchałach Wielkich i przy okazji każdego takiego spotkania są i zawsze będą chętnie wracać do swoich korzeni.

Sobotnie wydarzenie zgromadziło na Orliku nie tylko samych zawodników, ale także liczne grono kibiców. Turniej ulic niezmiennie jest organizowany co roku i zawsze gromadzi wielu zainteresowanych, którzy kiedyś czynnie uprawiali grę w piłkę nożną. Osoby te do dnia dzisiejszego pamiętają coroczne zawody i niezmiennie emocjonują się żeby to właśnie ich dzielnica odniosła sukces ;-).

Wśród przybyłych tak licznie piłkarzy organizatorzy sprawnie podzielili chętnych do gry i wytypowano 5 drużyn. Tarchalacy zostali podzieleni wg naszej tradycyjnej nomenklatury: Wioska (czyli ulica Szkolna i połączone), Madera (Krotoszyńska, Raszkowska i połączone), Podlas (Ostrowska, Kwiatowa, Leśna, Boczna), Kolejowa- tylko mieszkańcy z ulicy Kolejowej, Bajorko (Ostrowska za torami, Łąkowa, Nowy Świat, Krótka).

Mecze rozegrano systemem każdy z każdym i co ważne, bo przede wszystkim chodziło jak zwykle o dobrą zabawę- każdy mógł zostać sędzią któregoś z meczu:-), zatem było wiele "sprawiedliwych" decyzji ;-). Każdy z zawodników i zawodniczek, bo oczywiście grały też mieszkanki Tarchał wszedł na boisko i mógł zagrać. Każda drużyna zatem rozegrała 4 spotkania po 16 minut (8 minut połówka).

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a także napoje i kiełbaski z grilla.

Ostateczne wyniki turnieju są następujące: (oczywiście- miało to najmniejsze znaczenie, bo najważniejszy był fajnie spędzony czas wśród znajomych)
1.m-ce Wioska
2.m-ce Bajorko
3.m-ce Podlas
4.m-ce Kolejowa
5.m-ce Madera

Główni organizatorzy dziękują za tak liczne przybycie i przede wszystkim pomocnikom w organizacji, a w pierszej kolejności Bartoszowi Śmiglowi, osobom pomagającym w organizacji i poszukiwaniu chętnych do gry: Anna Błaszczyk, Roman Janoś, Rafał Skrzypczak, Janusz Tomczak, Pani Sołtys Elżbiecie Tomczak.

Oby takich imprez było więcej, a jeśli chodzi o turniej ulic- zapraszamy za rok ;-)
POLSKA BIEGA W TARCHAŁACH II «06 lipca 2016»


Polska Biegała w Tarchałach po raz drugi- było pięknie wczoraj :-)!!!

Wielkie DZIĘKUJEMY wszystkim SPONSOROM, UCZESTNIKOM BIEGU, GOŚCIOM i oczywiście WSPANIAŁYM WOLONTARIUSZOM !!! Poniżej zdjęcia z tej naszej wspólnej imprezy, a także filmik (na tą chwilę tylko) z biegu dzieci, a później wrzucimy jeszcze jeden ogólny- jak tylko się obrobi... :-)ORGANIZATOR BIEGU
ZdjęcieII edycja imprezy biegowej POLSKA BIEGA W TARCHAŁACH już niestety za nami. Niestety, bo wyszło super i oby tak zawsze wychodziło! ;-)

Rozpoczęliśmy otwarciem biura zawodów o godzinie 8:00- planowo wg regulaminu zawodów biegu dzieci i dorosłych.
W tym czasie organizatorzy próbowali ostatkiem sił dopiąć wszystko na ostatni guzik i jak wykazały opinie startujących- udało się!! Niech żałuje ten, kto nie uczestniczył w tej imprezie.

O godzinie 10:00 super prowadzący imprezę Wojciech Kryjom zaprosił do oficjalnego rozpoczęcia przedstawiciela Gminy Odolanów Pana Piotra Mloczynskiego, który reprezentował Burmistrza Mariana Janickiego i V-ce Burmistrz Krystynę Wiertelak (przebywający na wyjeździe zagranicznym).
Po oficjalnym rozpoczęciu i delikatnym poślizgu planowanego rozpoczęcia biegiem dzieci wystartowali przedszkolacy i zerówka (kategoria nazwana przez organizatorów "uśmieszkami") w biegu na 150metrów. Biegi oficjalnym odliczaniem wystartowali Panowie- seniorzy- Pan Roch Szubert (były Dyrektor Szkoły w Tarchałach) i Waldemar Pawlak (były Sołtys i autor książki o Tarchałach). W biegu tym uczestniczyło 21 dzieci i każde zajęło pierwsze miejsce- dotarli do mety z pomocą swoich opiekunów lub osobiście bezproblemowo. Doping kibiców niesamowity, a uśmiech dziecka po dotarciu do mety jest bezcenny.
Ze względu na wysoką temperaturę powietrza około 30 st. organizator zapewnił zraszacze, dzięki którym dzielni przedszkolacy mogli się schłodzić i oczywiście uzupełnić węglowodany przy pomocy cukierków.

Tuż po uśmieszkach wystartowała kategoria nr 2. o nazwie kwadraty, czyli podstawówka klasy 1-3. W tej kategorii już była duża adrenalina i rywalizacja startujących dzieci. Kategoria ta rozgraniczała dziewczęta i chłopców. Dystans do pokonania to 500 metrów. W kategorii dziewcząt jak pierwsza dotarły do mety: 1. Jurek Małgorzata (Odolanów), 2. Panek Julia (Poznań), 3. Majchrzak Jessica (Tarchały Wlk.), a wśród chłopców zwycięzcami zostali: 1. Wieszczak Kamil (Tarchały Wlk.), 2. Fischer Filip (Odolanów), 3. Tomczak Norbert (Ostrów Wlkp.). Każde dziecko na mecie otrzymało medal za uczestnictwo. Kolejna kategoria nr 3. dla dzieci nazywała się trójkąty, czyli podstawówka 4-6. Dystans 1000 metrów w takim upale dla dzieci to duży wysiłek, ale dla tak ambitnych młodych ludzi to żaden problem- wszyscy dobiegli do mety zadowoleni i uśmiechnięci, gdyż każdy otrzymał na mecie medal i możliwość schłodzenia się. Z pośród dziewcząt najlepsze okazały się: 1. Rogalińska Julia (Tarchały Wielkie) (córka jednego z organizatorów- Tomasza Rogalińskiego- tata bardzo dumny z córki ?), 2. Gebel Roksana (Odolanów), 3. Rosińska Karolina (Oleśnica). Chłopcy uplasowani na premiowanych pozycjach to: 1. Kacper Adamczak (LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie), 2. Woźniak Norbert (Odolanów), 3. Wawrzyniak Jan (Wrocław). Szczegółowe wyniki są dostępne poniżej- kliknij w WYNIKI.

Uśmiech dziecka pod dotarciu do mety wspaniały, a zachwyt po otrzymaniu medalu piękny- nie mówiąc już o wielkiej radości po wejściu na podium i otrzymaniu pucharów dla zwycięzców.

Tuż po biegu dzieci nastąpiło zamknięcie dróg i przygotowanie do biegu głównego wszystkich powyżej 16 roku życia na dyst. 10 km. Na starcie stawiło się 123 zawodników. Wystartowali o godzinie 11:10 oficjalnie wystartował bieg Pan Roch Szubert (tradycyjnie jak w ubiegłym roku), gdy temperatura powietrza wynosiła wtedy 30 st. Jako organizatorzy zastanawiamy się, czy naszego biegu nie nazwać najgorętszym biegiem w Polsce, gdyż w ubiegłym roku temperatura również przekraczała 30 st. Zawodnicy w trakcie biegu mieli do dyspozycji 3 kurtyny wodne ustawione dzięki pomocy OSP Tarchały Wielkie z przewodniczącym Tomaszem Pacyną na czele (wielkie dzięki również za profesjonalne zabezpieczenie trasy). Wody pitnej i punktów energetycznych (banany, cukier w kostkach, napoje witaminowe) również nie brakowało po trasie w ilości 4 stanowiska. Bezpieczeństwa na trasie także pilnowała policja (również jako pilot biegu), a także pomoc medyczna- 2 karetki (firma Redmed Janusz Fikus) i 6 ratowników medycznych (w tym 2 na co dzień pracujących w PSP pochodzących z Tarchał Wielkich- Tomasz Ratajek i Piotr Kulas). Do mety zawodnicy dotarli zadowoleni i oczywiście mogli liczyć na poczęstunek- na ludowo: zupa grochowa, chleb ze smalcem, zrazy, ciasto, kawa, herbata, napoje (bez ograniczeń). Punkty gastronomiczne przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Tarchał Wielkich łącznie z Panią Sołtys Elżbietą Tomczak. Ważne jest przygotowanie i zakupy produktów, a za to odpowiedzialnym i skutecznie był jeden z głównych organizatorów Oktawian Kaik.

Każdy zawodnik otrzymał niepowtarzalny kamienny medal wg pomysłu Wojciecha Wewiora- jednego z głównych organizatorów imprezy. W kategorii Najlepsza z Gminy miejsca zajęły zawodniczki: 1- Rudnicka Magdalena (Baby), 2- Gaworska Daria (Odolanów), 3- Kubiak Kamila (Tarchały Wielkie). Najlepsi z Gminy Odolanów to: 1- Przerwa Michał (Odolanów), 2- Przydróżny Jeremiasz (Odolanów), 3- Gertig Paweł (Odolanów). W kategorii Najlepszy z Tarchał Wielkich- Kobiety- Kubiak Kamila, Mężczyźni- Błaszczyk Tomasz. W kategorii Najdalej od Tarchał- Pawłowski Mariusz z Kurzętnik (blisko Nowe Miasto Lubawskie) około 420 km (5- ty na mecie w kategorii OPEN). Dodatkowe statystyki wykazały, że najmłodszym uczestnikiem biegu była Maja Szubert (niecałe 2-latka)- wnuczka Przewodniczącego LZS Tarchalanka Grzegorza Szuberta, która wraz z dziadkiem pokonała wymagany dystans 150m. Najstarszym zawodnikiem uczestniczącym w biegu głównym był Pan Zenon Czysty z Odolanowa (KS Maraton Ostrów Wlkp.)- 69 lat.

Tuż po biegu odbyła się ceremonia wręczania pucharów. Jako pierwsi zostali poproszenie przedszkolacy, którym medale za uczestnictwo wręczył Pan Grzegorz Szubert (radny powiatu, Dyrektor Szkoły w Wierzbnie, a także Przewodniczący LZS Tarchalanka).

Wszystkie dzieci otrzymały upominki i gadżety ufundowane dzięki firmom takim jak Deftrans, Wiązary Burkietowicz, Elizab STAL, MKtech, Dombud. Następnie uhonorowani zostali uczniowie ze Szkół Podstawowych. Nagrody wręczyła Pani Anna Kupczyk- wyznaczony przez fundatora Dyrektora SP Tarchały Wielkie Sławomira Jasińskiego. Ceremonia dorosłych rozpoczęła się od kategorii generalnej w której zwyciężyli reprezentanci polskich klubów sportowych, ale obywatele Ukrainy. Wyniki poszczególnych kategorii dostępne są na stronie www.tarchalanka.pl. Zaraz po zakończeniu ceremonii odbyło się losowanie 3 nagród, które były przeznaczone dla wszystkich uczestników biegu głównego. Pierwszą nagrodą był zestaw mebli łazienkowych ufundowanych przez firmę Deftrans, kolejną odkurzacz Karcher z firmy MKtech, a 3 był zestaw kluczy- fundator Metal-vis Mirosław Grochowicki.

Było wielu nagrodzonych, a co za tym idzie wielu fundatorów pucharów. Nagrodzeni tak jak w ubiegłym roku bardzo dobrze wspominają, że w Tarchałach Wielkich ceremonia odbywa się jak podczas wielkich zawodów sportowych- wraz z pucharem/ trofeum otrzymują bukiet kwiatów. Kwiaty przygotowane zostały dzięki pomocy 3 kwiaciarni- "Katleja" Ledóchowskiego Ostrów Wlkp., "Aleksandra" Rynek Odolanów, "U Eli" Raszkowska Ostrów Wlkp. Głównymi sponsorami imprezy byli: Elizab Stal Ostrów Wlkp., MKtech myjki i Deftrans. Pozostali sponsorzy wydarzenia: Wiązary Burkietowicz, Dombud, OviPak, a także Eco-mat, Agrifirm. Organizacja nie odbyłaby się bez pomocy i wsparcia Gminy Odolanów (dotacje) i indywidulanych osób sponsorujących puchary dla poszczególnych kategorii: Nagrody w kategoriach generalnych wręczone w zastępstwie za Burmistrza Gminy Odolanów przez Piotra Mloczynskiego i Bogdana Frąszczaka. Do wręczania nagród zaproszony został startujący (biegacz) w tym biegu Pan Andrzej Baraniak ( w zastępstwie za Starostę Ostrowskiego Pana Pawła Rajskiego ). Pozostałe kategorie zostały wręczone i ufundowane przez: Romana Rzeszowskiego, Grzegorza Finke, firmę Metal-vis, stację paliw Wiertelak, Sołtysa wsi Tarchały Wielkie Elżbietę Tomczak, przewodniczącego Kółka Rolniczego Odolanów Zdzisława Gertiga, Romualdę i Mariana Dolatów, Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS, Marka Celmera, Kółko Rolnicze Tarchały Wielkie, firmę Elbas Krzysztof Banaś, Sołtys wsi Gorzyce Małe Anna Lis, Zdzisław Paliga- były mieszkaniec i naukowiec AWF Wrocław, były Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Józef Wajs. Była także kategoria dodatkowa "najdalej od Tarchał" ufundowana przez Jana Uciechowskiego (nagroda pieniężna).

Biegi długodystansowe nigdy nie mogłyby się odbyć bez pomocy wolontariuszy, którzy naprawdę wykonali bardzo wiele pracy i kosztowało to wiele wysiłku (w niektórych przypadkach po zmęczeniu, całym dniu pracy) i dali radę. Wielkie DZIĘKUJĘ za pomoc w organizacji tego biegu to mało, żeby wyrazić to jaki ogrom pracy wykonali Ci, którzy pracowali w tym dniu tak naprawdę dla idei. Bez kolejności, który ważniejszy i który bardziej/ mniej pomógł, bo każdy z nich wykonał niemałą pracę, żeby nasza wioska i region dobrze zaprezentował się i opinia o nas była jak najlepsza: Tomasz Rogaliński, Bartosz Śmigiel, Mieczysław Śmigiel, Natalia Wewior, Aleksandra Wewior, Krzysztof Wewiór, Mariusz Wawrzyniak, Grzegorz Perz, Roman Janoś, Rafał Skrzypczak, Piotr Skrzypczak, Piotr Kulas, Tomasz Ratajek, Anna Błaszczyk, Łukasz i Piotr Dolata, Łukasz Sobierajczyk, Przemysław Hęćka, Marta Gaworska, Martyna Sikora, Marta Michałowska, Wojciech Pacyna, Weronika Majchrzak, Karolina Nowak, Miłosz Konieczny, Mateusz Rogaliński, Remigiusz Zając, Jakub Franc, Zdzisław Barczyński i uczniowie z Gimnazjum Wierzbnie i Szkoły Podstawowej z Tarchał Wielkich, którzy obsługiwali punkty wodne na trasie i wszystkim tym, którzy choćby minimalnie pomogli w organizacji.

PS Organizatorzy zapewniają, że za rok będzie jeszcze większa impreza niż w tym roku!!! ;-)

Z wyrazami Szacunku, Wojciech Wewior i Oktawian Kaik- główni organizatorzy LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie

Poniżej przedstawiamy wyniki biegu głównego i biegów dzieci- dziękujemy za liczne przybycie :-)

WYNIKI BIEGU GŁÓWNEGO

WYNIKI BIEGÓW DZIECI
POLSKA BIEGA W TARCHAŁACH II «09 czerwca 2016»


Trwają zapisy na II bieg w Tarchałach 2.07.2016 ulicami Tarchał Wielkich, Tarchał Małych i Bab na dystansie 10km. Prócz głównego biegu na 10 km dla osób >16 roku życia będą także dodatkowe atrakcje dla dzieci (zamki dmuchane, przejazd kucykiem itp.), biegi dla dzieci, upominki dla startujących dzieci z oficjalnym przebiegnięciem części trasy biegu głównego na różnych dystansach ;-)

Szczegóły biegów dla dzieci w REGULAMINIE BIEGU DZIECI

ORGANIZATOR BIEGU
Zdjęcie


Uczestnicy biegu głównego automatycznie wezmą udział w loterii- będzie rozlosowanych kilka cennych nagród rzeczowych (ilość nagród minimum 3, a czy będzie więcej- w zależności od ilości sponsorów) (jest ta wzmianka także ujęta w regulaminie).

Kategorii biegowych jest bardzo dużo, więc wielu uczestników otrzyma puchary, a zwycięzcy klasyfikacji generalnej otrzymają narody pieniężne.

Zachęcamy do uczestnictwa w tej wspaniałej rywalizacji. Dla uczestników przewidujemy ponadto obfity bufet, który przygotują Panie z Koła Gospodyń Wiejskich :-)

Dodatkowo ujęliśmy w regulaminie nowość- KLASYFIKACJĘ DRUŻYNOWĄ.

Kliknij poniżej, aby się zapisać na bieg główny. Ponadto kolejno: regulamin biegu głównego, regulamin biegu dzieci, wzór zgody na bieg dzieci (jeden z warunków uczestnictwa dzieci w zawodach- zgodnie z regulaminem biegu dzieci), mapa biegu głównego i nagrany filmik z przebiegu trasy biegu głównego- wszystko poniżej.

Patronat medialny:

Zdjęcie
Zdjęcie


ZAPISY NA BIEG GŁÓWNY
(zapisy na bieg dzieci zgodnie z regulaminem biegu dzieci)

REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO

REGULAMIN BIEGU DZIECI

WZÓR ZGODY NA BIEG DZIECI

MAPA BIEGU GŁÓWNEGOSezon piłkarski zakończony «06 czerwiec 2016»


Fajnym akcentem zakończył się sezon piłkarski seniorów- wygraliśmy z drużyną walczącą o awans- 2:1 u siebie ze Zdunami.

Mecz ze względu na temperaturę nie powalał energią, ale było dużo ciekawych akcji do zdobywania bramek, więc atrakcyjnie.

W pierwszej połowie meczu zdobyliśmy bramkę na 1:0 około 35 minuty bramkę zdobył Dominik Celmer z rzutu wolnego. Graliśmy do końca i nie odpuszczaliśmy, co poskutkowało kolejną bramką w drugiej połowie około 70 minuty- bramkę strzelił Tomasz Czech z akcji sam na sam z bramkarzem. Przeciwnicy zdobyli bramkę kontaktową po 90 minucie meczu.

Nasza drużyna mogła zdobyć więcej goli, ale niestety wiele niewykorzystanych 100- procentowych...

Wynik cieszy na koniec sezonu. Piłkarze i działacze tuż po meczu gościli się jak przystało na tradycję- grillowanie przy boisku i ładnej pogodzie;-) i tym optymistycznym akcentem zakończyliśmy grę w sezonie piłkarskim 2015/2016. Już niedługo rozpoczną się treningi do nowego sezonu w którym na pewno będziemy uczestniczyć :-)


W ubiegłą niedzielę przegrana niestety «31 maj 2016»


Drużyna seniorów piłki nożnej w ubiegłą niedzielę niestety przegrała na wyjeździe swój przed- ostatni mecz w tym sezonie.

Przegraliśmy na wyjeździe z ekipą "Gladiatorzy Pieruszyce" 3:0, która w tej chwili będzie walczyła o baraż w ostatnim swoim meczu.

Pierwsza połówka meczu nie zapowiadała aż tak wysokiej przegranej. Wynik do przerwy 0:0. W pierwszej połowie były okazje do strzelenia goli i mecz był wyrównany. Druga połówka to strata poprzez dość niezamierzoną wrzutkę w pole karne, która wpadła do bramki, a potem to już zupełnie opadły morale naszej drużynie, więc padły kolejne 2 bramki.

Przed samym rozpoczęciem meczu wiedzieliśmy już, że w tym roku nie będzie szans na awans, więc graliśmy na dużym rozluźnieniu- stąd taki przebieg gry.

Już za tydzień ostatni- pożegnalny mecz z sezonem, który rozegramy z drużyną ze Zdyn, która podobnie jak Pieruszyce walczy o baraż wejście do A-klasy.
Emocji zatem pewnie nie zabraknie, bo my nie oddajemy meczu bez walki:-). Zapraszamy zatem w niedzielę na godzinę 16:00 do Tarchał na mecz!!!


Marek Florczak na maratonie w Rydze «23 maj 2016»


Nasz biegacz- Marek Florczak był obecny na maratonie w Rydze- zapraszam na króciutki artykuł poniżej.

ta


Dodamy tylko, że w Rydze startowało ogólnie aż 33590 zawodników i zawodniczek ( maraton, półmaraton, 10km, 5km, biegi dzieci ) z 65 krajów świata i Tarchalanka też tam była ;-)
Super wysoka wygrana seniorów piłki nożnej ;-) «23 maj 2016»


Drużyna seniorów piłki nożnej wczoraj zwyciężyła wysoko z Huraganem Szczury- wynik 7:2

Ogólnie rzecz biorą w meczu nie było super werwy, nawet przeciwnicy lepiej zwłaszcza na początku organizowali sobie grę. My raczej statycznie, ale skutecznie- właściwie co druga akcja to bramka z naszej strony.

Po 15 minutach gry bramkę dla nas zdobył Mikołaj Bogusiewicz, potem strata- 1:1. Przestało nam się podobać w momencie gdy Szczury strzeliły na 1:2. Zaczęliśmy mocno się mobilizować i udało się- kolejne gole dla nas strzelił ponownie Mikołaj Bogusiewicz 2:2 i ostatnią w pierwszej połowie zdobył po samodzielnej akcji Łukasz Dolata 3:2 dla nas.

Druga połowa to już większa kontrola po naszej stronie i bramki kolejno zdobywali: Tomasz Czech 4:2 akcja sam na sam i sprytne przejście bramkarza, następnie Wojciech Wewior 5:2, Mateusz Pauter 6:2 i ostatnią bramkę strzelił ponownie Wojciech Wewior 7:2. Dobrze, że udało nam się zmotywować i podnieść po przegrywaniu 2:1. Niestety kontuzji uległ wczorajszy nasz stoper Bartosz Śmigiel, który już w tym sezonie nie zagra..

Zapraszamy na nasz przed- ostatni mecz w sezonie- już za tydzień wyjeżdżamy do Pieruszyc po to, aby wygrać :)- mecz o godzinie 16:00, będzie podstawiony autobus- zapraszamy!!! :-)


II bieg w Tarchałach :-) «15 maja 2016»


Rozpoczęliśmy zapisy na II bieg w Tarchałach 2.07.2016 ulicami Tarchał Wielkich, Tarchał Małych i Bab na dystansie 10km. Prócz głównego biegu na 10 km dla osób >16 roku życia będą także dodatkowe atrakcje dla dzieci, biegi dla dzieci, upominki dla startujących dzieci z oficjalnym przebiegnięciem części trasy biegu głównego na różnych dystansach ;-)
Szczegóły biegów dla dzieci- np. gdzie będzie można się zapisać podamy niebawem.

ORGANIZATOR BIEGU
Zdjęcie


Uczestnicy biegu głównego automatycznie wezmą udział w loterii- będzie rozlosowanych kilka cennych nagród rzeczowych (ilość nagród minimum 3, a czy będzie więcej- w zależności od ilości sponsorów) (jest ta wzmianka także ujęta w regulaminie).

Zachęcamy do uczestnictwa w tej wspaniałej rywalizacji. Dla uczestników przewidujemy ponadto obfity bufet, który przygotują Panie z Koła Gospodyń Wiejskich :-)

Dodatkowo ujęliśmy w regulaminie nowość- KLASYFIKACJĘ DRUŻYNOWĄ.

Kliknij poniżej, aby się zapisać na bieg główny. Ponadto kolejno: regulamin biegu, mapa biegu i nagrany filmik z przebiegu trasy- wszystko poniżej.


ZAPISY NA BIEG

REGULAMIN BIEGU

MAPA BIEGUPiękny sobotni dzień na Orliku w Tarchałach «09 maj 2016»


W minioną sobotę przy pięknej pogodzie spędziliśmy czas na Orliku w Tarchałach. Odbyły się spotkania sportowo-rekreacyjne.Pierwszym wydarzeniem dnia był mecz charytatywny organizowany przez pracowników firmy INTAR Ostrów Wlkp.- między innymi naszych działaczy Tarchalanki- Oktawiana Kaika i Rafała Skrzypczaka, a także przy zaangażowaniu animatorów obiektu Orlik- Krzysztofa Wewióra i Łukasza Sobierajczyka. Mecz charytatywny miał na celu okazanie życzliwości i pomocy finansowej dla 3-letniego synka jednego z pracowników firmy Intar, który choruje na nowotwór. Mecz odbył się pod hasłem: "Cegiełka dla Antosia". Pracownicy rozegrali mecz, bylo grillowanie, atrakcje dla dzieci- gry i zabawy, okazja na przejażdżkę 4-kołowymi rowerami tzw. gokardami itp. Dodatkowo organizatorzy zaprosili motocyklistów z grupy MOTO RANCZO PRZYBYSŁAWICE- fascynatów i użytkowników ciężkich motocykli, którzy również przyczynili się do zorganizowanie i wsparcia tego szczytnego celu.

Przy tej okazji wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się z naszą drużyną biegową LZS Tarchalanka, którzy tego dnia otrzymali komplet ubioru biegowego- koszulki, spodenki 2 pary, spodnie, bluzę, opaskę oczywiście każda z tych części z LOGO LZS Tarchalanka.

To bardzo ważna- historyczna chwila dla naszego klubu. W chwili obecnej w naszej lekkoatletycznej- biegowej drużynie mamy 6 osób w składzie:
-Piotr Uciechowski
-Jan Uciechowski
-Marek Florczak
-Tomasz Błaszczyk
-Katarzyna Wojtaszek
-Kacper Adamczak- młody, ambitny biegacz z Tarchał Wielkich. Kacper pojawił się na naszej imprezie na chwilę, gdyż uczestniczył tego dnia w meetingu we Wrocławiu, gdzie zajął bardzo dobre 3 miejsce w biegu na 600metrów- gratulację złożyliśmy osobiście :)

Stroje sportowe zostały zakupione dzięki wsparciu Gminy i Miasta Odolanów, pomocy i zaangażowaniu braci Uciechowskich i klubu LZS Tarchalanka. Na to wydarzenie został zaproszony Pan Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów (osobiście nie mógł uczestniczyć), którego w imieniu Gminy reprezentował Pan Bogdan Frąszczak- pełnomocnik ds. sportu w naszej Gminie, a także Pani Sołtys Elżbieta Tomczak, którzy oficjalnie wręczali ubiór naszym biegaczom.

Wszyscy obecni mogli zapoznać się z bardzo długą biegową historią Piotra i Jana Uciechowskich. Bracia wystawili swoje wspaniałe wspomnienia (trofea) z ponad 30-letniej kariery.

Piękna słoneczna pogoda uświetniła naszą wspólną popołudniową imprezę, którą jednocześnie rozpoczęliśmy również przygotowania do naszego biegu, który odbędzie się 02. lipca 2016- nasza 10-tka- "Polska Biega w Tarchałach"- to już drugi po raktywacji bieg w Tarchałach Wielkich, Małych i Babach. Już niebawem pojawi się reglamin i oficjalne rozpoczęcie zapisów na to wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy w szczególności chętnych biegaczy zarówno początkujących jak i tych, którzy biegami od dawna się fascynują.


Punkcik zdobyty «09 maj 2016»


Wyniki weekendowych potyczek piłki nożnej.

W sobotę swoje spotkanie rozegrała nasza drużyna juniorów- niestety przegrana 5:3 z Koźminem, ale i tak w tabeli są w czołówce.

W dniu wczorajszym grali serniorzy i zdobyli 1 pkt, czyli wynik remisowy z drużyną z Chwaliszewa 1:1. Pozostaliśmy jednak na 4 miejscu w tabeli, ale wszystko będzie zależało od najbliższych zawodów.

W najbliższą niedzielę czeka nas bardzo trudny mecz w Choczu z PROSNĄ.
Początek spotkania o godzinie 14:00, a wyjazd- podstawiony autobus o godzinie 12:15- serdecznie zapraszamy na mecz.


Małe poślizgnięcie «01 maj 2016»


Dziś niestety przegraliśmy swój mecz wyjazdowy z drużyną Sulmirczyk Sulmierzyce.

Wynik po 94 minutach meczu ostatecznie 4:1 dla Sulmierzyc.

Nasza drużyna w dniu dzisiejszym rozegrała mecz wyjazdowy z jednym z głównych rywali w walce o mistrzostwo klasy B i niestety nie zdołaliśmy wygrać. Już po 10 minutach gry straciliśmy bramkę po zamieszaniu w polu karnym. Ponownie nasza konkurencja strzelała jeszcze 2 razy w pierwszej połówce, czyli po pierwszej połowie było 3:0 dla przeciwników.

W drugiej połowie gra naszych zawodników układała się nieco lepiej, co poskutkowało zdobyciem bramki za sprawą Dominika Celmera. Ostatecznie Sulmirczyk trafił jeszcze w końcówce meczu i pozostało 4:1.

Z racji takiej, że nasi główni konkurenci wygrali- Pieruszyce, Zduny i Sulmierzyce- odpadliśmy z podium na 4 miejsce. Chwilowo jest tak:
Pieruszyce 29pkt.,
Sulmirczyk 29pkt.,
Zduny 28pkt.,
Tarchalanka 26pkt.

Pomimo tego poślizgnięcia, czyli dzisiejszej przegranej- ciągle nie tracimy nadzieji i będziemy walczyć do końca. Za tydzień zagramy z Chwaliszewem u siebie, potem jest jeszcze kilka szans na wygraną i po cichu liczymy na potknięcia naszych konkurentów ;-). Zapraszamy 8.05 na godzinę 16:00 do Tarchał na mecz.


Ciągle w czele tabeli «25 kwiecień 2016»


W dniu wczorajszym rozegraliśmy drużuną seniorów kolejny mecz w lidze- zwyciężyliśmy w Chruszczynach 2:0.

Mecz nie był naszym wymarzonym jeśli chodzi o walkę, zaangażowanie i składne akcje, ale na szczęście wyszliśmy zwycięsko. W pierszej połowie meczu zyskaliśmy bramkę po zamieszaniu w polu karnym i wjechaniu do bramki Łukasza Dolaty. Poza tą bramką wielu akcji nie było- graliśmy ospale, bez ładu.

Druga połowa była już nieco bardziej ambitna, co skutkowało większą ilością szans na zdobycie bramki. Gol, który nas uświadomił, że jednak jest w zasięgu naszych oczekiwań strzelił Tomasz Rogaliński po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Bartosza Śmigla- ładna bramka z woleja. Na szczęście dużo ambitniejsi w tym meczu nasi rywale nie mieli zbyt dużo szans na zdobywanie bramek i dotrwaliśmy mecz do końca bez straty goli- tak trwamy już 3 mecz- oby passa się nie skończyła.

Po wczorajszym meczu pozostajemy w czele tabeli- tyle samo punktów co nasi rywale, którzy także wygrali swoje spotkania.

Już za tydzień bardzo ważne zawody z drużyną Sulmirczyk Sulmierzyce- o godzinie 11:00 w Sulmierzycach. Po tym meczu może już coś się wyjaśnić, ale nie ma co kalkulować- trzeba wygrywać- wygramy wszystkie spotkania do końca i awans gotowy ;-)


Dobry wynik u siebie «18 kwiecień 2016»


Wczoraj został rozegrany mecz ligowy pomiędzy LZS Tarchalanka, a drużyną Żaki Taczanów. Rezultatem było nasze zwycięstwo 3:0.

Mecz rozpoczął się o godzinie 16. Już po 15 minutach bramkę dla naszego zespołu zdobył Tomasz Rogaliński po idealnej wrzutce z mniej więcej połowy boiska za obrońców wykonanej przez Bartosza Śmigla, który w dniu wczorajszym rozegrał mecz jako ostatni obrońca. Spotkanie ułożyło się dla nas bardzo dobrze. Po kolejnych kilku minutach ponownie Tomasz Rogaliński strzelił na 2:0 po rzucie rożnym, rozegraniu- asyście Mikołaja Bogusiewicza. Od początku graliśmy rozważnie i kontrolowaliśmy przebieg gry. Przeciwnik także stwarzał sobie okazje pod-bramkowe i budował składne akcje od samej obrony.

W drugiej połowie zdobyliśmy jeszcze jedną bramkę. Po bdb asyście- wrzutce Piotra Kulasa w odpowiednim miejscu znalazł się Mikołaj Bogusiewicz i był strzelcem 3. bramki dla nas.

3:0 wynik super! W tej chwili w czole tabeli jest bardzo ciasno- 3 drużyny mają tą samą liczbę punktów (łącznie z nami oczywiście:)), więc jest o co walczyć i na pewno nie oddamy kolejnych spotkań bez walki.

Już za tydzień zapraszamy na kolejny mecz ligowy- 12 kolejka. 24.04.2016, godzina 14:00 w Chruszczynach.
Dobry początek rundy «11 kwiecień 2016»


Pierwszy mecz ligowy rundy wiosennej zakończył się wygraną 4:0 w Daniszynie.

Nasza drużyna LZS Tarchalanka rozegrała w niedzielę pierwszy mecz w rundzie wiosennej. Spotkanie okazało się zwycięskie dla naszych seniorów.

W pierwszej połowie meczu bardzo dużo walki- mecz nie był jednostronny. Drużyna z Daniszyna stworzyła kilka sytuacji po których mogły paść bramki, ale czyste konto zachował nasz bramkarz Emilian Schwarz. Około 30 minuty bramkę dla naszej drużyny strzelił Mikołaj Bogusiewicz. Organizowaliśmy dużo składnych akcji, ale wynik do końca 1 połowy utrzymał się 1:0 dla nas.

W drugiej połowie meczu zdecydowaną większość czasu nasza drużyna była przy piłce- dużo akcji, co poskutkowało dodatkowo jeszcze 3 trafieniami. Bramki dla nas strzelili Łukasz Dolata x2 i Bartosz Śmigiel w końcówce spotkania.

4:0 wynik pozytywny i obiecujący na kolejne mecze.

Już za tydzień zapraszamy na kolejny mecz ligowy- 11 kolejka. 17.04.2016, godzina 16:00 Tarchały Wielkie. Zagramy z Taczanowem.
Informacje przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu piłkarskiego «15 luty 2016»


Już pora- wielki czas zapoznać się z termianarzem rozgrywek piłkarskiej wiosny.

Nasza drużyna LZS Tarchalanka swoją walkę o mistrzostwo klasy B rozpocznie 10 kwietnia w Daniszynie.

Walka o mistrzostwo będzie ciężka, ale ważna jest chęć do wspólnej zabawy z piłką i damy radę nie tylko sobie pograć, ale jest możliwy także wymarzony awans- do tego potrzebna determinacja naszych piłkarzy

Już w najbliższą środę odbędzie się odprawa teoretyczna piłkarzy przed wiosennym graniem. Poniżej załącznik- terminarz rozgrywek LZS Tarchalanki.

Szczegóły- termiarz seniorów kliknij tutaj

Nie zapomnijmy o naszych juniorkach :)- Junior młodszy rozpoczyna swój udział w wiosennym graniu już 2 kwietnia.

Szczegóły- terminarz juniorów kliknij tutaj
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2016!!! ;-) «24 grudnia 2015»

Zarząd klubu LZS Tarchalanka składa wszystkim zawodnikom, działaczom, sponsorom, ludziom dobrej woli najlepsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia i wspaniałego Nowego Roku 2016 (z nadzieją na nowe i duże sukcesy sportowe :-)

Niech te Święta będą przebyte w spokoju, w zdrowiu, w gronie rodzinnym i w radosnej atmosferze. Życzymy wszystkim dużo miłości i zdrowia!!!

Usiądź wygodnie i w spokoju podumaj chwilę przy pięknej pastorałce... Jak zwykle po góralsku, ale tym razem niech "Gore Gwiazda..." w wykonaniu Golec uOrkiestra.
II Bieg Niepodległości w Odolanowie «09 listopada 2015»


Wczoraj odbył się w Odolanowie zapowiedziany bieg uliczny.

Startowało 202 zawodników w biegu głównym (K i M), ale także spora grupa dzieci i młodzieży- w tym Kacper Adamczak, który wygrał bieg na 1000 m

Gratulacje Kacper od Zarządu i Działaczy LZS Tarchalanki :-)

W biegu głównym startowali z Tarchalanki lub Tarchał Wielkich Piotr Uciechowski- 28 na mecie z czasem 00:40:46, brat bliżniak Jan Uciechowski, Katarzyna Wojtaszek, Piotr Kołodziej- gratulujemy wytrwałości i chęci Panie Piotrze, a także Marek Florczak, który nie mieszka już dawno w Tarchałach, ale utożsamia się ciągle z naszą wioską (był tuż za Piotrem Uciechowskim na mecie).

Szczegóły i wyniki biegu znajdziesz klikając tutaj

A wiele fotek z biegu możesz obejrzeć klikając tutaj
Na koniec rundy mile przyjęty remis «08 listopada 2015»


Remis na wyjeździe jest dobry- zwłaszcza, gdy jest wywalczony. Zduny : Tarchalanka 2 : 2.

Mecz (w związku z licznymi brakami kadrowymi i nieodpowiedzialnością niektórych zawodników...) od początku był ciężki, bo gospodarze stwarzali bardzo dużo akcji podbramkowych z których mogły paść gole. Murawa bardzo dobra do przeprowadzania sprawnych akcji, ale niestety ze względu na silny witr już w 10 minucie meczu straciliśmy bramkę (piłka jakby zatrzymała się w powietrzu). Następnie Zduny po dobrym ataku strzeliły kolejną przytłaczającą nas bramkę. W szatni atmosfera była niezbyt radosna, aczkolwiek wyszliśmy na boisko i daliśmy z siebie wszystko, bo nic nie było w owej chwili do stracenia.

W drugiej połowie mieliśmy na pewno dużo szczęścia, bo gospodarze mieli kilka bardzo dobrych sytuacji, ale na szczęście na odpowiednim miejscu był Michał Grobarek, który wyciągał bardzo ciężkie do obrony piłki i akcje sam na sam. Brawo Michał!!!

My wykorzystaliśmy swoje okazje, a nawet mogło być 3:2 dla nas, ale sędzia twierdził, że był spalony. Pierwszą bramkę strzelił Mikołaj Bogusiewicz, a kolejną Bartosz Śmigiel. Druga połowa wyglądała z naszej strony dobrze, dużo walki i kilka fajnych ataków.

Tym sposobem zakończyliśmy rundę jesienną i zapadamy w sen zimowy ;-) W chwili obecnej znajdujemy się na 3 miejscu w tabeli- na czele są Pieruszyce i Sulmierzyce (dziś wynik meczu pomiędzy nimi to wygrana 3:2 dla Pieruszyc)- stąd obie drużyny mają po 20 punktów, a my 17.

Wszystko w rękach wiosny- czekamy z niecierpliwością :-) Oby tylko wiosną nie było problemów kadrowych- wtedy wszystko się ułoży...
II Bieg Niepodległości w Odolanowie «03 listopada 2015»


Już w najbliższą niedzielę 8.11.2015 kolejne wydarzenie biegowe w naszej Gminie- II Bieg Niepodległości w Odolanowie.

Bieg zalicza się (podobnie jak lipcowy bieg w Tarchałach) do cyklu Grand Prix Ostrowa Wlkp., którego organizatorem jest KS Maraton. Bieg w Odolanowie jest organizowany głównie przez Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Zachęcamy do kibicowania w niedzielę zawodnikom z naszej Gminy, a przede wszystkim z naszego klubu LZS Tarchalanka- będzie Piotr Uciechowski, Jan Uciechowski, Katarzyna Wojtaszek lub w biegu młodzieży pobiegnie także Kacper Adamczak.

Szczegóły na temat biegu znajdziesz klikając tutaj
Kacper Adamczak «28 października 2015»


Nasz klub może pochwalić się młodym zawodnikiem- biegaczem :) Kacper Adamczak z Tarchał Wielkich z ulicy Kolejowej.

Kacper jest młodym lekkoatletą, który uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielich. Jako 6-klasista trenuje i promuje bieganie jako najprostrzej dyscypliny sportu.

Mało kto pewnie wie, że ma już za sobą kilka dobrych występów, a już wiemy, że czekają Go kolejne. Motywują Go na pewno wyniki, a ma coraz lepsze... Osobą, która głównie Go wspiera jest wspominany także w materiałach o Piotrze Uciechowskim- Wojciech Adamczak- Ojciec Kacpra, ale także do biegania zachęca Go i nawet czasem osobiście trenuje Piotr Uciechowski.

Podczas 53. Biegu Republiki Ostrowskiej w Ostrowie Wlkp. (miniona niedziela) Kacper Adamczak zajął w biegu młodzieżowym na dyst. ok. 800 m b. dobre 2. miejsce na podium ( wyniki zabaczysz klikając tutaj) Kacper biegi trenuje od roku ( pierwszy jego start, na początek kariery, przed rokiem też w Ostrowie zakończył na 18. miejscu.

Później regularnie trenując wspinał się pomału w swoich wynikach po przez wiele startów w biegach ulicznych, przełajowych i na bieżni stadionu Ostrowskiej Stali, gdzie w ub. miesiącu podczas czwartków lekkoatletycznych ustanowił swój rek. życiowy na 1000 m - 3,32 min. co jest już dobrym wynikiem ( zaczynał na poziomie ok. 4 i pół minuty ).

Kacper jest aktualnym Mistrzem Gminy i Miasta Odolanów w biegu na 800 m ( tytuł wywalczył przed 4. tygodniami ). W biegach przełajowych zdobywał m.in. 4. miejsca w Wysocku, Cekowie k. Kalisza i w Zdunach. W biegu ulicznym podczas "Biegu Ptolemeusza" w Kaliszu ( 3 tygodnie temu ) Kacper zajął 2. miejsce na 1 km.

Zerknij na kilka fotek o młodym biegaczu klikając tutaj

Kto wie... może Kacper będzie olimpijczykiem w przyszłości! Czego Mu życzymy i oczywiście klub będzie wspierał młodego biegacza :)
Remis w niedzielę «27 października 2015»


W minioną niedzielę nasza drużyna zremisowała 0:0 z Pieruszycami.

Każdy punkcik jest ważny i cieszy.

Nasza drużyna nie oddała 2 punktów bez walki, co cieszy najbardziej. Mieliśmy kilka szans na zdobycie bramki, ale przeciwnik także. Mecz wyrównany i pełny emocji i przede wszystkim ani jedna, ani druga drużyna nie oddawała pola gry.

Na chwilę obecną znajdujemy się na 3 pozycji w lidze. Na 2 miejscu nasz niedzielny przeciwnik Pieruszyce, a na czele Sulmierzyce.

Pozostał nam 1 ostatni mecz przed zimą- z CKS Zduny na wyjeździe za niecałe 2 tygonie- 8.11.2015 godzina 11.

Oby w dobrych humorach zakończyć rundę i spokojnie przeczekać zimę :)

Trening w tym tygodniu będzie 1- czwartek godzina 19:30 ORLIK. Zbieżmy się wszyscy!
Wygraliśmy w Szczurach «18 października 2015»


W Szczurach udało się zdobyć 3 punkty- 3:2 dla LZS Tarchalanka.

Niespodziewanie dla naszej drużyny (powstała zaskakująca zmiana terminu rozegrania meczu...) mecz rozpoczął się o 15:00. Dlatego musieliśmy poczekać godzinkę na rozpoczęcie meczu, ale na szczęście pewnie "zaklimatyzowanie" pomoglo wygrać mecz ;D

Drużyna Huragan Szczury umie grać piłką i to też pokazali w meczu. Swoje akcje formowali od bramkarza i zwłaszcza lewą stroną- fajna gra. Dziwimy się- dlaczego tak dobrze "pogrywająca piłką" drużyna stoi nisko w tabeli..

Spotkanie rozpoczęliśmy spokojnie, bez zbędnej gonitwy- przytomnie i sukcesywanie formowaliśmy akcje podbramkowe. Po zdobyciu 3 bramek w połowie pierwszej części meczu nieco się rozluźniliśmy i przeciwnik strzelił nam 2 bramki (1-rzut karny, 2- z akcji). Wynik został ustalony już w pierwszej połowie- dotrwał szczęśliwie- zwycięsko do końca.

Bramki strzelili- Bartosz Śmigiel (2) i bramka samobójcza (bramkę przypadkowo wbił obrońca) po strzale Wojciecha Wewiora i muśnięciu piłki ręką przez bramkarza. Druga połowa to kilka fajnych akcji z naszej strony po których mogły paść gole, ale także skupiona obrona, co dało efekt w postaci 3 pkt.

W tabeli u góry ciasno- Sulmirczyk, Pieruszyce i my.

2 najbliższe kolejki może wyjaśnią sytuację- spójrz na terminarz :-)

Trening w tym tygodniu będzie 1- czwartek godzina 19:30 ORLIK. Zbieżmy się wszyscy!

Już za tydzień gramy kolejny mecz u siebie z Pieruszycami- godzina 15:00 (tym razem na pewno :-).
Uff co za mecz :-) «11 października 2015»


Wygraliśmy po dramatycznej końcówce 2:1 z Prosną Chocz !!!

Mecz rozpoczęliśmy przy pełnym składzie sędziowskim o czasie, czyli 15:30.

Obawialiśmy się drużyny z Chocza, bo ostatnio dobrze radzili sobie w meczach. Na szczęście u nas przerwaliśmy "dobrą passę" zespołu z Chocza.

Super dziękujemy wszystkim obecnym piłkarzom za obecność- dziś frekwencja dopisała. Ci, których nie było niestety borykają się z kontuzjami- Tomasz Rogaliński, Andrzej Zimniak i Paweł Grochowicki.

Gole dla naszego zespołu strzelili: 1- Adrian Pokora w początku pierwszej połowy meczu- strzał z około 25 metrów i 2- Jakub Matysek strzał ratujący naszą drużynę przed remisem...

Zwłaszcza pierwszą połówkę przeważaliśmy, mieliśmy więcej akcji, a druga połowa nie wyglądała już tak wyśmienicie- więcej obrony jak ataku.

Praktycznie cały mecz graliśmy 1:0. W ostatniej minucie meczu- dramat- Prosna strzeliła na 1:1. Po 2 minutach doliczonych "Czarny koń"- Jakub Matysek, który wszedł w 75minucie meczu strzelił bramkę zwycięską!!! Uff.. :-)

Radości nie było końca!!! Strzał zwycięski w ostaniej minucie i radość po nim- BEZCENNE :-)

Trening w tym tygodniu będzie 1- czwartek godzina 19:30 ORLIK. Zbieżmy się wszyscy!

Już za tydzień gramy kolejny mecz w Szczurach- godzina 14:00.
Bicie Rekordu Guinessa na ORLIKU w Tarchałach Wielkich «07 października 2015»


Już w najbliższą niedzielę 11.10.2015 o godzinie 14:30 bijemy REKORD GUINESSA na ORLIKU w Tarchałach!!!

Każdy chętny może uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu!!! Wystarczy ubrać się w strój sportowy, przyjść i zacząć trenować piłkę ręczną.

Trenerem będzie Reprezentant Polski BARTŁOMIEJ JASZKA :-).

W całej zabawie chodzi o to, żeby na 200 ORLIKACH w Polsce w tym samym czasie trenować piłkę ręczną.

Zapraszamy wszystkich!!!

Poniżej plakat informacyjny o imprezie.Dobre humory po dzisiejszym meczu «04 października 2015»


Dziś rozegraliśmy 5 mecz ligowy, który był dla nas zwycięski! :-) Na wyjeździe pokonaliśmy drużynę Sokół Chwaliszew 3:1.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11:00 przy obsadzie sędziowskiej- w sumie 1 sędzia główny spotkania.

W chwili obecnej mamy 3 zwycięstwa i 2 porażki- 9 punktów, co daje nam 4 pozycję w tabeli.

Dzisiejszą rywalizację rozpoczęliśmy "gołą 11-stką"- jedynym rezerwowym zawodnikiem był bramkarz Emil Schwarz. Na nasze nieszczęcie po 15 minutach gry sfaulowany został Tomasz Rogaliński, który (po próbie wejścia i "rozbiegania" bolącego kolana) nie mógł kontynuować gry, co wymusiło zmianę- za Tomka wszedł Emil (bramkarz w pole).

Gole dla naszego zespołu strzelili: 1- Dominik Celmer- z dalekiej odległości strzał na bramkę (bramkarz wbił do bramki) i tak zakończyła się 1 połowa.
W drugiej połowie meczu gospodarze wyrównali, ale na szczęście po naszym bardzo dobrym fragmencie gry- kapitan drużyny przeciwnej trącił piłkę ręką- zółta kartka i rzut karny dla nas, który wykorzystał ponownie Dominik Celmer.
3 bramkę strzelił również Dominik Celmer, który dobił piłkę głową po ponownym rzucie karnym (tym razem kapitan zespołu Chwaliszewa otrzymał czerwoną kartkę) w którym strzał Bartosza Śmigla wybronił bramkarz przeciwników.

Zgodnie z powyższym 20 minut graliśmy w przewadze 1 zawodnika.

Mecz dobry w naszym wykonaniu, ale bardzo ciężki- niestety nie mogliśmy liczyć na zmienników, a w tym momencie możemy "podziękować" kolegom z drużyny (tym, którzy z lenistwa nie przybyli na mecz- pomijam kontuzje i przypadki losowe), którzy stwierdzili, że możemy sami się pomęczyć...

Cała drużyna zasługuje na słowa uznania, ale szczególnie należą się podziękowania dla Emila Schwarza, który wszedł na boisko (bramkarz) i zaangażowaniem nie odbiegał od innych. Emil umiejętnie odcinał podania lub tak przeszkadzał przeciwnikom, że nie mogli skonstruować akcji od początku (bo grał w ataku).

Zarząd dziękuje wszystkim obecnym na dzisiejszym meczu!!! Nie brakuje nam woli walki.

Już za tydzień 6 kolejka- zagramy z Prosną Chocz o godzinie 15:30 u siebie. Zapowiada się ciężki mecz... ale damy radę :-)

Trening w tym tygodniu będzie 1- czwartek godzina 19:30 ORLIK. Zbieżmy się wszyscy!
Podsumowanie tygodnia piłki seniorów «27 września 2015»


W minioną środę- 23.09.2015 rozegraliśmy mecz z Gorzyczanką Gorzyce Wielkie (Puchar Polski)- przegrana 3:2, a dziś też niestety porażka z Sulmierzycami 2:0 (liga).

Środowy mecz z Gorzycami bardzo dobry w naszym wykonaniu- dużo walki i chęci do gry, natomiast dzisiejszy mecz można zaliczyć do tych gorszych wykonań...

Z Pucharu Polski odpadliśmy, ale mecze Pucharu Polski traktuje się jako uzupełniające. Najbardziej zależy nam na wygranych lidze, a dziś przegraliśmy z dobrze grającą drużyną z Sulmierzyc. Ponieśliśmy 2 porażkę w lidze, ale spokojnie dążymy dalej do celu :-), bo się nigdy nie poddamy oczywiście!!!

Za tydzień jedziemy do Chwaliszewa- mecz o godzinie 11:00- zapraszamy!
Wygrana cieszy!!! «20 września 2015»


Trzecią kolejkę ligi zakończyliśmy zwycięstwem u siebie z drużyną BŁĘKITNI Chruszczyny 3:1.

Mecz rozpoczął się opóźnieniem 15 minut- czekaliśmy na skład sędziowski. Rozpoczęliśmy 16:15.

Najważniejszy jest efekt końcowy, czyli zwycięstwo!!! :-)

Super wychodziła nam pierwsza połówka spotkania w której strzeliliśmy 3 bramki i po pierwszej połowie wynik był 3:0. Bramki dla nas strzelili: Łukasz Dolata- 2gole (sam na sam po bardzo dobrym przejściu kilku obrońców i wypracowaniu samodzielnym akcji; druga po udanym strzale z rzutu wolnego- 20m od bramki) i Wojciech Wewior (strzał z około 16m po niefortunnym wybiciu obrońców drużyny przeciwnej), Druga część spotkania to główne skupienie na obronie korzystnego wyniku, ale kilka dogodnych akcji do zdobycia bramki też było. Niestety przeciwnicy w końcówce meczu strzelili gola honorowego, stąd wynik 3:1.

Najbliższy mecz zagramy w środę (Puchar Polski z Gorzycami o godzinie 16:00 na naszym boisku), a mecz ligowy zagramy w niedzielę z Sulmierzycami również u siebie i też o godzinie 16:00. Zapraszamy :-)
Dzisiaj przegrana niestety «13 września 2015»


Drugi mecz nowego sezonu przegrany, zatem mamy zwycięstwo i porażkę na koncie. Oby kolejne mecze były zwycięskie.

Dziś o godzinie 11:00 rozpoczął się mecz w Taczanowie z tamtejszą drużyną Żaki Taczanów.

Mecz zakończył się przegraną 2:0.

Początek spotkania w ogóle nie wskazywał na możliwość przegranej- stwarzaliśmy wiele okazji do zdobycia bramki i nawet 100-procentowe szanse... Przeciwnicy stworzyli 3 okazje z których 2 wykorzystali z czego 1 padła bramka samobójcza po błędach naszych obrońców. W drugiej części meczu nie padła już żadna bramka, więc wynik ostateczny to 2:0 dla Taczanowa. Mogło być lepiej, ale ciągle walczymy i się nie poddamy.

Już za tydzień kolejne spotkanie o godzinie 16:00 zagramy z Chruszczynami. Zapraszamy :-)
Start Uciechowskiego i Błaszczyka w rajdzie Hajstra «06 września 2015»


W dniu dzisiejszym Piotr Uciechowski i Tomasz Błaszczyk reprezentowali nasze barwy w Rajdzie Hajstra w Sośniach- Mojej Woli.

W ramach tego rajdu został rozegrany bieg przełajowy na 8 km z udziałem ww. naszych zawodników. Piotr ostatecznie zajął 4. miejsce, a Tomasz miejsce 9.

Więcej informacji poczytasz klikając w poniższy link.

RAJD HAJSTRA


Bardzo jesteśmy dumni z naszych reprezentantów, że wystartowali w tych warunkach pogodowych i w przełajach- głównie biegają w biegach ulicznych :-)
Zwycięstwo w pierwszym meczu «06 września 2015»


Pierwszy mecz w lidze i wysokie zwycięstwo.

Dziś o godzinie 16:15 rozpoczął się mecz- pierwszy mecz w walce o mistrzostwo klasy B OZPN Kalisz.

Mecz zakończył się wygraną aż 6:0 na własnym boisku z LZS Daniszyn.

Do przerwy było 1:0 dla LZS Tarchalanki po bramce Roberta Schuberta w ok. 25 minucie meczu, a po przerwie bramki strzelali: Tomasz Rogaliśki (2), Dominik Celmer, Wojciech Wewior i Bartosz Śmigiel. Mecz dobry, zwycięstwo zasłużone, ponieważ my w więszkości czasu gry mieliśmy przewagę. W drugiej połowie goście po brzydkim faulu stracili zawodnika (czerwona kartka po faulu na Tomaszu Rogalińskim, gdy było 3:0 dla nas), zatem była dodatkowa szansa na więcej bramek i tak się stało.

Wspaniałe zwycięstwo i w dobrych humorach rozpoczęliśmy sezon- oby tak dalej :-)
Wreszcie za tydzień liga... «30 sierpnia 2015»


Już za tydzień pierwszy mecz ligowy. Dla wielu kibiców oczekiwany początek sezonu 2015/2016 rozpoczniemy meczem z LZS Daniszyn u siebie 6.09.2015 o godzinie 16:00. Poniżej terminarz naszej klasy rozgrywkowej.

OFICJALNY TERMINARZ


Dodatkowo informujemy, że odbędzie się także oficjalna minuta ciszy ku pamięci Pana Andrzeja Strzelczyka zmarłego w piątek tydzień temu.

Po serii zwycięstw w meczach sparingowych- m.in. dzisiejsze zwycięstwo z FUKS Garki 4:2 i meczu Pucharu Polski jesteśmy zmotywowani do walki o mistrzostwo B-klasy.

Poniżej przedstawiamy przypomnienie z ubiegłego sezonu i zwycięskiego meczu rundy wiosennej w Godzieszach :-) Oby tylko wszystkie mecze w tym sezonie kończyły się wynikami na plus!!!Zwycięski dla Piotra Uciechowskiego Maraton w Wituni «24 sierpnia 2015»


Dnia 15.08.2015 Piotr Uciechowski wybrał się do Wituni (woj. Kujawsko- Pomorskie), aby dopingować w biegu finałowym 55-letniemu rolnikowi Ryszarda Kałaczyńskiego, który wybiegał codziennie Maraton przez 366 dni... Wybrał się i wygrał :)

Nasz zawodnik przebiegł maraton w czasie 03:43:34, gdzie w biegu startowało 145 zawodników z całego kraju.

Poniżej fotka naszego Zwycięscy wraz z Panem Ryszardem, który pobił rekord Guinessa.Poniżej poczytaj relację Piotra Uciechowskiego z tego zwycięskiego biegu:
"I ja tam byłem, p. Rysiowi strasznie mocno ( jak wszyscy uczestnicy ) Gratulowałem, a w finałowym Maratonie Rekordu Guinessa w dużym ponad 30. st. upale Zwyciężyłem z wynikiem 3;43,34 godz. ( oczywiście ten b. średni wynik, mimo upału, był by o ok. 20 min. lepszy, ale na pierwszym z 6. okrążeń wszyscy biegacze, ok. 200. , wyrażając szacunek dla p. Rysia za wyczyn którego dokonał towarzyszyli mu biegnąc Jego tempem, a wychylających do przodu sam p. Rysio "tonował", szczególnie swoją córkę "Monię" krótkim - wolniej ).

Czyli tempo mojego Maratonu było dokładnie takie samo ( po ok. 4,49 min/km ), jak swego czasu w 2006 r. pobiegłem w pełnym uniformie kolejarskim i kolejowych półbutach w Poznańskim Maratonie.

Był to mój 53. klasyczny Maraton w karierze i 4. zwycięstwo ( wcześniej w : Kuopio w 1996 r., Reykjaviku w 2002 r. i Jelczu Laskowicach w 2011 r.), było jeszcze jedno miejsce na podium ( 3. ) w Maratonie w Jelczu Laskowicach w dniu wejścia Polski do "UE" - 1.05.204 r. Ja nie mam przebiegniętych dużej liczby maratonów gdyż zawsze starałem się na tym dystansie wystartować dobrze przygotowany i nabiegać dobry wynik lub zająć dobre miejsce, mnie nie interesowało li tylko ukończenie, a tym bardziej zaliczanie ich aby było jak najwięcej. Stąd mam w 34. letniej karierze z ok. 1000 startów na różnych dystansach ( w biegach ulicznych, górskich, przełajowych, pustynnych czy po schodach ) ukończonych tylko 53 Maratony.

Mój rek. życiowy na tym dystansie ( 42,195 km ) to - 2;27,18 godz. ze zwycięskiego Maratonu w fińskim Kuopio z 06.12.1996 r..

A największy mój sukces ( oprócz wspomnianych wygranych ) to 6. miejsce w Mistrz. Polski w Maratonie w 1998 r. we Wrocławiu, a w 2011 r. na Pustyni Błędowskiej zdobyłem srebrny medal i Tytuł v-ce Mistrza Europy w rozegranych 1. ME w Maratonie pustynnym. Na tym dystansie startowałem także 2-krotnie w Mistrz. świata w biegu górskim długodystansowym ( w Szwajcarii w 2003 r. i Francji - 2004. ).


Klikając w link poniżej możesz obejrzeć wyniki tego zwycięskiego dla Piotra Maratonu.
WYNIKI ZWYCIĘSKIEGO DLA NAS MARATONU


Zobacz także kolejne fotki i relcje z Gazety Pomorskiej
ZDJĘCIA W GAZECIE POMORSKIEJ


Zerknij także w filmik z biegu w Witunii
TUTAJ W 30SEC. WYPOWIEDŹ PIOTRA


Poniżej kolejne fotki z FB 366 dni
FB 366 DNI...


Jeszcze informacje z TVP Info
TVP INFO


Piotr- serdeczne gratulacje i wielki szacunek :-)
Wybory Chłopa Roku 2015 ciąg dalszy «24 sierpnia 2015»


Już po raz dwunasty na placu przy Sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich tym razem w sierpniu 2015 odbył się tradycyjny wiejski festyn połączony z konkursem " Gminnego Wyboru Chłopa Roku2015" .
Do tegorocznej rywalizacji o miano najlepszego chłopa stanęli mieszkańcy pięciu miejscowości z terenu Gminy Odolanów, tj. Gorzyce Małe, Garki, Tarchały Wielkie, Gliśnicy, Uciechowa wśród zaproszonych gości byli Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Pani Marian Janicki z-ca burmistrza Krystyna Wiertelak , Europoseł Andrzej Grzyb ,Radny Gminy Odolanów- Marian Dolata oraz sołtysi zaproszonych wiosek .

Głównym organizatorem imprezy było Stowarzyszenie "RAZEM DLA TARCHAŁ WIELKICH I OKOLICY" Ludowy Zespół Sportowy" Tarchalanka "Tarchały Wielkie, PUKS "Gimnazjon - SCC" Wierzbno oraz lokalne organizacje wiejskie Tarchał Wielkich tj. OSP, KGW.
Przed przystąpieniem do współzawodnictwa konkursowego nastąpił miły akcent dożynkowy polegający na przekazaniu przez tegorocznych tarchalskich starostów dożynkowych Jarosława Płonke i Danute Adamczak dzień wcześniej poświęconego w kościele św.Barbary w Odolanowie - Górka dożynkowego chłeba na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów -Pana Mariana Janickiego .Po tym wydarzeniu nastąpił występ tarchalskiego chóru z przyśpiewkami dożynkowymi.

Kolejnym punktem festynu było współzawodnictw konkursowe chłopów. Wszyscy uczestnicy konkursu uczestniczyli w 9 konkurencjach przygotowanych przez organizatorów tj. sznurowanie buta strażackiego na czas, rzut podkową do celu, rzut beretem do beczki , cięcie wałka drewna ręczna piłą techniką moja -twoja, wbijanie gwoździ w drewniany pinek, ,przenoszenie worków piasku z punktu A do punktu B na czas, zjedzenie jabłka zanużonego w misce wody, wyrabianie z pół litra śmietany znajdującej się w litrowym słoiku za pomocą wstrząsów masła , kręcenie hulaj hopem na czas oraz jedna konkurencja przygotowana przez pracownika Urzędu G i M Odolanów tj. test wiedzy o gminie Odolanów i unii europejskiej W klasyfikacji końcowej zwycięzcą dwunastej edycji konkursu został mieszkaniec wsi Gorzyce Małe - Pan Michał Reczek 37 pkt, II miejsce-zajął Marek Bolach z Gliśnicy, 33 pkt III miejsce zajął Piotr Graczyk z Tarchał Wielkich 27 pkt. IV miejsca zajął Damian Szczepaniak z Uciechowa -21 pkt ,V miejsce- Paweł Krowicki z Garek- 20 pkt, W/w wymieni zawodnicy otrzymali z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego, Z-cy Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Krystyny Wiertelak , Europosła -Andrzeja Grzyba , Radnego Gminy Odolanów i prezesa Stowarzyszenia RAZEM DLA TARCHAŁ WIELKICH I OKOLICY - Mariana Dolaty i sołtysa wsi Tarchały Wielki -Elżbiety Tomczak puchary i nagrody .

Zwycięsca współzawodnictwa Chłopa Roku Pan Michał Reczek z Gorzyc Małych oprócz okazałego pucharu i nagrody rzeczowej wyjedzie z żona do Brukseli na trzy dniowa wycieczkę ufundowana przez Europosła Andrzeja Grzyba Organizatorzy przygotowali dla zebranej publiczności i uczestników festynu wiele atrakcji i tak między konkurencjami konkursu "Wybory Chłopa", swój dorobek artystyczny prezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich , a na obrzeżach placu wiejskiego przy sali młodzież z PUKS "Gimnasjon - SCC" Wierzbno przygotowała wiele konkurencji sportowo- rekreacyjnych, takich jak: zabawy z hula hop,, strzał piłką do bramki na celność, rzucanie serso i inne zabawy za udział w których uczestnicy otrzymywali słodkie upominki, a na koniec współzawodnictwa najlepszych trzech uczestników pamiątkowe medale.

Dorosłe osoby i starsza młodzież rywalizowała w konkursie strzelania z broni pneumatycznej-wiatrówki o puchar prezesa LZS Tarchalanka, w której zwyciężył mieszkaniec Tarchał Wielkich- 1. Król Radosław 2..Nowacki Jarosław 3..Kubiak Robert Wszystkich zebranych uczestników festynu Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich częstowały swojskim plackiem na kruszance, kawą, herbatą i chłodnymi napojami, a na koniec tradycyjną grochówką.

Honorowy patronat nad imprezą sprawowali Burmistrz Marian Janicki i Europoseł Andrzej Grzyb. W sumie w trakcie festynu przewinęło się wiele osób, które miło spędziły w tej miejscowości niedzielne popołudnie i wieczór .
Impreza odbyła się dzięki dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Odolanów, Funduszowi Grantowemu Dobrego Sąsiedztwa dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego i KSS RP w Warszawie.
Impreza zakończyła się zabawą taneczną trwającą do późnych godzin nocnych.

Poniżej załączamy kilka fotek z imprezy Wybory Chłopa Roku 2015 :-)

Przeżyjmy to jeszcze raz...


ZDJĘCIA Z WYBORÓW CHŁOPA

Zmarł Andrzej Strzelczyk «22 sierpnia 2015»


Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w piątek zmarł nasz przyjaciel i wielokrotny i wieloletni trener Andrzej Strzelczyk.

Był bardzo dobrym i bardzo zaangażowanym człowiekiem, którego będziemy bardzo miło wspominać- bardzo wiele znaczył dla naszego klubu sportowego i bardzo nam pomagał, wspierał... Klub- pomimo faktu, że Pan Andrzej ostatnio nie był związany stałą umową z klubem- jest pogrążony w żałobie. Udajmy się kto może na ostatnie pożegnenie Trenera Strzelczyka. Poniżej nekrolog...Wybory Chłopa Roku 2015 «17 sierpnia 2015»


W dniu wczorajszym przy sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich odbyła się impreza- Wybory Chłopa Roku 2015.

Organizatorem Wyborów Chłopa był nasz klub LZS Tarchalanka, a także Rada Sołecka, OSP Tarchały Wielkie, Stowarzyszenie Razem dla Tarchał Wielkich i okolicy.

Było 10 konkurencji z którymi zmagało się 5 Chłopów z Gminy Odolanów. Do zawodników należało między innymi wbijanie gwoździ w drewno, zrobienie masła sposobem tradcyjnym, sznurowanie buta strażackiego na czas, rzut podkową do celu, rzut beretem, cięcie drewna na czas lub test wiedzy o Gminie Odolanów.

Zawodnicy byli bardzo skupieni nad prawidłowym wykonaniem danej konkurencji, bo liczył się spryt, doświadczenie, cierpliwość. Pomimo ostrej rywalizacji zawodnicy z uśmiechem wykonywali swoje zadania i w miłej atmosferze ducha sportu dotrwaliśmy do finiszu. Zwycięscą konkurencji został Michał Reczek z Gorzyc Małych, który uda się z osobą towarzyszącą do Brukseli- siedziby Parlamentu Europejskiego. Fundatorem tej nagrody był Europoseł Andrzej Grzyb, który także był obecny w Tarchałach i osobiście wręczał puchar zwycięscy.

Podczas honorowania Chłopów, miłą niespodziankę sprawił Pan Grzyb oznajmiając, że do Brukseli uda się także Pani Elżbieta Tomczak- Sołtys wsi Tarchały Wielkie, a także Przewodniczący LZS Tarchalanka. Osoby te zostały wyróżnione w ten sposób za wieloletnią działalność społeczną.

Patronatem honorowym tegorocznej edycji Wyborów Chłopa był Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Pan Marian Janicki, który także był obecny na naszej imprezie.

Wybory Chłopa Roku miały także charakter imprezy dożynowej, był między innymi obfity bufet- zupa, placki, smalec, polskie jadło, była loteria fantowa, był także obecny nasz zespół ludowy, który pod przewodnictwem Marka Wewiora wszystko nam wyśpiewał :-), było także stoisko piwne i dodatkowe jedzenie przygotowane przez restaurację Spiżarnia z Odolanowa.

LZS Tarchalanka bardzo dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizowania imprezy. Szczególnie należą się podziękowania dla Oktawiana Kaika, a także Dominika Celmera, którzy poświęcili najwięcej swojego czasu nad przygotowaniem tego wydarzenia- dobra robota Panowie ;-).

Bardzo dziękujemy wszystkim zawodnikom- wielka odwaga :-).

Całość imprezy prowadził Wojciech Kryjom- dobra robota, super prowadzenie imprezy.

PLAN IMPREZY

Czas rozpocząć grę po przerwie... «11 sierpnia 2015»


Po letniej przerwie powoli rozkręcają się nasi seniorzy piłki nożnej.

Pierwsze spotkania rozpoczniemy coroczną edycją Pucharu Polski.

Już w najbliższą sobotę- 15.08.2015 o godzinie 17:00 na własnym boisku rozegramy mecz I rundy Pucharu Polski z OKS Ostrów Wlkp.

Rozgrywki ligowe rozpoczynamy na początku września, zatem jeszcze będzie kilka rywalizacji sparingowych.

Zapraszamy na nasze boisko w sobotę o 17:00.
No i po biegu... :-) «05 lipca 2015»


Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom biegu głównego w Tarchałach Wielkich 4.07.2015. Dziękujemy również wspaniałym dzieciom, które dzielnie dotarły do mety swojego biegu:)

Gratulujemy zwycięscom biegu w kategorii generalnej K i M, jak również wszystkim nagrodzonym, ale przede wszystkim wszystkim uczestnikom biegu za chęć uczestnictwa w tym biegu w tak trudnych warunkach pogodowych.

Niestety jako organizatorzy mieliśmy wielkiego pecha przy końcówce biegu- wysiadł prąd w całej wiosce, dlatego przepraszamy za zamieszanie i nieco dłuższy okres oczekiwania na wyniki i ceremonię niż "standardowo". Obiecujemy, że następnym razem będziemy bardziej do takiej sytuacji przygotowani ;-)

Poniżej możesz obejrzeć wyniki biegu, a także prezentację zdjęciową.

ORGANIZATOR BIEGU
Zdjęcie

WSPÓŁORGANIZATOR BIEGU
Zdjęcie


WYNIKI


ZDJĘCIA


Serdecznie zapraszamy na bieg za rok :-) W myśl naszej ludowej tarchalskiej przyśpiewki- My nie, my nie, ... My nigdy nie poddamy się- Tarchały"
Zapisy na bieg w biurze zawodów «01 lipca 2015»


Można zapisać się na bieg już tylko w biurze zawodów. Prosimy o przybycie do biura zawodów nie na ostatnią chwilę- biuro jest czynne od 13:00.

Przypominamy, że wpisowe po 25.06.2015 wynosi 40 zł. Wszystkie osoby, które wpłaciły na konto organizatora po dniu 25.06.2015 nie widnieją na liście zapłaconych zawodników. Prosimy w celu szybkiej weryfikacji zabrać ze sobą dowód wpłaty. Wpłacić można także w biurze zawodów.
ORGANIZATOR BIEGU
Zdjęcie

WSPÓŁORGANIZATOR BIEGU
ZdjęcieImpreza rozpocznie się o godzinie 14 oficjalnym przywitaniem. Następnie o 14:30 zaczną się biegi najmłodszych- bieg przedszkolaków, potem bieg szkoły podstawowej i bieg gimnazjalistów, a o godzinie 16:00 bieg główny na 10km.

Poniżej możesz zerknąć na mapę biegu i film przedstawiający trasę biegu.

Poniżej możesz zerknąć taże na listę zapłaconyc i opłąconych zawodników.


ZAPISY NA BIEG

REGULAMIN BIEGU

MAPA BIEGUTrwają zapisy na bieg w Tarchałach :-) «01 czerwca 2015»


Ciągle trwają zapisy na bieg w Tarchałach 4.07.2015 ulicami Tarchał Wielkich, Tarchał Małych i Bab na dystansie 10km. Już w tej chwili zdradzimy, że prócz głównego biegu na 10 km dla osób >16 roku życia będą także dodatkowe atrakcje dla dzieci, zatem będzie można wybrać się na ten bieg z całą rodziną i mile spędzić to sobotnie popołudnie w gronie rodzinnym i przyjaciół ;-)

ORGANIZATOR BIEGU
Zdjęcie

WSPÓŁORGANIZATOR BIEGU
ZdjęcieImpreza rozpocznie się o godzinie 14 oficjalnym przywitaniem. Następnie o 14:30 zaczną się biegi najmłodszych- bieg przedszkolaków, potem bieg szkoły podstawowej i bieg gimnazjalistów, a o godzinie 16:00 bieg główny na 10km.

Poniżej możesz zerknąć także na mapę biegu i film przedstawiający trasę biegu.

Niebawem przedstawimy plakaty informacyjne i szczegółowy plan imprezy.

Zachęcamy do uczestnictwa w tej wspaniałej rywalizacji. Dla uczestników przewidujemy wspaniałe nagrody, loterię dla każdego uczestnika biegu, a także obfity bufet, który przygotują Panie z Koła Gospodyń Wiejskich :-)

Kliknij poniżej, aby się zapisać.


ZAPISY NA BIEG

REGULAMIN BIEGU

MAPA BIEGUSezon dla seniorów piłki nożnej zakończony «30 maja 2015»


W dniu dzisiejszym miał odbyć się ostatni mecz seniorów piłki nożnej Tarchalanki.

Niestety z powodu choroby znacznej części zawodników klubu nie mogliśmy wyruszyć na ten mecz.

Mecz zakończył się walkowerem na naszą niekorzyść.

Sezon piłkarski 2014/2015 się dla nas zakończył- w następnym tygodniu odbędą się ostatnie spotkania w naszej klasie rozgrywek, ale nasza drużyna wtedy pauzuje.

Ostatecznie nasz zespół znajdzie się na 8 miejscu w tabeli. Wynik ten nie jest rewelacyjny, ale po ostatnich spotkaniach udowodniliśmy, że stać nas na zdobywanie korzystnych wyników w kolejnym sezonie, który już w sierpniu.

My nie, my nie,.., my nigdy nie poddamy się- Tarchały!!!:-)
Zapisy na bieg w Tarchałach rozpoczęte :-) «22 maja 2015»


Od dnia dzisiejszego można zapisywać się na I Bieg w Tarchałach Wielkich, który organizuje nasz klub LZS Tarchalanka pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. Współorganizatorem wydarzenia jest KS Maraton Ostrów Wielkopolski.

Bieg ten odbędzie się 04.07.2015 o godzinie 16:00 ulicami Tarchał Wielkich, Tarchał Małych i Bab.
Dystans jaki trzeba pokonać to 10 km.

Niebawem przedstawimy plakaty informacyjne, trasę biegu- będzie film + mapy.

Zachęcamy do uczestnictwa w tej wspaniałej rywalizacji. Dla uczestników przewidujemy nagrody.

Prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem biegu.


ZAPISY NA BIEG

REGULAMIN BIEGU

Kolejne zwycięstwo seniorów piłki nożnej «19 maja 2015»


W minioną sobotę rozegraliśmy kolejny mecz seniorów piłki nożnej. Przeciwnikiem naszego zespołu była drużyna z Godzieszy. Graliśmy na wyjeździe.

Mecz rozpoczął się o godzinie 17:00. Cieszy nas wygrana (kolejna w sezonie) 3:2.
Pierwszą bramkę zdobył Mikołaj Bogusiewicz, po dośrodkowaniu Bartosza Śmigla z rzutu wolnego. To była bramka na 1:1.

Kolejnego gola zdobył dla nas Adrian Wewiór po samodzielnej akcji. Następnie gospodarze wyrównali.

Decydującą bramkę dla nas zdobył ponownie Adrian Wewiór- ustalając wynik na 3:2.

Ciekawostką jest to, że sędzia główny zagwizdał rzut karny na naszą niekorzyść, ale na szczęście sędzia boczny miał inne zdanie i w rezultacie rzut karny nie został wykonany :)

Dobrze wygrywać :)

Treningi seniorów w najbliższym tygodniu to wtorek ORLIK o 19:00 i czwartek BOISKO o 19:00.

KOLEJNE SPOTKANIE: już w niedzielę 24.05. rozegrane zostanie o godzinie 16:00 na naszym boisku z drużyną LZS Chynowa.
Wreszcie zwycięstwo seniorów «11 maja 2015»


Wczoraj rezegraliśmy swój kolejny mecz ligowy. Przeciwnikiem naszego zespołu seniorów była drużyna z Kuźnicy Grabowskiej. Graliśmy u siebie.

Mecz rozpoczął się o godzinie 16:00. Wysoko wygraliśmy, bo 4 : 1.
Pierwszą bramkę zdobył Mikołaj Bogusiewicz, następnie Dominik Celmer z rzutu karnego.

Kolejną bramkę strzelili goście- bramkarz gości przelobował Michała Grobarka. Następny gol padł jeszcze w pierwzej połowie- Łukasz Dolata na 3:1.

W drugiej części meczu wynik na 4:1 ustalił Robert Schubert.

Bardzo jesteśmy zadowoleni z przełamania i przerwania remisów :)

Treningi seniorów w najbliższym tygodniu to wtorek ORLIK o 19:00 i czwartek BOISKO o 19:00.

UWAGA KOLEJNE SPOTKANIE: rozegrane zostanie wyjątkowo w sobotę 16.05.2015 o godzinie 17:00 w Godzieszach!!! Wyjazd na mecz o godzinie 15:00.
Fragmenty meczu Kraszewice Tarchalanka «04 maja 2015»


Poniżej przedstawiamy filmik z kamery amatorskiej- fragmenty meczu Kraszewice Tarchalanka, który odbył się 03 maja 2015 roku. Zakończył się remisem 1:1.

Copyright by PYRA ;-)
Hat-trick w remisach Tarchalanki «04 maja 2015»


Wczoraj rezegraliśmy swój kolejny mecz ligowy. Przeciwnikiem naszego zespołu seniorów była drużyna z Kraszewic- vicelider. Graliśmy na wyjeździe.

Mecz rozpoczął się o godzinie 16:00.
Pierwszą bramkę w meczu zdobyli koledzy z Kraszewic w pierwszej połowie spotkania.

Udało nam się wyrównać. W drugiej części spotkania bramkę na 1:1 zdobył Paweł Grochowicki. Paweł wszedł na boisko i bramkę strzelił podczas swojego pierwszego kontaktu z piłką :)

Ogólnie walczyliśmy przez cały mecz, byliśmy ambitni i chcieliśmy mecz wygrać. Nieco gorsza była końcówka meczu, gdy przeciwnik chciał nam koniecznie strzelić bramkę zwycięską, ale tak łatwo nie oddaliśmy choćby remisu :)

Był to nasz 3 remis z rzędu.

Treningi seniorów w najbliższym tygodniu to wtorek ORLIK o 19:00 i czwartek BOISKO o 19:00.

Kolejny mecz rozegramy już za tydzień u siebie- 10.05.2015 o 16:00 z Kuźnicą Grabowską.
Remis na wyjeździe «19 kwietnia 2015»


Zremisowaliśmy dzisiejsze spotkanie na wyjeździe z Droszewem. Wynik spotkania to 1:1.

O 16:25 rozpoczęliśmy spotkanie w Droszewie z drużyną Sokoły Droszew (na mecz z opóźnieniem dotarli sędziowie).
Obie bramki w dzisiejszym meczu padły w II połowie meczu. Bramkę dla naszego zespołu strzelił Dominik Celmer z rzutu karnego. Gol dla naszego zespołu był wyrównującym- pierwszą zdobyli gospodarze.

Akcji bramkowych mieliśmy nie tak dużo jak w ostatnim meczu. Mogło być zwycięstwo, ale remis jest zadowalający- zważywszy na fakt, że to my musieliśmy wyrównać i udało się.

Treningi seniorów w najbliższym tygodniu to wtorek ORLIK o 19:00 i czwartek BOISKO o 19:00.

Kolejny mecz rozegramy u siebie już za tydzień- 26.04.2015 o 16:00 z Wysockiem.

Poniżej kilka fotografii z dzisiejszego meczu:


Radosnych Świąt Wielkanocnych!!! «04 kwietnia 2015»


Piłkarzom, Kibicom, Działaczom, Sponsorom, wszystkim znajomym LZS Tarchalanka,

Zarząd Klubu składa najlepsze życzenia na Święta Wielkanocne!!! Spędźmy je w Radości i Spokoju, naładujmy akumulatory przez tą chwilę przerwy :-)
Dziś wysoka wygrana z Wtórkiem «29 marca 2015»


W dniu dzisiejszym wygraliśmy wysoko z drużyną Wtórkowianka Wtórek. Wynik spotkania to 5:0 dla nas :)

Rozpoczęliśmy o 16:00 na naszym boisku. Od samego początku meczu przeważaliśmy w rozgrywaniu akcji podbramkowych, co poskutkowało zdobyciem ich aż 5. Losy meczu głównie potoczyły się w pierwszej połowie, gdzie zdobyliśmy 4 bramki. W drugiej połowie 1, a mogła też być jeszcze jedna bramka- nieuznany z pozycji spalonej Grzegorza Goli.
Bramki dla naszego zespołu zdobyli: w pierwszej połowie: Łukasz Dolata, Mikołaj Bogusiewicz, Bartłomiej Jurek (wykorzystany rzut karny), Piotr Schubert. W drugiej połowie bramkę zdobył Bartosz Śmigiel.

Cieszy frekwencja zawodników na meczu, jak i oczywiście na treningach- oby tak dalej!!! :)

Treningi seniorów w najbliższym tygodniu to niezmiennie wtorek i czwartek o 19:00 na ORLIKU w Tarchałach.

Kolejny mecz rozegramy dopiero za 3 tygodnie- 19.04.2015 w Droszewie o 16:00

Poniżej kilka fotografii z dzisiejszego zwycięskiego meczu:


Pierwszy mecz rundy przegrany «22 marca 2015»


Dziś rozegraliśmy swój pierwszy mecz rundy wiosennej. Niestety zakończył się przegraną naszej drużyny seniorskiej 1:0 z Czarnymi Wierzbno.

Spotkanie rozpoczęliśmy o 11:00 na boisku w Wierzbnie. Od samego początku meczu przeciwnik pokazał, że swoją ambicję do gry w piłkę nożną wykaże w nieco odmienny sposób niż nasza drużyna. Ekipa gospodarzy wykazywała się bardzo agresywną grą skutkującą wieloma faulami, które z kolei nie były skrupulatnie egzekwowane przez sędziego, więc przeciwnik nie miał motywacji do zmiany stylu gry i wytrzymał w tym stylu do ostatnich minut meczu...
Nasza drużyna tworzyła więcej akcji podbramkowych, mieliśmy więcej szans do zdobycia bramki, ale niestety nie wykorzystaliśmy ani jednej.

W końcówce pierwszej odsłony spotkania Bartosz Sójka sfaulował naszego przeciwnika w polu karnym i arbiter wskazał na wapno. Czarni Wierzbno wykorzystali tą 100% okazję i było 1:0.

Nie udało się mimo kilku dogodnych sytuacji zdobyć gola na naszą korzyść, więc wynik końcowy 1:0 dla drużyny z Wierzbna.

Cieszy nas ambicja zawodników, którzy licznie uczęszczają na treningi i mecze- oby tak dalej, a trener Krzysztof Wewiór z pewnością wprowadzi wiele korzyści dla zespołu i rezultaty prędzej czy później przełożą się na korzystne wyniki spotkań ligowych.

Treningi seniorów w tym tygodniu to wtorek i czwartek o 19:00 na ORLIKU w Tarchałach.

A za tydzień 2 mecz rundy wiosennej. Zagramy u siebie z Wtórkiem o godzinie 16:00. Zapraszamy kibiców ;)
Już za tydzień rozpoczynamy rundę wiosenną «15 marca 2015»


W niedzielę 22.03.2015 o godzinie 11:00 zagramy pierwszy mecz rundy wiosennej seniorów.

Pierwszy mecz odbędzie się na Wierzbnie z drużyną Czarni Wierzbno.
Po ostatnich meczach sparingowych jesteśmy w dobrych nastrojach przed rozpoczęciem rundy. Były zwycięstwa, a przede wszystkim wpadały bramki. Bilans po spotkaniach przygotowujących nas do rundy to 3 wygrane i 1 remis. Na treningach jest obecnych przynajmniej 13 zawodników, zatem atmosfera jest dobra w drużynie.
Kibiców zachęcamy do obserwowania nas na boisku, jak i śledzenia naszych poczynań w lidze na naszej stronie internetowej, jak również na FB.

My nie, my nie,
my nie, my nie,
my nigdy nie poddamy się- Tarchały!!! :)

Supermaratony- bez serwisowania ani rusz... czyli spółka Piotr i Jan Uciechowscy «09 marca 2015»


Czy biegacz może dobić do mety supermaratonu, czyli biegu na 100 km bez pomocnika? Poniżej wspomnienia braci Uciechowskich z uczestnictwa w biegu na 100 km.

"W Supermaratonach Calisia na dyst. 100 km, w których biegałem 15 razy wielokrotnie będąc w tym b. trudnym biegu w czołówce. Tam też w latach 90-tych odbywały się of. Mistrz. Polski, oraz kilka razy zawody miały rangę Pucharu Europy w biegu na 100 km.
W Mistrz. Polski 2-krotnie zdobywałem 3. miejsca i brązowe medale w latach 1996 z najlepszym moim wynikiem w Kaliszu - 7;04,17 godz. i 1998. - 7;06,52 godz., a w PE najwyższe miejsca tam zajmowałem : 10. w 1992 r. oraz 8. w 1995 r. i 6. w 1996 r. W 2006 r. SM "Kalisia" ukończyłem w pełnym uniformie kier. pociągu ( mundur, koszula, krawat i kolejarskie pół buty ) na 19. miejscu z wynikiem 9;43,55 godz.). W 2008 r. w SM "Kalisia" zająłem najwyższe ze wszystkich startach w kaliskich "setkach" - 2. miejsce zdobywając wtedy tytuł v-ce Mistrza Polski weteranów w biegu na 100 km. No i w 2011 r. odniosłem jedyne zwycięstwo w SM "Kalisia" jednak wtedy na dystansie 50 km gdyż wtedy były rozgrywane 2 dystanse : główny 100 km i 50 km ).
Na koniec dodam, iż mój rekord życiowy w Supermaratonie na dyst 100 km to "kosmiczny" rezultat - 6;55,24 godz. uzyskany w zwycięskim biegu w Międzynarodowych Mistrz. Ukrainy w Odessie w 1997 r. ( to 19. wynik w histori PZLA polskich biegów na 100 km - link z "MP"...-
kliknij tutaj


Tych dużych sukcesów w Supermaratonach "Calisia" i "Kalisia" by nie było gdyby nie wielka pomoc w serwisowaniu ( podawanie odżywek ]==na trasie oraz fotografowanie i nagrywanie biegów ) mojego brata-bliźniaka Jana Pawła. ]=
Był on moim serwisantem praktycznie w każdym moim starcie ( w jednym nie ponieważ sam startował ) w Kaliszu po połowie rowerem ( na zdj. w 1985 r. gdy zająłem 5. miejsce ) i autem ( w linku w 2008 r. gdy na mecie było 2. miejsce -
kliknij tutaj

Do opisanego materiału z kaliskich biegów Ultra dołączam kilka fotek związanych z tymi startami i serwisowaniem brata oraz fotki z finiszu w Mistrz. Polski, mundurze kolejowym i w MM Ukrainy w Odessie oraz link z wynikami wszystkich biegów w Kaliszu..."
kliknij tutaj

Historia MP:
kliknij tutaj

Poniżej dodatkowe kilka fotek
Uciechowscy w biegu zimowym w Jarocinie «22 lutego 2015»


07.02.2015 Piotr i brat Jan Paweł startowali w biegu zimowym w Jarocinie.

Piotr zajął na tej bardzo wymagającej trasie 14.miejsce, a brat bliźniak 65. Poniżej kilka wspomnień i krótka relacja Piotra z tego biegu.

"W swoim 18. starcie ( jak obliczyłem ) w Biegu Zimowym ( na dyst. ok. 8,5 km systemem narciarskim na dochodzenie, start zaw. co 30 sek.) w Jarocinie zajmując 14. miejsce w kl. Open odniosłem dopiero 1. zwycięstwo w kategorii wiekowej dopiero gdy startuję już w M50.
Wcześniej mimo iż w tym biegu zajmowałem nawet w "Generalce" miejsca na podium ( raz 2. i dwa razy 3.), a kilka ( 5. ) razy w pierwszej dziesiątce biegu nigdy nie udało mi się wygrać tam kategorii wiekowej ( zawsze na drodze stawali m.in. : W. Lenda, J. Stańczak, N. Smuda, M. Kapitańczyk, J. Janowicz, P. Taczka, R. Płochocki czy w ost. latach W. Garbarek ).
We tegorocznym biegu z wynikiem 33,00 min. Swego czasu moje najlepsze wyniki z Biegu w Jarocinie to : 27,03 min., 27,42 min. czy 28,50 min. i nie dawały one upragnionego tam zwycięstwa ani w kat. M20, M30 czy M40. Dodam iż np. w ub. 2014 r. w tym biegu byłem w kl. generalnej w pierwszej "10" na znakomitym 9. miejscu jednak w kat. M50 tylko drugi, a 2 lata temu na 11. pozycji ( a debiutując w kat. M50 - 3.). Czyli w tej mojej nowej kat. M50 od dwóch lat były miejsca awansujące od 3. do 1.

Po raz 10. w Jarocinie startował także brat bliźniak Jan Paweł, który z czasem - 45,54 min. ukończył zawody na 65. pozycji ( 7. miejsce w kat. wiekowej M50 ). Jego najlepszy start ( z tych 10. ) w Jarocinie to było w 1996 r. gdy pobiegł dokładnie z tym samym numerem ( 31.- na zdj. w zał. ) co ja w ost. sobotę zajmując wtedy dobre - 40. miejsce z czasem - 34,22 min..
Także w jarocińskim biegu ( w 1998 r.) dobry "epizod" zaliczył zaw. z Tarchał W. - Marek Florczak ( na zdj. w zał. z nr 339 - syn kuzynki ), wtedy namówiłem go do prawie rocznych treningów i kilku startów w zawodach ze mną i z bratem. I we wspomnianym 1996 r. zajął w Biegu Zimowym w Jarocinie - 50. miejsce z czasem - 35,50 min.

Zwycięzcami tegorocznego jarocińskiego biegu zostali : Marcin Zagórny z Krosna Odrzańskiego i Aleksandra Pochranowicz z Białego Boru.
Nagrody podczas Ceremonii zakończenia Biegu wręczał p. Prezes SM "Wspólny Dom" w Jarocinie - Paweł Niewiadomski. Poniżej kilka fotek z tego biegu, a więcej zdjęć na moim profilu "FB"..."

Ciekawostką jest to, że tegoroczna 31. edycja tego kameralnego Biegu Zimowego w Jarocinie "zbiegła się" z takim samym numerem startowym na piersiach Piotra :)..

Poniżej fotki z tegorocznego biegu


Wieczorek Walentynkowy- DZIĘKUJEMY!!! «10 lutego 2015»

Wielkie podziękowania Wszystkim obecnym za wspólnie spędzony czas na Wieczorku Walentynkowym.

Impreza wyśmienita, wspaniała zabawa- zespół dawał CZADU!!!:) Niech żałują nieobecni...

Szczególnie Zarząd Klubu LZS Tarchalanka dziękuje Sponsorom i szanownym Gościom za zakup cegiełek na loterię.

Prawdopodobnie klub zainwestuje środki na przeróbki na naszym boisku sportowym.


Wieczorek Walentynkowy «05 stycznia 2015»

LZS Tarchalanka zaprasza na tegoroczny Wieczorek Walentynkowy, który spędzimy oczywiście we wspaniałej atmosferze ;-)

Kliknij w poniższy plakat i dowiedz się więcej...
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku «24 grudnia 2014»

Zarząd klubu LZS Tarchalanka składa wszystkim zawodnikom, działaczom, sponsorom, ludziom dobrej woli najlepsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2015.

Niech te Święta będą przebyte w spokoju, w zdrowiu, w gronie rodzinnym i w radosnej atmosferze, a Nowy 2015 Rok przyniesie nam wszystkim tylko te dobre rzeczy, a wszystkie złe zostawmy w 2014 :)

Usiądź wygodnie i w spokoju podumaj chwilę przy Kolędowaniu zespołu góralskiego Trebunie Tutki...
Uciechowscy w TV Proart «22 grudnia 2014»


Piotr i Jan Paweł Uciechowscy udzielili wywiadu dla TV Proart.

Organizatorem tego wydarzenia były Przewodniczący LZS Tarchalanka Grzegorz Szubert, który także wystąpił przed kamerami TV Proart.

Poniżej kliknij i obejrzyj ten filmik. Temat rozpoczyna się od około 15 minuty.

Filmik- wydarzenia Proart znajdziejsz klikając tutaj
Uciechowski w Izraelu- Półmaraton Ejlat!!! ciąg dalszy... «07 grudnia 2014»


Kontynuacja tematu Piotr Uciechowski w Ejlat.

Piotr zwyciężył w kategorii M50, ale uhonorowany został w kategorii M40. Piotr Uciechowski w kategorii M40 zajął 3-miejsce, czyli znalazł się na podium zawodów kategorii M40.

Podsumowanie:
- 4.miejsce w klasyfikacji generalnej
- 3.miejsce w kategorii M40
- 1.miejsce w kategorii M50

Ciekawostką jest to, że w tym Półmaratonie przodowali zawodnicy w kategorii powyżej 40 roku życia- na pierwszym miejscu w generalce zawodnik z Eiopii (na zdjęciu poniżej).

Poniżej fotki z uhonorowania Piotra w kategorii M40


Uciechowski tuż za podium w Izraelu- Półmaraton Ejlat!!! «04 grudnia 2014»


Poniżej relacja Piotra Uciechowskiego z pobytu w Izraelu i przebiegnięciu półmaratonu Ejlat.

Piotr Uciechowski- mój start na dystansie 20 km w Ejlat:

W biegu wystartowało 352 zaw. z 10 krajów. Bieg rozegrano w typowo wiosennej pogodzie ( w Ejlacie w tych dniach w godz. południowych i popołudniowych było ok. 25 - 27 st. C ) w scenerii naturalnych dróg rozpoczynającej się za miastem pustyni Negev. Pobiegłem dobrze starając od startu trzymać się czołówki ( oprócz zawodnika z Etiopii, który "odjechał" nam już po 3. km ).

Na półmetku byłem 4. ze stratą ok. 20 m do 3. zawodnika lecz druga połówka dystansu była o wiele łatwiejsza i o wiele szybsza ( było dużo zbiegów ) i "podium niestety mi odjechało" na 2. minuty. Jednak dobre 4. miejsce utrzymałem do mety którą przekroczyłem z wynikiem 1;25,05 godz. Zwyciężył Etiopczyk Berhane Bellet - 1;12,33 godz. przed zawodnikami gospodarzy : Andresem Uspiną - 1;21,30 godz. i Nirem Lulesem - 1;23,02 godz.

4. miejsce w klasyfikacji generalnej "okrasiłem" zwycięstwem w kategorii wiekowej M50 ( 50 - 59 lat w której startuję 2. rok ). Ten bieg był moim dopiero 10. startem w 33. letniej już karierze na dystansie 20 km ( rek. życiowy to 1;05,02 godz. z 1996 r. w Szczecińskiej "20" ) gdyż na tym nietypowym dystansie odbywa się obecnie niewiele biegów ( więcej ich było w minionej epoce gdy nie rozgrywano półmaratonów ).

Mój start w Ejlacie ( a po nim udało mi się zwiedzić Ziemię Świętą ze Świętym miastem Jerusalem, szczególnie najważniejsze miejsca Starej Jerozolimy : Golgotę, Bazylikę Grobu Świętego, najbardziej znaną drogę smutku i cierpienia na ziemi Via Dolorosę, Ścianę Płaczu, Złotą Kopułę na skale i muzułmański Meczet Al Aksę ) doszedł do skutku m. in. dzięki wydatnej pomocy mojego macierzystego klubu LZS Tarchalanka, na zawodach staram się go reklamować startując z nazwą i godłem klubu na stroju sportowym ( spodenkach i koszulce na doł. zdjęciu za metą biegu w Ejlacie ) oraz Dzięki pomocy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów ( często zabieram ze sobą na zawody flagę Odolanowa nie inaczej było i tym razem ( na zdjęciach za metą na biegu w Ejlacie i z dachu Motelu w którym mieszkałem w Jerozolimie na panoramę starego biblijnego miasta ).

Izrael był moim 52. krajem na świecie ( startowałem na 6. Kontynentach, wszystkich oprócz Antarktydy gdzie ciągle mam marzenie tam wystartować, a odbywa się tam 5 biegów : 2 półmaratony, 2 maratony i bieg na 100 km ) w którym wystartowałem w zawodach. Ten start był moim tegorocznym 16. startem, a w 33. letniej karierze zbliżam się powoli do tysiąca."

Poniżej kilka fotek ze wspomnień Piotra:Wielkie gratulacje za zwycięstwo w M50 Panie Piotrze składa Zarząd, działacze i kibice klubu LZS Tarchalanka!!! 4.miejsce w generalce to znakomity wynik!!! :-)
1. Bieg Niepodległości w Odolanowie «16 listopada 2014»


W dniu 8.11.2014 odbył się w Odolanowie bieg uliczny na 10 km- 1. Bieg Niepodległości o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Startowało 160 uczestników- każdy ukończył bieg. Zwyciężył wśród mężczyzn Marcin Karkoszka z Grabowa n. Prosną, a wśród kobiet Teresa Uciechowska - Ruzik z Opola (córka Piotra Uciechowskiego).

W biegu startowała rodzina Uciechowskich- Piotr, Jan Paweł- brat bliźniak, córka Teresa, siostrzeniec Tomasz Błaszczyk. Poniżej możesz kliknąć i dowiedzieć się więcej o biegu.

Facebook Piotra Uciechowskiego klikając tutaj

Galeria i aktualności ze strony internetowej Gminy i Miasta Odolanów klikając tutaj

Filmik- relację z biegu znajdziejsz klikając tutaj

Ciekawostką jest także to, że jednym z organizatorów imprezy był Pan Grzegorz Szubert- przewodniczący LZS Tarchalanki :)
Jesień piłkarską kończymy w dobrych nastrojach «02 listopada 2014»


Dziś dobry mecz z wysoką wygraną.

Seniorzy dziś zakończyli rundę jesienną 2014/2015 dobrą i skuteczną grą. Wygraliśmy na własnym boisku 5:1 z Lilią Mikstat.

Mieliśmy dziś dużo okazji do zdobycia bramki, Lilia Mikstat- drużyna, która istniała tylko w kilku pierwszych minutach gdzie straciliśmy bramkę. Byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą.

Lilia Mikstat po strzeleniu swojej bramki, kiedy objęła prowadzenie (15 minuta meczu) przestała przeważać w meczu na korzyść naszego zespołu. Szybko odrodziliśmy się po straceniu bramki i strzeliliśmy 2 bramki w przeciągu 3 minut. Pierwszą bramkę dla nas strzelił Piotr Kulas, drugą strzelił Łukasz Dolata, 3 gola zdobył również Piotr Kulas. Do szatni udaliśmy się z podniesioną głową z wynikiem 3:1.

W drugiej połowie trener Krzysztof Wewiór przeprowadził 4 zmiany zawodników. W owej połówce strzeliliśmy jeszcze 2 bramki- pierwszą Bartosz Śmigiel po dobrze wykonanym rzucie karnym, a drugą Jakub Matysek zaraz po wejściu na boisko. Mecz zakończył się 5:1 i cała runda mimo porażek kończymy w dobrym nastroju.

Piłkarze są dobrze zmotywowani i od 2 spotkań ilość piłkrzy gotowych do gry to 16 i 18 osób. Frekwencja i zaangażowanie cieszy- oby tak dalej!!!

Rundę zakończyliśmy skromnym grill'em, piwkiem i mile spędziliśmy ten pomeczowy czas :)

Zapraszamy wszystkich chętnych do gry w czwartek o 19:00 na Orliku- przyjść może każdy!!!

Poniżej kilka fotek z dzisiejszego meczu.
Przed ostatni weekend piłkarski zakończony «27 października 2014»


Seniorzy rozegrali w niedzielę przed ostatnie spotkanie w rundzie, a trampkarze starsi ostatnie swoje spotkanie przegrali walk-overem.

Trampkarze starsi przegrali swój mecz 0:3 z Gołuchowem. Przegrali swój mecz walk-overem ze względu na brak badań lekarskich naszych piłkarzy.

Seniorzy w Gorzycach Małyych przegrali 2:3 z LZS Chynowa.

Seniorzy rozegrali dobre spotkanie zwłaszcza w 2 połowie. Niestety mieliśmy kilka 100% sytuacji, którch nie wykorzystaliśmy.

Najważniejsze jest to, że była walka- mecz "na styku". Bramki dla naszego zespołu zdobył Adrian Pokora w pierwszej części meczu, a drugą bramkę strzeliliśmy w drugiej połowie.

Seniorzy w niedzielę zagrają ostatni mecz w rundzie.

Bądź z nami i dopinguj LZS Tarchalankę!!!
Po weekendzie dobre nastroje piłkarzy i kibiców «20 października 2014»


W sobotę trampkarze wygrali po raz kolejny swoje spotkanie, a seniorzy zagrali dobre spotkanie i zremisowali z liderem.

Trampkarze starsi wygrali w sobotę swoje spotkanie 2:0 z drużyną PELIKAN Nowy Karolew. W tej chwili znajdują się na 2 miejscu. Za tydzień rozegrają swój ostatni mecz tej rundy.

Seniorzy po dobrym meczu zremisowali z LZS Godziesze 0:0. Szkoda, że nie wykorzystali dogodnych okazji na strzelenie gola, ale gra układała się. Było dużo emocji zwłaszcza w pierwszej części meczu- kilka dobrych podań otwierających sytuacje podbramkowe. Mecz wczorajszy należał do naszej drużyny, ciągle kontrolowaliśmy grę.

Jaki mógł być powód "wyjścia się z dołku" i lepszej gry, bez utraty bramki?

Punkt 1: Zarząd podjął decyzję o zmianie trenera drużyny- każda zmiana powoduje odmianę i zwiększają się chęci do gry piłkarzy.

Punkt 2: zmiana ustawienia Trenera Krzysztofa Wewióra- graliśmy 5 obrońcami.

Punkt 3: w bramce stanął Waldemar Binek.

Powyższe punkty (każdy po trochu) miały wpływ na dobry wynik- remis z liderem.

Od wczorajszego spotkania nie było już z nami Trenera Bartosza Bożka- serdeczne podziękowania od piłkarzy i Zarządu LZS Tarchalanka. Uważamy, że to były dobre 2 lata współpracy. Sposób przeprowadzania treningu, przygotowanie ćwiczeń- to coś co na pewno dla osób uczęszczających regularnie na treningi pozostanie na zawsze. Przede wszystkim za Trenera Bożka awansowaliśmy po 6 latach gry w B-klasie do A- klasy. Wielkie DZIĘKUJEMY za współpracę!!!

W chwili obecnej Trenerem LZS Tarchalanka jest Krzysztof Wewiór. Pozostanie z nami przynajmniej do końca tej rundy, a co dalej- decyzja zapadnie po naszych 2 ostatnich meczach.

Już w sobotę Trmapkarze zagrają swoje ostatnie spotkanie w rundzie jesiennej, a seniorzy w niedzielę zagrają przed-ostatni mecz w rundzie.

Bądź z nami w tych meczach i dopinguj LZS Tarchalankę!!!
Znowu wygrana; znowu przegrana... «12 października 2014»


Trampkarze górą, seniorzy dołem.

Trampkarze starsi wygrali wczoraj swoje spotkanie 2:1 z Taczanowem, odnieśli swoje kolejne zwycięstwo i w tej chwili zajmują 3 miejsce w lidze. Seniorzy natomiast po raz kolejny przegrali, a mogło być inaczej.

Seniorzy przegrali znowu, tym razem w Kuźnicy Grabowskiej i niestety znowu wysoko 5:2. Mecz- można by powiedzieć, że podobny do tego z ostatniej niedzieli, bo przeważaliśmy w pierwszych minutach meczu, ale różnica taka że udało nam się strzelić dziś 2 gole. Wygrywaliśmy do 30 minuty 2:0, a potem do przerwy było 2:2.

Kolejne 3 bramki straciliśmy już w drugiej połowie meczu.

Za tydzień kolejne spotkania trampkarzy i seniorów. Miejmy nadzieję, że kolejny weekend będzie szczęśliwy nie tylko dla trampkarzy...My nie, my nie, my nigdy nie poddamy się Tarchały!!!- w myśl naszej pieśni ludowej :)
Kolejna porażka w sezonie «28 września 2014»


Dziś kolejny 4-ty mecz B-klasy niestety z kolejną przegraną. Tym razem przegraliśmy 6:1 z drużyną Orzeł Wysocko Wielkie.

Graliśmy średnio w ofensyfie, choć 2 połówka meczu dużo lepsza w wykonaniu naszego zespołu. Źle zagraliśmy w obronie- głównie po błędach indywidualnych zawodników.

Wynik do przerwy to 0:3. Po przerwie straciliśmy także 3 gole, ale z bramką honorową. Jedyną bramkę zdobył Adrian Pokora- po dośrodkowaniu Wojciecha Wewiora z prawej strony boiska- strzał głową.

Czy drużyna z Wysocka prowadziła aż tak dobrą grę, żeby stracić aż 6 goli? Nie- zbyt dużo naszych błędów rzutowało na wynik końcowy.

Seniorzy kolejne spotkanie zagrają u siebie z Masovią Kraszewicę już w najbliższą niedzielę.

Bardzo dobrze radzą sobie nasi trampkarze- w czwartek w meczu z Odolanovią zwyciężyli aż 10:0, a w sobotę wygrali z LZS Godziesze 4:1. Kolejny swój mecz rozegrają w najbliższą sobotę z Calisią II w Kaliszu.

Zapraszamy na nasze mecze!!!
3 mecz seniorów bardzo przegrany «22 września 2014»


Wczorajsze spotkanie 4-tej kolejki kaliskiej B klasy zakończył się porażką naszej drużyny 0:5.

Zespół z Droszewa był zespołem lepszym od naszego o 5 goli.

Nasz zespół miał okazje do zdobywania bramek w pierwszej części meczu, ale bramka przeciwników była "zaczarowana"- nie trafialiśmy do bramki z kilku metrów. Drużyna z Droszewa skutecznie wykorzystywała błędy naszej drużyny.

Wynik do przerwy to 0:3. Po przerwie straciliśmy szybko kolejnego gola, a następnie niewykorzystaliśmy rzutu karnego i strata kolejnej bramki na 0:5.

Z żalem należy poinformować, że poważnej kontuzji nabawił się bramkostrzelny napastnik Tarchalanki Bartosz Śmigiel. 3-mamy kciuki- życzymy powrotu do formy!!!.

Kolejny mecz zagramy już za tydzień na wyjeździe z Wysockiem o godzinie 12:00.

Swój kolejny mecz rozegrają nasi Juniorzy- w sobotę mecz z LZS Godziesze.
2 mecz seniorów zwycięski «07 września 2014»


2 mecz w naszej B-klasie zakończył się bardzo wysokim zwycięstwem. Wygraliśmy z Wtórkiem aż 7:0!!!

Mecz od samego początku przebiegał pod dyktando naszego zespołu. Przeprowadzaliśmy wiele akcji, a zarazem nie dopuszczaliśmy do wyprowadzania akcji drużyny z Wtórku.

W pierwszej połowie zdobyliśmy 5 bramek. Pierwszą bramkę zdobył Piotr Kulas. Kolejne bramki zdobyli: Bartosz Śmigiel (2 gole), Krystian Brodala (2 gole), Bartłomiej Jurek (2 gole).

Gra układała się bardzo dobrze i byliśmy drużyną lepszą- jak widać po wyniku.

Kolejny mecz zagramy po PAUZIE- za 2 tygodnie w niedzielę u siebie z Droszewem.

Swoje mecze rozgrywają już nasi Juniorzy- za tydzień rozegrają spotkanie z Koroną Chełmce.
Porażka na rozpoczęcie sezonu «31 sierpnia 2014»


Początek meczu przebiegał pod dyktando Czarnych Wierzbno- to goście więcej utrzymywali się przy piłce, konstruowali akcję i częściej oddawali strzały w kierunku naszej bramki. Jednak dobra i skoncentrowana gra w obronie pozwoliła nam przetrwać te ataki i w 25 minucie meczu wyprowadziliśmy groźną kontrę, którą celnym strzałem wykończył Krystian Brodala.
Prowadzenie nie trwało jednak długo- po 15 minutach był już remis i tak zakończyła się pierwsza połowa tego derbowego spotkania.

Na drugą połowę meczu obydwie drużyny wyszły z nastawieniem na zwycięstwo. Po strzale z rzutu wolnego w 55minucie Wierzbno objęło prowadzenie. Tarchalanka jednak podjęła walkę i dzięki sprytowi oraz doświadczeniu Bartosz Śmigiel doprowadził do remisu.

Radość jednak nie trwała długo. Kilka minut później, po dobrym dośrodkowaniu z rzutu rożnego goście po raz kolejny obięli prowadzenie, którego nie oddali już do końca spotkania.

Mimo porażki nastawienie drużyny jest bojowe, a atmosfera w szatni jest dobra.

Kolejnych spotkań na pewno nie oddamy bez walki!!!
Turniej dzielnic w Tarchałach Wielkich cd.. «21 sierpnia 2014»

Poniżej przesłana od naszych biegaczy- Uciechowskich kolejna dokumentacja zdjęciowa z naszego Dnia sportu- Turnieju Dzielnic.


Szybko pożegnaliśmy tegoroczną przygodę z PP «18 sierpnia 2014»

W tym roku szybko pożegnaliśmy się z Pucharem Polski- odpadliśmy w pierwszej rundzie.

Na mecz stawiło się 18 zawodników naszego zespołu- co cieszy, ale frekwencja nie pomogła zwyciężyć w tym pierwszym spotkaniu tegorocznej edycji Pucharu Polski. Mecz potraktowaliśmy jako nasze przygotowanie do nowego sezonu, który już 31.08.2014 (mecz z Czarnymi Wierzbno). Spotkanie z LZS Chynowa zakończyło się przegraną 5:3 (Chynowa- pomimo, że graliśmy na naszym boisku była gospodarzem tej rundy PP).

Odpadliśmy, ale najważniejsze będą mecze ligowe i na tym się skupiamy.

Dodamy, że z gry wycowała się drużyna DUNIN Biskupice Zabaryczne. Kolejną zmianą w tabeli naszej klasy jest to, że drużyna ORZEŁ Wysocko Wielkie będzie rozgrywała swoje mecze na boisku we WTÓRKU.

Już w najbliższą niedzielę zagramy mecz sparingowy, ale konkretny termin i przeciwnika (mamy 2 kandydatury) ujawnimy najdalej w najbliższą środę.
Turniej dzielnic w Tarchałach Wielkich «16 sierpnia 2014»

W dniu wczorajszym odbył się Turniej Dzielnic- Dzień sportu w Tarchałach Wielkich. Turniej piłki nożnej odbył się na boisku sportowym w Tarchałach Wielkich.

Dzień sportu rozpoczęliśmy o godzinie 15:15 oficjalnym przywitaniem drużyn, kibiców i gości specjalnych wraz z naszymy lekkoatletami: Piotrem i Janem Uciechowskim.

W turnieju brały udział 3 dzielnic- 3 zespoły: Podlas, Bajorko z Kolejową i Wieś z Maderą. Każda z drużyn liczyła 13-14 zawodników. Mecze odbywały się w systemie każdy z każdym. Czas trwania 1 meczu- 30 minut. Każda z drużyn rozegrała 2 mecze.

W wyniku współzawodnictwa zwycięską okazała się drużyna Bajorka z Kolejową, 2 miejsce zajęła drużyna Wsi z Maderą, 3 miejsce Podlas. Wszystkie drużyny są bardzo zadowolone z osiągniętych wyników- żadna nie była poza podium :)
1 mecz: Podlas vs Wieś z Maderą- wynik spotkania 1:1- rozstrzygnięcie po serii rzutów karnych (3:4)
2 mecz: Podlas vs Bajorko z Kolejową- wynik spotkania 0:4
3 mecz: Wieś z Maderą vs Bajorko z Kolejową- wynik spotkania 1:1- rozstrzygnięcie po serii rzutów karnych (1:4)

Po turnieju odbył się konkurs rzutów karych o Puchar Przewodniczącego LZS Tarchalanka. W konkursie startowało 14 uczestników (nie wszyscy grali w turnieju dzielnic). Konkurs rzutów karnych wygrał Piotr Skrzypczak (zawodnik Centry Ostrów Wlkp.). W konkursie startował również kol. Patryk Sikora (również zawodnik Centy). Obaj wymienieni zawodnicy nie uczestniczyli w turnieju dzielnic- obserwowali turniej z trybun.

Po konkursie rzutów karnych odbyło się wręczenie pucharu za zajęcie 1.miejsca w Turnieju Dzielnic- dla Bajorka z Kolejową.
Wręczone zostały medale dla najlepszego strzelca Turnieju Dzielnic, którym został Piotr Kulas (2 bramki w turnieju; zawodnik Bajorka z Kolejową).
Kolejny medal został wręczony najlepszemu bramkarzowi turnieju- Waldemarowi Binkowi(stracił tylko 2 bramki- łącznie z rzutami karnymi; zawodnik Bajorka z Kolejową).
Medal otrzymał również najstarszy uczestnik Turnieju Dzielnic- Jan Pokora ( 51 lat; zawodnik drużyny Podlas).
Pamiątkową koszulkę LZS Tarchalanka dla zwycięscy odrębnego od Turnieju Dzielnic- Konkursu rzutów karnych otrzymał Piotr Skrzypczak (zawodnik Centry Ostrów Wlkp.; nie brał udziału w Turnieju Dzielnic).
Trofea wręczał biegacz długodystansowy- Piotr Uciechowski.

Wszyscy obecni Kibice, Szanowni Goście i Zawodnicy mięli niepowtarzalną okazję poznać naszych Lekkoatletów: Piotra i Jana Pawła Uciechowskich.
Uciechowscy nie mieszkają obecnie w Tarchałach Wielkich, ale chętnie odwiedzają dom rodzinny co jakiś czas. Wczoraj przybyli na nasz Dzień Sportu na specjalną prośbę- wielkie DZIĘKUJEMY za przybycie i pokaz swoich trofe'ów wywalczonych ciężką pracą przez wiele lat biegania.
Historie Piotra i Jana Uciechowskich można poczytać na naszej stronie internetowej www.tarchalank.pl (zapiski w zakładce Aktualności) lub www.bieganie.pl, lub FB.

Początek naszego Dnia Sportu odbywał się przy pięknej- słonecznej pogodzie. Niestety w końcówce Turnieju Dzielnic nastała nas burza i został schowany sprzęt nagłaśniający. Także swoje trefea schowali bracia Uciechowscy, ale mimo zepsucia się pogody graliśmy do końca i Dzień Sportu odbył się w radosnej atmosferze do samego końca.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na naszą imprezę!!! Zapowiadamy powtórkę z jeszcze większymi atrakcjami za rok!!!:-)

Poniżej zdjęcia z imprezy...Zapraszamy już jutro na godzinę 11:00 na boisko w Tarchałach Wielkich. Tarchalanka zagra mecz pierwszej rundy Pucharu Polski z LZS Chynową.


Zapraszamy na Dzień sportu w Tarchałach Wielkich «11 sierpnia 2014»

15.08.2014 o godzinie 15:00 zapraszamy na Turniej dzielnic na boisku w Tarchałach Wielkich.

Kliknij w poniższy plakat i dowiedz się więcej...
Uciechowski Jan Paweł w biegach górskich «08 sierpnia 2014»

Tym razem głównie na temat Jana Pawła Uciechowskiego i startach w biegach górskich.

Brat Piotra- Jan Paweł także zaliczył kilkanaście startów w biegach górskich.

W krajowym bieganiu górskim Jan Paweł Uciechowski zaliczył biegi, takie jak:

- z Sobótki na Ślężę... ośmiokrotnie ( 2001 , 2003 , 2004 , 2005 , 2007 - PKP, 2008 - PKP, 2009 - PKP, 2011 r. - PKP)
- z Karpacza na Śnieżkę... pięciokrotnie ( 1995 , 1996 , 2003 , 2005 , 2007 r. - PKP)
- z Międzygórza na Śnieżnik...trzykrotnie ( 1995 , 1996 , 2004 r.)
- z Korbielowa na Pilsko. ... dwukrotnie ( 2002 , 2003 r.)

Ponadto zaliczły jeszcze biegi:

- z Zakopanego na Kasprowy Wierch...2010 r.
- z Ustronia na Czantorię Wielką...1999 r.
- z Wlenia na Górę Zamkową...1999 r.
- z Bielska Białej na Kozią Górę ...1999 r.
- Bieg na Górze Św. Anny...2013 r.
- Bieg na Górze Szybowcowej...1995 r.
- ze Skole na Górę Lopata ( UKR )...2007 r.
- z Edynburgha na Arthur's Seat ( SCO ) ...1995 r.- Jan Paweł Uciechowski startował także w zawodach rangi mistrzowskiej:
- 1 raz w Pucharze Polski ( zajmując - 37. miejsce na Górze Szybowcowej w 1995 r.)
- 3 razy w Mistrz. Polski ( 88. na Pilsku w 2002 r.)
- 2 razy w Mistrz. Polski weteranów ( 49. - na Pilsku w 2003 r.)
- 1 raz w Pucharze świata ( 200. - w Edynburgu w 1995 r.)
Jego najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej w biegu górskim w karierze to - 16. miejsce w Biegu na Śnieżnik w 1995 r.

Do poprzednich artykułów w temacie biegów górskich należy dodać jeszcze ciekwostkę z życia Piotra Uciechowskiego:

"W biegach górskich odniosłem 2 zwycięstwa w karierze z zawodnikiem z Kenii ( na zdjęciu powyżej z nr 50. na MŚ w niemieckim Bergen w 2000 r.). Potem taki sukces zdarzył mi się jeszcze 4 razy : 2 razy w biegu na 100 km, raz w Maratonie i raz w Półmaratonie. ( oczywiście nie licząc Półmaratonu w Nairobi gdzie w 2005 r. zajmując najdalsze swoje - 505. miejsce w swojej karierze w zawodach biegowych, wyprzedziłem ich o ok. 2,5 tysiąca ) - Piotr Uciechowski


Wybory do zarządu LZS Tarchalanki «03 sierpnia 2014»

W dniu dzisiejszym w sali wiejskiej w Tarchałach WIelkich odbyły wybory do zarządu LZS Tarchalanka.

Na zebraniu było przedstawione sprawozdanie z pólrocza działaniu klubu + wybrano nowy zarząd klubu.

Skład nowego zarządu klubu przedstawia się następująco:
Grzegorz Szubert- przewodniczący
Dominik Celmer- wice przewodniczący
Oktawian Kaik- skarbnik
Wojciech Wewior- sekretarz
Piotr Dolata- członek zarządu
Tomasz Rogaliński- członek zarządu
Andrzej Zimniak- członek zarządu

Skład komisji rewizyjnej pozostał bez zmian:
Rafał Skrzypczak- przewodniczący komisji rewizyjnej
Jan Pokora- wice przewodniczący komisji rewizyjnej
Anna Błaszczyk- członek komisji rewizyjnej

Zarząd jest chętny do działania i ma wiele planów na rozwój i dbanie o rozwój klubu. Jednym z nich jest w najbliższym czasie remont szatni przy boisku i uporządkowanie boiska.

Wspieraj zarząd w działaniach i pomagaj w rozwoju naszego klubu!!!
Turniej piłkarski na " DNIACH ODOLANOWA" «28 lipca 2014»

Na stadionie Miejskim w Odolanowie w ramach Dni Odolanowa rozegrano gminny turniej piłkarski dzieci rocznik 2003 i młodsi. Głównym organizatorem zawodów piłkarskich był klub sportowy MLKS ODOLANOVIA.

W współzawodnictwie piłkarskim uczestniczyło pięć drużyn składających się z chłopców i dziewcząt z terenu gminy Odolanów. W sumie na boisku rywalizowało ok. 50 dzieci, którym bacznie przyglądała się i dopingowała duża grupa rodziców, kolegów i znajomych. Najpierw zespoły rywalizowały w dwóch grupach, a potem najlepsi walczyli o najwyższe miejsca w turnieju.

W wyniku rozegranych spotkań końcowa kolejność przedstawia się następująco:
miejsce 1 - MLNS "ODOLANOVIA I",
miejsce 2 -MLKS" ODOLANOVIA II" ,
miejsce 3 - LZS "TARCHALANKA "Tarchały Wielkie,
miejsce 4 - MLKS "ODOLANOVIA III",
miejsce 5 - PUKS " GIMNASJON- SCC" Wierzbno.

Organizatorzy prowadzili również dodatkowa klasyfikacje na najlepszy strzelec turnieju -zdobywcę największej ilości bramek, którym został - Adam KOSNOWICZ - MLKS ODOLANOVIA I - 9 goli.
Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano- Łukasza POPRAWE - z LZS TARCHALANKA. Obaj otrzymali pamiątkowe trofea sportowe.

Drużyna Tarchalanki wystąpiła w składzie: Łukasz Poprawa, Dawid Ziemniak, Nikodem Zimniak, Patryk Skrzypczak, Adam Mróz , Hubert Świtała ,Michał Zimniak. Kołodziejczyk Przemysław.

Na zakończenie turnieju Pani Burmistrz G i M Odolanów- Ewa Dziubka uhonorowała najlepsze drużyny pamiątkowymi pucharami, a pozostałe zespoły statuetkami sportowymi; takie same wyróżnienia otrzymali wymienieni zawodnicy.

Poniżej kilka fotek z imprezy


Uciechowski w biegach górskich cd... «20 lipca 2014»

Piotr Uciechowski i Jego ukochane górskie biegi... z Tarchalanką na piersi :-)

Poniżej kilkanaście zdjęć: niektóre z dawnej barwnej historii startów Piotra i Jego brata Jana Pawła, a także i córki u boku. Jak zobaczycie po zdjęciach- to nie tylko dawna historia, ale rodzina nadal kontynuuje do dziś starty w biegach (ostatni w biegach górskich w czerwcu- Wielka Sowa Sokolec).


Piotr w biegach górskich «30 czerwca 2014»

Piotr Uciechowski i Jego ukochane górskie biegi... z Tarchalanką na piersi :-)

Poniżęj trochę historii i aktualności ze startów Uciechowskiego w biegach na górskich szlakach.

W dniu 7.06.br. startował w Mistrz. Europy weteranów w biegu górskim rozegranych na trasie z Sokolca na szczyt Wielkiej Sowy ( 1015 mnpm ) (góry Sowie- okolice Wałbrzycha; Walimia; Rzeczki- znanej przez początkujących narciarzy) na dyst. 9,5 km z przewyższeniem ok. +600 m. Starty odbywały się w/g kat. wiekowych. W swojej kat. wiekowej M50 zajął - 19. miejsce z wynikiem - 48,34 min. ( plakat z tej imprezy w zał ). Startem tym chciał uzupełnić swój komplet zawodów Mistrzowskich w tej kiedyś Jego "koronnej" konkurencji w której to w końcówce lat 90. ub. wieku był na samym szczycie polskich biegów górskich i posiadaczem Mistrzowskiej klasy sportowej ( 1996 - 2000 ).


Najlepsze starty w biegach górskich w zawodach rangi Mistrzowskiej ( 1. Puchar Polski, 2. Mistrz. Polski, 3. Puchar Europy, 4. Mistrz. Europy, 5. Puchar świata, 6. Mistrz. świata, 7. Puchar Polski weteranów, 8. Mistrz. Polski weteranów, 9. Mistrz. Europy weteranów i 10. Mistrz. świata weteranów ) :

1. Puchar Polski - zdobył 2 razy w 1995 i 1997 r. na Górze Szybowcowej, w 1998 r. był 2. , a w 1996 r.na Śnieżce - 4. i w 2001 r. na Solisku - 8.

2. Mistrz. Polski - srebrny medal w 1999 r. na Śnieżce, w 2000 r. był 6. na Śnieżce, a w 2003. - 9. na Śnieżniku

3. Puchar Europy - w 2001 r. był 9. w Cerklje ( Słowenia )

4. Mistrz. Europy - 5 startów ( w 1995 r. Valleraques Francja - 37. miejsce , w 1997 r. Ebensee Austria - 52. , w 1998 r. Sestriere Włochy - 60. , w 1999 r. Bad Klein Kircheim Austria - 65. i w 20011 r. Zakopane na szczyt Kasprowego Wierchu - 23. miejsce, a złoty medal i Tytuł Mistrza Europy w kat. M45 ).

5. Puchar świata - 2 starty ( w 1999 r. Kinabalu Park Malezja - jako pierwszy z Polaków ukończył najtrudniejszy Półmaraton górski na świecie na dyst 21,1 km ze startem na wysokości 1860 mnpm nawrotem na szczycie Lows Peack - 4095 mnpm i metą na 1590 mnpm zajmując 22. miejsce z czasem 3;10,22 godz. - na nawrocie był 17. - 1;54,53 godz. oraz w 2003 r. w Sailon Ovronnaz Szwajcaria - 23. miejsce )

6. Mistrz. świata - 8 startów ( w 1995 r. Edinburg Szkocja - 95. miejsce, w 1996 r. Telfes Austria - 48. i norma na Mistrzowską kl. sportową, w 1997 r. Upice Czechy - 71. i norma na Mistrzowską kl. sportową , w 1999 r. Kinabalu Malezja - 46. , w 2000 r. Bergen Niemcy - 64. , w 2003 r. Girdwood na Alasce USA - 102. , w 2004 r. w Zierre Zinal Szwajcaria - 49. i w 2005 r. Cauterets Francja - 109. )

7. Puchar Polski weteranów - zdobyłem w 2003 r. na Śnieżce

8. Mistrz. Polski weteranów - złoty medal i Tytuł Mistrza Polski weteranów zdobył w 2004 r. na Rysiance , srebrny medal w 2008 r. na Pilsku i w 2007 r. na Górze Św. Anny oraz brązowy w 2003 r. na Pilsku.

9. Mistrz. Europy weteranów - w 2014 r. Ludwikowice Kłodzkie - 19. miejsce na Wielkiej Sowie

10. Mistrz. świata weteranów - w 2003 r. Sailon Ovronnaz Szwajcaria - 24. miejsce

- dwa razy uzyskałem w cyklu biegów w Beskidach Tytuł "Zdobywcy Mt. Everestu" ( uzbieranie w startach wysokości przewyższeń - 8848 m ) : w 2000 r. z czasem 7;09,23 godz. i w 2002 r. - 7;19,47 godz.
- dwukrotnie w latach 1999 i 2000 zdobyłem Puchar Karkonoszy wygrywając w Półmaratonie górskim z Jeleniej Góry do Karpacza.
- w 1999 r. zajmując 3. miejsce w kl. Open Biegu kat. M. na Pradziada w Czechach uzyskałem po raz 3. w karierze w biegach górskich normę na Mistrzowską klasę sportową.
- w 2002 r. zająłem 3. miejsce w Maratonie górskim Solidarności Polsko - Słowackiej ( Konieczna - Barvinek )
W sumie w biegach górskich zaliczyłem ok. 120. startów w tym równo 20. zwycięskich biegów na 10. polskich szczytów : Śnieżka, Ślęża, Barania Góra, Czantoria Wielka, Równica, Kozia Góra, Błatnia, Ochodzita, Szyndzielnia i Góra Szybowcowa.

Drugie miejsca zajmowałem : na Śnieżkę, na Śnieżnik, na Górę Szybowcową, na Baranią Górę, Kozią Górę, na Szyndzielnię, na Ochodzitą, na Błatnią, na Równicę, na Czantorię Wielką, na Magurkę i na Grojec.
Trzecie : na Śnieżkę, na Ślężę, na Czantorię Wielką, na Skrzyczne, na Równicę, na Kozią Górę, na Ochodzitą, na Chełmiec i na Magurkę. Poza tym były jeszcze starty : na Rysiankę ( najwyższe miejsce 4.), na Cergową ( 4.), na Pilsko ( 5.), na Żar ( 7.), na Solisko ( 8.), na Srebrną Górę ( 10.), na Kasprowy Wierch ( 10.), na Chyrową ( 13.) i na Wielką Sowę ( 19.)
- Piotr Uciechowski

Wkrótce kilka fotek i kontynuacja tematu ;-)


Sezon piłkarski 2013/ 2014 zakończony «22 czerwca 2014»

Dzisiejszym spotkaniem zakończyliśmy sezon piłkarski 2013/2014.

Ostatni mecz ligowy skończył się porażką na wyjeździe z Olimpią Brzeziny.

Drużyna z którą mieliśmy okazję dziś grać okazała się lepsza od naszej drużyny seniorów o 2 bramki. Wynik spotkania to 3:1 dla Brzezin.

Brzeziny przeważały przez większość czasu gry, dobrze rozgrywali grę piłką, dobra organizacja gry. To była zupełnie inna drużyna niż ta z którą wygraliśmy w rundzie jesiennej. Jedyną bramkę dla naszego zespołu zdobył Bartosz Cieluch, który wszedł na boisko w 2 połówce meczu- trafił po dobrym podaniu Tomasza Rogalińskiego z 16 metrów. Było jeszcze kilka dogodnych sytuacji do zdobycia bramki, ale niestety- liczy się wynik końcowy.

Niestety nasza drużyna seniorów po roku gry w A-klasie musi opuścić tą klasę rozgrywek OZPN Kalisz. Zdobyliśmy jako drużyna duże, całkiem nowe doświadczenie z czego jesteśmy dumni. Należy podsumować cały sezon i wziąść się do pracy tak, aby móc dokładnie za rok cieszyć się z ponownego awansu do A-klasy.

LZS Tarchalanka w swojej bogatej historii miała wiele radości, ale także "gorsze chwile" takie jak obecnie. Dlatego nie załamujemy rąk i dalej jako klub będziemy funkcjonować ;-) Tarchalanka to nie tylko piłka nożna.

My nie, my nie.. my nigdy nie poddamy się- Tarchały!!!

Poniżej kilka fotek z dzisiejszego meczu.
Tarchalanka : WKS Witaszyce 1:2 «15 czerwca 2014»

Mecz dzisiejszy seniorów zakończył się przegraną na własnym boisku 1:2.

Meczu nie oddaliśmy bez walki. Było kilka dogodnych, a nawet 100% okazji.

Tendencja naszej drużyny zazwyczaj wyglądała następująco- strata bramki, a potem kolejna strata itd. W dniu dzisiejszym było inaczej. W pierwszej części meczu straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Następnie sytuację sam na sam wykorzystał Krystian Brodala- gratulacje za dobry mecz.

Drugą bramkę straciliśmy w drugiej odsłonie meczu.

Niestety nadal był problem z organizacją personalną- kilku zawodników nie zgłosiło się na spotakanie, ale wszyscy dziś obecni nie odbiegali umiejętnościami i chęcią zwycięstwa od zawodników nieobecnych i dali radę mimo przegranej.

Zduny przegrały swoje spotkanie ze Zbierskiem i ciągle jest teoretyczna szansa na pozostanie w lidze (zakładając, że Zduny przegrają, my wygramy, a Sieroszewice się wycofają z rozgrywek.

Za tydzień ostatnie spotkanie w lidze. Zapraszamy na wyjazd do Brzezin. Zbiórka około godziny 13:30.


Victoria Skarszew : Tarchalanka 3:0 «8 czerwca 2014»

Ponieśliśmy porażkę- oddaliśmy mecz bez walki.

Na dzisiejszą zbiórkę przed-meczową zgłosiło się 7 zawodników naszego klubu + trener.

Seniorzy przegrali w mizernym stylu 3:0. Nie wybrali się na mecz- oddali go bez walki.

"Ze świata" dochodzą do nas nieoficjalne jeszcze informacje- prawdopodobie z gry wycofuje się drużyna z Sieroszewic, a zatem byłaby szansa na utrzymanie się w tej klasie rozgrywek.

Po dzisiejszej porażce, hmm...

Wielkie dzięki piłkarzom, którym zależy na utrzymaniu się i mają poczucie odpowiedzialności do końca :)

Następny mecz u siebie z Witaszycami. Pozostały jeszcze dwa do zakończenia sezonu.


Dwie nasze drużyny piłkarskie przegrały «1 czerwca 2014»

Niestety obie nasze drużyny piłkarskie przegrały w ten weekend.

Trampkarze młodsi przegrali swój ostatni mecz w lidze z Doruchowem 4:2 w Doruchowie.

Seniorzy przegrali kolejne spotkanie i tym samym nie przesuwają się ani o krok w górą. Ciągle na samym dole tabeli. W dniu dzisiejszym przegrana na własnym boisku 0:1 z Żerkowem. Była walka, były chęci do gry, niedopisało nam szczęście. Niestety zawiodło kilku piłkarzy, którzy nie przyszli na mecz i nasz zespół grał tylko 11 zawodnikami (brak rezerwy). Mimo to grą nie odbiegaliśmy od zespołu Żerkowa.

Ciągle na dole tabeli, ale my się nigdy nie poddamy!! Walczymy do samego końca- do ostatniego meczu w lidze. Pozostały 3 mecze do końca.

Kolejne mecze już w najbliższy weekend wg terminarza. Przychodź na mecze i dopinguj naszych!!!


Wyniki piłkarskiego weekendu «25 maja 2014»

Duża rozbierzność wyników naszych drużyn piłkarskich tego weekendu.

Trampkarze młodsi wygrali mecz w sobotę z LKS Jankowy aż 5:1 i zajmują obecnie 4 miejsce w swojej lidze. Ukłony dla młodzieży!!!

Niestety mecz, który miał podtrzymać większe nadzieje seniorów na utrzymanie się w A-klasie zakończył się przegraną. LZS Tarchalanka przegrała w Raszkowie 0:4. Były szanse na wyrównanie stanu rzeczy, ale zabrakło zdecydowania i szczęścia. W początkowym kwadransie meczu zawodnik Raszkowianki zepsuł morale naszym zawodnikom oddając "strzał życia" z odległości około 40 metra prosto w okienko. Potem jeszcze jeden gol w pierwszej połówce na 0:2. W drugiej połowie 2 zmiany zawodników, przesunięcie do przodu z 1 na 2 napastników, wtedy zmniejszenie liczby obrońców i kolejne gole w końcówce meczu.

Oczywiście, zostało jeszcze 4 spotkania do końca, ale w tabeli wygląda to źle... ALE : walczymy do końca mimo wszystko!!! Może szczęście nam dopisze :)

Kolejne mecze już w najbliższy weekend wg terminarza. Przychodź na mecze i dopinguj naszych!!!


Weekendowe wyniki naszych piłkarzy «18 maja 2014»

Średnie informacje mamy po podsumowaniu zmagań weekendowych w sekcji piłki nożnej.

Trampkarze młodsi wygrali mecz w sobotę z LZS Olszowa 8:5. Gratulacje dla całej ekipy!!!

Seniorzy przegrali swój kolejny mecz. Tym razem z Błękitnymi Kotlin 0:1 i niestety jesteśmy blisko odpadnięcia z A-klasy. Oczywiście, zostało jeszcze 5 spotkań do końca, ale w tabeli wygląda to źle... ALE : walczymy do końca mimo wszystko!!! Może szczęście nam dopisze :)

Kolejne mecze już w najbliższy weekend wg terminarza. Przychodź na mecze i dopinguj naszych!!!


Kiepski weekend piłkarski w Tarchalance «11 maja 2014»

Obie drużyny sekcji piłki nożnej przegrały swoje mecze.

Trampkarze młodsi w piątkowym meczu przegrali na własnym boisku z drużyną Orzeł Mroczeń 3:6.

Seniorzy we wczorajszym meczu przegrali na wyjeździe ze Zbierskiem 4:0.

Kolejne mecze już w najbliższy weekend wg terminarza. Przychodź na mecze i dopinguj naszych!!!


UWAGA!!! Najbliższe spotkania piłki nożnej. «05 maja 2014»

Informujemy, iż są małe roszady meczowe na najbliższy weekend piłkarski

Trampkarze grają w najbliższy piątek mecz- 9.05.2014 o 17:00 ( w terminarzu był 10.05.2014)

Seniorzy grają w najbliższą sobotę- 10.05.2014 ( w terminarzu był 11.05.2014). Wyjazd o 12:00 sprzed boiska. Gramy na wyjeździe ze Zbierskiem.

Dopinguj naszych i przyjdź na mecz, pojedź z nami!!!


Przegrana z Prosną Kalisz 1:3 «4 maja 2014»

W dzisiejszym meczu rozegranym u siebie niestety przegraliśmy z Prosną Kalisz.

Jedyną bramkę dla Tarchalanki strzelił Bartosz Sójka na początku II połowy meczu. Mecz mógł się potoczyć inaczej. W pierwszej połówce były szanse na bramki, zwłaszcza przestrzelony rzut karny- Bartosz Śmigiel.

Walka na boisku była, ale zabrakło szczęścia. Na szczególne pochwały z gry należą się Tomaszowi Rogalińskiemu, Piotrowi Schubertowi- bardzo dobry mecz.

UWAGA: Kolejne spotkanie rozegramy w SOBOTĘ na wyjeździe- wyjazd godzina 12:00. O 15:00 zagramy z CKS Zbiersk.

Poniżej kilka klatek z meczu.


Wyniki piłkarskiego weekendu. «27 kwietnia 2014»

Nasze zespoły piłkarskie : jedna przegrana, jedna wygrana.

W miniony piątek weekend piłkarski Tarchalanki rozpoczął się przegraną trampkarzy młodszych na własnym boisku, a zakończył się wygraną seniorów także u siebie.

W piątek trampkarze młodsi przegrali z Victorią Ostrzeszów 0:5, ale na szczęście seniorzy przebudzili się i wygrali dziś z Liskowem 4:1.

Krótko o meczu seniorów: bramki strzelili Bartosz Śmigiel, Robert Schubert, Tomasz Rogaliński i Krystian Brodala. Pewnie weszliśmy w mecz, kontrolowaliśmy przebieg spotkania- były wpadki oczywiście, ale byliśmy skuteczni. W pierwszych 20 minutach gry strzeliliśmy 3 bramki. Po przerwie straciliśmy bramkę, ale w końcówce meczu ustaliliśmy wynik na 4:1. Tym sposobem nadal jesteśmy w czerwonej strefie, ale na szczęście z pomysłem na wyjście z tej strefy wyżej.

Walczymy dalej!!!


Najbliższe mecze «24 kwietnia 2014»

Przypominamy, że w dniu jutrzejszym rozegrany zostanie mecz trampkarzy o 17:00 z Victorią Ostrzeszów (mecz przełożony z soboty 26.04.2014)

W najbliższą niedzielę gramy z Liskowem (seniorzy) o godzinie 11:00 (wg terminarza była 16:00).

Dopinguj naszych i przyjdź na mecz, zapraszamy!!!


Jutrzejszy trening «23 kwietnia 2014»

Informujemy, iż jutrzejszy trening seniorów piłki nożnej (czyli czwartek 24.04.2014) wyjątkowo o godzinie 19:00 na boisku.
Radosnych Świąt Wielkanocnych «19 kwietnia 2014»

Zarząd klubu składa najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Życzenia kierujemy do wszystkich działaczy, sposorów, sportowców w klubie. Niech te Święta wniosą radość i miłość w nasze serca.
UWAGA Przełożone terminy meczów «17 kwietnia 2014»

Przełożone zostały następujące spotkania. Aktualne poniżej:

Tarchalanka : Victoria Ostrzeszów 25.04.2014 godzina 17:00 !!! (trampkarze)

Tarchalanka : Liskowiak Lisków 27.04.2014 godzina 11:00 !!! (seniorzy)

CKS Zbiersk : Tarchalanka 10.05.2014 godzina 15:00 (seniorzy)

Tarchalanka: Korona Pogoń Stawiszyn 2:6 «13 kwietnia 2014»

Dziś kolejna przegrana w sezonie. Druga przegrana pod rząd w bardzo ważnych meczach. Powtórzył się wynik ze Stawiszynem z ubiegłej rundy.

Drużyna seniorów Tarchalanki w dzisiejszym spotkaniu ligowym przegrała na własnym boisku z drużną Korona Pogoń Stawiszyn 2:6.

W pierwszej połowie meczu wynik 0:3. Po przerwie zmiany w drużynie, gra zaczęła się układać inaczej. Strzelone zostały 2 bramki. Niestety w końcówce meczu 2 żółtą kartkę otrzymał Dawid Netter ( sędzia uznał, że symulował w polu karnym ). W naszej ocenie kartka niesłuszna- zawodnika złapał skurcz w nodze. Czerwoną kartkę za słowa otrzymał bramkarz naszej drużyny Michał Grobarek w końcówce meczu. Posypały się kolejne 3 bramki dla Stawiszyna w samym końcu meczu.

Niestety kolejny przegrany mecz, ale ciągle wiara w utrzymanie się w lidze trwa i walczymy do końca. Nadal tkwimy na pierwszym miejscu od końca tabeli. Kolejne spotkanie za 2 tygodnie w niedzielę z Liskowem. Nadzieje na wygrane pozostają.

Zapraszamy serdecznie wszystkich już teraz na to spotkanie.

Poniżej kilka fotek z meczu ze Stawiszynem.
Tarchalanka 1 ISKRA Sieroszewice 2 «6 kwietnia 2014»

W dzisiejszym meczu przegrana.

Drużyna seniorów Tarchalanki w dzisiejszym spotkaniu ligowym przegrała na własnym boisku z drużną ISKRA Sieroszewice 1:2.

Bramkę nr 1 zdobyła drużyna z Sieroszewic już w drugiej minucie meczu. Bramkę nr 2 zdobyła drużyna z Sieroszewic w drugiej minucie drugiej połowy. Bramkę nr 3 dla Tarchalanki (czyli 1:2) strzelił zaraz po wejściu na boisko (65minuta) ponownie Bartosz Śmigiel z rzutu wolnego. Po kilku minutach mógł zdobyć kolejną bramkę i o włos byłoby 2:2.

Niestety kolejny przegrany mecz, a była szansa przeskoczyć Zduny i Raszków. Nadal tkwimy na pierwszym miejscu od końca tabeli. Już za tydzień także u siebie mecz ze Stawiszynem. Nadzieje na wygrane pozostają.

Zapraszamy serdecznie wszystkich już teraz na to spotkanie.

Poniżej kilka fotek z meczu z Sieroszewicami.
Dziś remis «30 marca 2014»

LZS Tarchalanka : CKS Zduny 2:2.

Drużyna seniorów Tarchalanki w dzisiejszym spotkaniu ligowym zremisowała na własnym boisku z drużną CKS Zduny 2:2.

Przed rozpoczęciem meczu uczciliśmy minutą ciszy śmierć byłego piłkarza Tarchalanki Pana Tadeusza Pawlaka z Tarchał Wielkich.
Potem 20 minut wysokiego pressingu z naszej strony, w tym czasie z rzutu wolnego bramkę zdobył Bartosz Śmigiel. Następnie już gra przestała się układać, goście wyrónali. Druga połowa: z rzutu rożnego wkręcił piłkę do bramki ponownie Bartosz Śmigiel, gra toczyła się mozolnie ze strony obu drużyn. Goście grali w 10 zawodników po czeronej kartce stopera Zdun od około 70 minuty. W ostatniej minucie gry goście wyrównali: strzał z rzutu wolnego, zamieszanie w polu karnym i niestety końcowy wynik 2:2.

Tylko 1 punkt niestety. Już za tydzień także u siebie mecz z Sieroszewicami.

Zapraszamy serdecznie wszystkich już teraz na to spotkanie.


Ice Mat Półmaraton Ostrowski «24 marca 2014»

Wczoraj w półmaratonie w Ostrowie biegł Piotr Uciechowski z bardzo dobrym wynikiem.

"ICE MAT Półmaraton Ostrowski" na dyst. 21,0975 km. Bieg ukończyła rekordowa liczba 601 uczestników w tym 59 kobiet.

W kl. generalnej zwyciężył Michał Cenkier z Jarocina - 1;08,51 godz., a wśród pań Aleksandra Peisert z Elbląga - 1;24,38 godz.

Piotr startował w tym biegu i pobiegł dobrze ( wyjeżdżając do Ostrowa na bieg marzył o "złamaniu" - 1,26 godz. i udało się ) w swoim jubileuszowym - 70. w 32. letniej karierze biegu na dystansie Półmaratońskim, zajął 68. miejsce w "generalce" ( 2. w kat. wiekowej M50 - tuż za Jego "odwiecznym" rywalem jeszcze za czasów realnego socjalizmu z tras biegowych, szczególnie w Supermaratonach '"Calisia" )z wynikiem - 1;25,23 godz.

Bardzo dobrze spisał się syn- Marcin, który z wynikiem - 1;16,17 godz. zajął w kl. generalnej - 17. miejsce ( 8. w kat. M20 ).

Bardzo dobrze pobiegł zawodnik z Odolanowskiej Drużyny Biegowej - Maciej Królik, który ze swoją "życiówką" - 1;27,46 godz. "załapał" się do pierwszej setki kończąc bieg na 87. miejscu.

Następny start Piotra także w Półmaratonie podczas Jubileuszowego 50. Crossu Ostrzeszowskiego w dniu 13.04.br. gdzie spróbuje "zaatakować" wynik poniżej - 1;25,00 godz. ( rek. życiowy na tym dystansie 21,0975 km wynosi - 1;09,30 godz. uzyskany w 1996 roku w Półmaratonie Wiązowskim k. Otwocka , a rek. życiowy w Półmaratonie w kat. weteranów - zaw. pow. 40. lat to dobry wynik - 1;14,59 godz. nabiegany także w Wiązownej w 2004 roku. Jeszcze w 2010 roku mając 47 lat pobiegł dystans 21,0975 km w dobrym czasie - 1;19,59 godz. w Półmaratonie Philips'a w Pile ).Jeżeli chcesz zobaczyć jak spisali się pozostali zawodnicy z naszej Gminy kliknij tutaj


Więcej fotek na FB Piotra tutaj


W niedzielę sparing z Gorzycami «18 marca 2014»


23.03.2014 o godzinie 11:00 zagramy na własnym boisku mecz sparingowy.

Gramy w niedzielę sparing z zespołem klasy okręgowej Gorzyczanka Gorzyce Wielkie. Ostatni mecz z Wierzbnem nie odbył się z powodu warunków na płycie boiska w Wierzbnie. Miejmy nadzieję, że tym razem aura dopisze i rozegramy to spotkanie.

Bądź z nami i zerkaj jak przygotowujemy się do meczy ligowych.

Do zobaczenia w niedzielę o 11:00 w Tarchałach.


Mecz z Czarnymi Wierzbno «13 marca 2014»


16.03.2014 o godzinie 13:00 zagramy w Wierzbnie mecz sparingowy.

Gramy w niedzielę z dobrze spisującą się w tym sezonie drużyną Czarni Wierzbno. Kliknij tutaj
jeżeli chcesz spojrzeć na grupę B klasy gdzie grają Czarni.

Pojedź z nami na mecz i zerkaj jak przygotowujemy się do meczy ligowych.

Do zobaczenia w niedzielę o 13:00 w Wierzbnie.


Pożegnanie z Pucharem Polski w tej edycji «9 marca 2014»


Dziś przegraliśmy z CENTRĄ Ostrów Wlkp. 0:7 i tym samym odpadliśmy z obecnej edycji Pucharu Polski.

Przegraliśmy z zespołem lepszym dokładnie grającym o 3 ligi wyżej niż Tarchalanka. Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym na ten mecz gościom specjalnym, kibicom, a w szczególności kibicom z "żylety" za super doping do samego końca. Dziękujemy za mile spędzony czas.

Dzięki temu, że zagraliśmy mecz z tak wysoko usytuowaną drużyną zyskaliśmy nowość na naszym boisku. Dzięki wsparciu Gminy Odolanów nasz klub otrzymał ławki dla zawodników rezerwowych.

Był to także mecz, który pokazał błędy jakie popełniamy i ile musimy jeszcze poprawić przed rozpoczęciem rundy wiosennej- 30.03.2014. Czekają nas mecze sparingowe, a najbliższy już w niedzielę z dobrze grającą w tym sezonie drużyną "Czarni" Wierzbno.
Już teraz zapraszamy na ten mecz!!!


Przygotowania do meczu trwają... «4 marzec 2014»


W najbliższą niedzielę na własnym boisku zagramy mecz z 3-ligową CENTRĄ Ostrów Wielkopolski. Po rundzie jesiennej sezonu 2013/2014 CENTRA zajmuje 13 miejsce z dorobkiem 20 punktów. Nasz rywal rozpoczyna pierwszy mecz w rundzie wiosennej 15.03.2014, czyli tydzień po spotkaniu IV rundy Pucharu Polski z LZS Tarchalanką Tarchały Wielkie. CENTRA zagra wtedy z Lechem II Poznań. Jeśli chcesz prześledzić jak tabelę III ligi kliknij tutaj
LZS Tarchalanka rozpoczyna rundę wiosenną 30.03.2014, zatem naszą drużynę czeka jeszcze szereg meczy sparingowych. Dotychczas rozegraliśmy 4 sparingi. W ostatnim, na własnym boisku pokonaliśmy drużynę z Sośni 7:4.

Przygotowania do niedzielnego meczu trwają i idą pełną parą. Mecz ten jest dużym wydarzeniem dla naszego klubu, dla wsi Tarchały WIelkie, ale także dla Gminy. Nie na co dzień na boisko naszej Gminy przyjeżdża zespół 3-ligowy.

Zarząd klubu sportowego LZS Tarchalanka może zawsze liczyć na pomoc Gminy, tak dzieje się również w przypadku niedzielnego meczu. Z tej racji iż Tarchalanka doszła do IV rundy PP i zagra z zespołem 3-ligowym pojawiła się potrzeba spełnienia warunków odbioru boiska sportowego. Tarchalanka dotychczas nie wypełniała punktu na temat "zadaszona ławka dla zawodników rezerwowych i strefy techniczne".
Zarząd klubu z inicjatywy radnego Pana Mariana Dolaty odbył rozmowę z Panią Burmistrz na ten temat i znalazły się środki na owe ławki. Pojawią się one na boisku tuż przed rozpoczęciem meczu.
Odolanowski Dom Kultury wypożyczył kosze i specjalny płot na imprezy masowe dzięki którym oddzielimy strefę dla kibiców przyjezdnych i ważniejsze drogi bezpieczeństwa.
Dodatkowo na ten mecz jest wypożyczony spiker wraz ze sprzętem nagłaśniającym.
Na mecz przygotowują się także wierni kibice- bęben, trąbki i specjalne przyśpiewki są już naszykowane.

Klub ma nadzieję, że przybędą zaproszeni przez klub goście specjalni, między innymi Pani Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Pani Ewa Dziubka, radni Gminy Odolanów, osoby związane ze sportem w Gminie, Pani Sołtys wsi Tarchały Wielkie Elżbieta Tomczak, działacze klubu Tarchalanka, sponsorzy.

Zarząd klubu robi wszystko, aby impreza odbyła się w pełnej wrażeń atmosferze sportowej. Zapraszamy zatem na ten bardzo ważny w życiu klubu mecz w niedzielę 09.03.2014 o godzinie 12:00 na boisku w Tarchałach Wielkich. Nasz zespół piłkarzy i trener gwarantują, że nie oddają meczu bez walki, a zatem będzie się działo...

Mamy chrapkę na kolejną rundę!!!
W niedzielę sparing «27 luty 2014»


2.03.2014 zagramy na własnym boisku z Sośniami.
W najbliższą niedzielę gramy kolejny mecz sparingowy o 11:00 z Sośniami.

Serdecznie zapraszamy na ten ostatni sprawdzian przed meczem Pucharu Polski, który już 9.03.2014.
Zebranie sprawozdawczo- wyborcze LZS Tarchalanka «24 luty 2014»

Dnia 16.02.2014 w sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie. Wybrano nowy Zarząd naszego klubu.

Na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym podsumowano miniony rok życia klubu. Przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia ważne dla klubu w minionym 2013 roku. W zebraniu brali udział wszyscy członkowie zarządu LZS Tarchalanka, Pani Sołtys wsi Tarchały Wielkie- Elżbieta Tomczak, Komendant Straży Pożarnej Pan Janusz Tomczak- wybrany jednogłośnie na przewodniczącego zebrania, trener drużyny seniorów Bartosz Bożek, byli i obecni działacze, kibice oraz piłkarze klubu.

Jednogłośnie wszyscy uczestnicy udzielili absolutorium zarządowi klubu w składzie: Bartosz Śmigiel- przewodniczący; Grzegorz Szubert- wice przewodniczący; Dominik Celmer- wice przewodniczący; Oktawian Kaik- skarbnik; Wojciech Wewior- sekretarz; Przemysław Bizan- członek zarządu; Bartosz Cieluch- członek zarządu. Również udzielono absolutorium Komisji Rewizyjnej w składzie: Rafał Skrzypczak- przewodniczący; Jan Pokora- wice przewodniczący; Anna Wieszczak- członek komisji rewizyjnej.

W wyniku jawnych wyborów do pełniania ważnych funkcji w klubie LZS Tarchalanka wybrano nowy zarząd w składzie: Bartosz Śmigiel- przewodniczący; Grzegorz Szubert- wice przewodniczący; Dominik Celmer- wice przewodniczący; Oktawian Kaik- skarbnik; Wojciech Wewior- sekretarz; Michał Grobarek- członek zarządu; Piotr Dolata- członek zarządu. Komisja Rewizyjna w składzie: Rafał Skrzypczak- przewodniczący; Jan Pokora- wice przewodniczący; Anna Wieszczak- członek komisji rewizyjnej.Więcej fotek zobaczysz w zakładce GALERIA

Bieg Zimowy w Jarocinie z udziałem Uciechowskich. «13 luty 2014»

W minioną sobotę w Jarocinie odbył się Jubileuszowy 30. Bieg Zimowy w Jarocinie. W zawodach brała udział rodzina Uciechowskich: Piotr, córka Teresa, córka Jola, syn Marcin i brat Jan Paweł.

W Jubileuszowej edycji tego "kameralnego" biegu wystartowało 73. zawodników w tym 11 kobiet. Zwyciężył po raz 5. z rzędu ( wcześniej wygrywał w latach 2010 - 2013 )- Maciej Muślewski z Poznania z czasem 27,12 min. Dystans to ok. 8,5 km ( jest to jedyny w kraju bieg rozgrywany systemem narciarskim na dochodzenie - start zawodników co 30 sekund )

Piotr startował w tym biegu po raz 16. ( 8 - krotnie zajmował w nim miejsce w pierwszej dziesiątce, 3 razy na podium w latach : 1987 - 2. miejsce, a w 1999 i 2004. roku 3. miejsca ). Najlepszy wynik Piotra na tej leśno - przełajowej Jarocińskiej trasie to 27,03 min. z 1999 r., a w 1987 r. był to też b. dobry wynik - 27,42 min. , a 30 min. "złamał" tam jeszcze 3 razy. W tym roku Piotr zajął dobre 9. miejsce w kl. Generalnej ( 2. w kat. M50 ) z rezultatem - 33,07 min. Ciekawostką jest iż w stawce 73. startujących także 9. miejsce, ale od końca ( 64.) zajął brat - bliźniak Jan Paweł Uciechowski z wynikiem 47,10 min. Dla brata był to 8. start w Jarocinie. Jego najlepszy wynik na tej trasie to 35. miejsce i czas 34,50 min. z 1994. roku. Wśród kobiet w klasyfikacji generalnej wygrała Karolina Chabros z Poznania - 34,58 min.

Bardzo dobrze spisały się córki Piotra :
- 2. miejsce z czasem 35,59 min. zajęła starsza córka Teresa Uciechowska, która w Jarocinie biegała po raz 6. ( drugi raz "meldując" się na podium, wcześniej w 2008. roku z najlepszym swoim wynikiem na tej trasie - 35,18 min.
- 3. miejsce z wynikiem 37,37 min. ( jej najlepszym w tych zawodach ) zajęła młodsza córka Jola Uciechowska dla której był to 5. start w Jarocinie. W roku 2012 Jola Zwyciężyła w kl. generalnej kobiet z wynikiem 39,35 min., a w 2011 była tak jak w tym roku - 3.
Także 5 startów w Jarocinie zaliczył syn Marcin Uciechowski z najlepszym swoim rezultatem 27,45 min. zajmując w 2012 roku 3. miejsce w klasyfikacji Generalnej.

W historii w tym biegu z zawodników z Tarchał Wielkich startowali wcześniej m.in. Wojtek Adamczak ( 3. krotnie ) i raz Marek Florczak.

Jeżeli chcesz zobaczyć kilka fotek kliknij tutaj
albo tutajlub tu


Ważna niedziela dla klubu. «12 luty 2014»

Najbliższa niedziela, czyli 16.02.2014 jest bardzo ważna dla naszego klubu- wybory zarządu klubu i nie tylko...

Na niedzielne spotkanie na sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich zapraszamy wszystkich działaczy, kibiców, piłkarzy na podsumowanie roku urzędowania obecnego zarządu. Bardzo zachęcamy do przybycia przede wszystkim ze względu na wybory do nowego zarządu. Wszyscy oddajmy głos na nowych kandydatów chętnych do pełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem klubu przez kolejne 2 lata.

16.02.2014 godzina 15:00 Sala wiejska Tarchały Wielkie.

Dodatkowo we wspomnianą niedzielę o godzinie 11:00 zagramy mecz towarzyski z Astrą Krotoszyn na boisku w Tarchałach Wielkich. Istnieje prawdopodobieństwo, iż ze względu na warunki atmosferyczne będzie konieczność rozegrania meczu na boisku ze sztuczną murawą na tzw. Zacharzewie w Ostrowie Wlkp. Wstępnie mecz jest w Tarchałach Wielkich

Kibicu! Spędź z nami całą niedzielę i zapraszamy na początek na mecz, a następnie na wybory zarządu LZS Tarchalanka.
Tarchalanka w IV rundzie PP «17 stycznia 2014»

Wiemy już kiedy gramy z Centą w IV rundzie Pucharu Polski.

To, że zagramy z klubem 3-ligowym wiedzieliśmy już dawno. Właśnie otrzymaliśmy oficjalny list z OZPN Kalisz o dokładnym terminie gry.

LZS Tarchalanka - Centra Ostrów Wlkp. 9.03.2014 r. godzina 12:00 boisko Tarchały Wielkie.

Chcesz zobaczyć tabelę innych spotkań Pucharu Polski kliknij tutaj
Dodamy tylko, że wszystkie inne pary zagrają 16.03.2014 godzina 12:00. Centra 16.03.2014 zaczyna wiosenną rundę w 3 lidze, dlatego my gramy tydzień wcześniej.


Treningi «06 stycznia 2014»

Seniorów- piłkarzy zapraszamy na treningi na sali sportowej.

Treningi rozpoczynają się 21 stycznia. Będą odbywały się we wtorki i czwartki- wtorki na sali sportowej przy gimnazjum w Wierzbnie; czwartki na sali sportowej przy SP w Tarchałach Wielkich. Godziny treningów podane będą w najbliższym czasie.


Wesołych Świąt «24 grudnia 2013»

Zarząd klubu LZS Tarchalanka składa wszystkim zawodnikom, działaczom, sponsorom, ludziom dobrej woli najlepsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia.

Niech te Święta będą przebyte w spokoju, w zdrowiu, w gronie rodzinnym i w radosnej atmosferze.

Usiądź wygodnie i w spokoju podumaj chwilę przy pięknej pastorałce...
Drużynowo zawodniczki Tarchalanki zwyciężyły «09 grudnia 2013»

W Sali sportowej przy Gimnazjum w Wierzbnie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Gminy i Miasta w tenisie stołowym zawodników niezrzeszonych w Wojewódzkim Związku Tenisa Stołowego w Poznaniu. Wynik- zwycięstwo zawodniczek z Tarchalanki. Gratulujemy!Więcej fotek zobaczysz w zakładce GALERIA


Każda drużyna występowała w 3 osobowym składzie, mecze rozgrywano systemem każdy z każdym. Wśród kobiet zwyciężyła drużyna Ludowego Zespołu Sportowego Tarchalanka Tarchały Wielkie, która występowała w składzie: Anna Wieszczak ,Weronika Kowalik i Żaneta Duczmal, drugie miejsce zajęła "Koroną" Nadstawki w składzie Bernadeta Głodek, Weronika Gryta i Martyna Gryta, a trzecie "Bonikovia" Boników w składzie: Ilona Chmielecka, Adrianna Wojciechowska i Katarzyną Kurzawską.

W kategorii mężczyzn zwyciężyła drużyna "Start"Nabyszyce/ w składzie: Karol Maciejewski, Adrian Witczak i Tomasz Kowalczyk/przed "Bonikovią" Boników /w składzie: Jan Zawidzki ,Kamil Chmielecki i Piotr Smolarek/i "Koroną" Nadstawki/ w składzie: Jarosław Grobelny, Jacek Głodek i Tadeusz Gryta/.Puchary ,medale i dyplomy ufundowane przez Gmine i Miasto Odolanów wręczali Przewodniczący Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS Roman Lis oraz wiceprzewodniczący Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS Grzegorz Szubert.


Bal sylwestrowy «08 grudnia 2013»

LZS Tarchalanka zaprasza na bal sylwestrowy na sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich!!!Cena 230 zł od pary. Wspaniała zabawa do białego rana, bardzo atrakcyjne nagrody przy smacznym menu i wspaniałej orkiestrze!!!Pierwszy raz w karierze w biegu drużynowym «22 listopada 2013»

Piotr Uciechowski pierwszy raz w swojej karierze pobiegł w biegu drużynowym. Startował w drużynie z Odolanowską Drużyną Biegową w ramach Ostrowskiej Jesieni Biegowej na Piaskach- Szczygliczka 17.11.2013.
Więcej fotek zobaczysz w zakładce GALERIA


Drużyna w składzie: Piotr Uciechowski, Waldemar Gertig, Michał Przerwa, Grzegorz Rogala zajęła ostatecznie 5. miejsce na 18. drużyn starujących.

Indywidualnie Piotr Uciechowski zajął 13.miejsce, Michał Przerwa 24., Grzegorz Rogala 33., Waldemar Gertig 43. miejsce. Ogólnie w zawodach startowało 220 zawodników na dystansach 5 i 15 km. W biegu głównym- 15km pierwsze miejsce na podium zdobył pochodzący z Ukrainy Jurij Blagodir (obecnie mieszkający w Ostrowie).

Poniżej wyniki OJB:

- drużynowe: Kliknij tutaj

- indywidualnie na 5km: Kliknij tutaj

- indywidualnie na 15km: Kliknij tutaj

Piotr Uciechowski: "myślę, że za rok to będzie walka o podium", zatem trzymamy za słowo i trzymamy kciuki :)


Porażka w ostatnim meczu roku 2013 «17 listopada 2013»

LZS Tarchalanka przegrywa na własnym boisku z OKS'em Ostrów WLKP. 1:5

Przegraliśmy dziś w nierównym meczu.

Nierównym dlatego, że od 30 minuty meczu LZS Tarchalanka grała w 9-tkę. Zawodnicy Bartosz Sójka i Tomasz Rogaliński otrzymali czerwone kartki. Jako klub źle oceniamy decyzje sędziego, ale nic nie zmieni faktu złego podejścia zawodników- słowa za które całą 2 połowę meczu musieliśmy grać 9 zawodnikami. Sytuacja ta przełożyła się na tak zły wynik meczu.

Mimo gry w okrojonym składzie w drugiej połowie było widać chęci do gry i można powiedzieć, że nie oddaliśmy meczu bez walki i nawet stwarzaliśmy sytuacje bramkowe. Jedyną bramkę w meczu dla Tarchalanki zdobył Bartosz Śmigiel z rzutu wolnego.

Mieliśmy nadzieję, że wygramy mecz- stało się inaczej i kończymy rok na ostatnim miejscu w tabeli. Pomimo dzisjeszej przegranej nie załamujemy się- gramy do końca i wyjdziemy z czerwonych pól w tabeli!!! Czeka nas więcej pracy i mobilizacji w przygotowaniach zimowych do wiosny.


Wygrana 4:2 «10 listopada 2013»

Pożegnaliśmy rundę w dobrym humorze.

W dniu dzisiejszym wygrana na własnym boisku z Olimpią Brzeziny 4:2.

Bramki dla naszego zespołu zdobyli: Bartłomiej Krenc, Adrian Pokora, Wojciech Wewior, Adrian Wewiór. W dzisiejszej rywalizacji kontrolowaliśmy przebieg gry i byliśmy bardziej zorganizowanym zespołem niż Brzeziny. Poskutkowało to cennym zwycięstwem i pomimo to, że nadal pozostajemy w strefie spadkowej, to biorąc pod uwagę różnice punktowe między wyżej usytuowanymi drużynami jesteśmy w stanie wybić się wysoko w górę przy kilku wygranych.

Dzisiejszym meczem zakończyliśmy rundę jesienną krótkim spotkaniem na sali wiejskiej- poczęstunek dla piłkarzy, działaczy i innych zaangażowanych w życie naszego klubu. Zarząd klubu bardzo dziękuje wszystkim tym, którzy pomogli przygotować to spotkanie.

Informujemy, że przesunięte zostały pierwsze spotkania w rundzie wiosennej na następny tydzień. W związku z powyższym zapraszamy w najbliższą niedzielę na mecz z OKS'em Ostrów Wlkp.


Przegrana 4:0 «03 listopada 2013»

Tarchalanka przegrywa kolejne spotkanie w sezonie 4:0 w Witaszycach.

Trudno skomentować spotkanie w którym brakowało werwy, ambicji. Tarchalanka oddała zaledwie kilka strzałów celnych na bramkę, tworzyła mało akcji i większość akcji kończyło się już na połowie przeciwnika, gdzie Witaszyce odbierały piłkę.

Nie było znacznej różnicy w stylu gry w stosunku do Witaszyc. Przeciwnik nie był bardzo wymagający- po prostu Tarchalanka zagrała słaby mecz. Pozostaje nadzieja, że w meczu u siebie w następnej rundzie wynik będzie odwrotny.

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie w lidze już za tydzień. Będzie to ostatni mecz w roku 2013 i ostatni w rundzie jesiennej sezonu 2013/2014, miejmy nadzieję, że w dobrych humorach pożegnamy rundę- zwycięstwem!!!


Uciechowscy biegli w Ostrowie «29 października 2013»

27.10.2013 w 51. Międzynarodowym Biegu Republiki Ostrowskiej na dystansie 10 km ( 4 pętle po 2,5 km - trasa posiadała atest PZLA ) biegali lekkoatleci Tarchalanki: Piotr, brat bliźniak Jan Paweł i córka Piotra 17-letnia Jola.W biegu wystartowały 639. osoby, a ukończyło 626. zaw. w tym 113 kobiet. Zwyciężył aktualny ( z przed półtora miesiąca z Piły ) Mistrz Polski w Półmaratonie - Marcin Błaziński z WKB Meta Lubliniec z rezultatem - 30,39 min. Wśród kobiet ( ukończyły 113 zaw.) wygrała Karolina Pilarska także z WKB Meta Lubliniec z wynikiem - 36,14 min.W biegu tym Piotr Uciechowski zajął 61.miejsce ( 5. w kat. M50 ) - 39,45 min., Jan Uciechowski ( 56. w kat. M50 ) - 1,02,04 godz., Jola 18. w "generalce" ( 2. w kat. K16 ) z nowym rek. życiowym na dystansie 10 km - 47,30 min. Był to 4. start Joli na tym dystansie i po b. dobrym biegu poprawiła swoją "życiówkę" o ponad 3 min. ( wcześniej miała w 11. Biegu Opolskim w lipcu br. - 50,41 min. ). Jola także w tym roku w czerwcu ustanowiła swoją "życiówke" o ponad minutę na 5 km - 23,27 min. podczas Biegu o Puchar Burmistrza Wołczyna.

Ponadto w biegu ostrowskim uczestniczyli poniżej podani (wraz ze zdobytą pozycją i czasem) zawodnicy z Gminy Odolanów:

Mężczyźni:
73. - Maciej Królik ( 24. w kat. M30 ) - 40,17 min.
93. - Michał Przerwa ( 28. w kat. M16 ) - 41,12 min.
107. - Grzegorz Rogala ( 32. w kat. M16 ) - 42,04 min.
160. - Przemysław Garsztka ( 48. w kat. M16 ) - 44,03 min. ( wszyscy czterej z "Odolanowskiej Drużyny Biegowej" - "ODB" ).
217. - Adrian Pawłowski ( 63. w kat. M16 ) - 45,50 min.
228. - Jakub Działocha ( 67. w kat. M16 ) - 46,04 min.
285. - Michał Gaworski ( 80. w kat. M16 ) - 47,23 min.
323. - Tomasz Klepuszewski ( 87. w kat. M16 ) - 48,29 min.
383. - Rafał Wziątek ( 77. w kat. M40 ) - 50,50 min.
405. - Łukasz Boślak ( 129. w kat. M30 ) - 51,45 min. ( Szwagier Team )
471. - Piotr Rybacki ( 146. w kat. M30 ) - 54,38 min. ( Szwagier Team )
474. - Jarosław Hałdaś ( 148. w kat. M30 ) - 54,48 min. ( Szwagier Team )
478. - Adrian Galler ( 129. w kat. M16 ) - 54,52 min.
482. - Jakub Drobnikowski ( 131. w kat. M16 ) - 55,12 min. ( "ODB" ) - ( wszyscy powyżej z Odolanowa )
582. - Jan Uciechowski ( 56. w kat. M50 ) - 1,02,04 godz. ( LZS Tarchalanka )
Kobiety:
90. miejsce ( 52. w kat. K26 ) Dorota Gertig z Odolanowa z wynikiem - 1,01,57 godz.
59. miejsce ( 33. w kat. K26 ) ( sąsiadująca z Gminą Odolanów ) Katarzyna Kominek z Topoli Osiedle - 56,17 min.
93. miejsce ( 54. w kat. K26 ) ( także bliska sąsiadka z Gminy ) Martyna Dubarek z Granowca - 1,02,32 godz.)
Wyniki możesz obejrzeć Klikając tutaj i tutaj

Ciekawostka z życia Tarchał Wielkich:
Stałym kibicem na Ostrowskim biegu jest Wojtek Adamczak z Tarchał Wielkich. Swego czasu przez ok. 4 lata w latach 80-tych ub. wieku razem z Piotrem Uciechowskim trenował i startował kończąc m.in.: kilka biegów na 10 km z najlepszym wynikiem na poziomie 33 min., Półmaratonów z najlepszym wynikiem ok. 1,20 godz. i Maratonów z "życiówką" w Warszawskim Maratonie Pokoju w 1983 r. - 3;08,31 godz. w którym zajął w stawce ok. 2 tys. zaw. - 213. miejsce oraz ukończył w 1982 roku 1. Supermaraton "Calisia" na dyst. 100 km na takim samym 100. miejscu jak ilość kilometrów w stawce 110. kończących wtedy ten bieg z "życiówką" - 12,29,13 godz. Poniżej kilka klatek Uciechowskiego wraz z Wojtkiem AdamczakiemWięcej fotek z imprezy biegowej w Ostrowie zobaczysz w zakładce GALERIA


Jeszcze w tym roku Piotr Uciechowski wystartuje również w Ostrowie 17.11.2013 na Piaskach Szczygliczce w "Ostrowskiej Jesieni Biegowej" - Ogólnopolskim Biegu na dyst. 15 km w którym będzie prowadzona także klasyfikacja drużynowa, a nagradzanych będzie pierwszych 10 cztero zawodnikowych zespołów ( kliknij tutaj aby zobaczyć liste startową do tego prestiżowego biegu ). Start drużynowy wraz z Maciejem Królikiem, Michałem Przerwą i Grzegorzem Rogalą z "Odolanowskiej Drużyny Biegowej".


Kolejny dobry mecz, ale niestety kolejna porażka «27 października 2013»

Dziś LZS Tarchalanka przegrywa z Victorią Skarszew 1:0

W dzisiejszym spotkaniu porażka, ale śmiało można powiedzieć że walka była do ostatniej minuty. Za brakło nam szczęścia w zdobyciu bramki. W pierwszej połowie meczu Adrian Wewiór trafił w słupek.

Zwłaszcza druga połowa meczu, a szczególnie sam jej początek bardzo mocno Tarchalanka parła na bramkę drużyny ze Skarszewa. Było dużo akcji i nasza drużyna przebywała długo na połowie przeciwnika. Bramka dla Skarszewa wpadła po rzucie rożnym w pierwszej połówce meczu.

Trener wchodząc do szatni po meczu podziękował zawodnikom za dobry mecz, za walkę zwłaszcza w drugiej połowie meczu. Zabrakło nam kropki nad "i". Wg wielu obecnych na tym spotkaniu remis nam się należał.

Czekamy na kolejne spotkanie- pojedź z nami do Witaszyc i kibicuj. Mamy nadzieję, że będziemy mieli więcej szczęścia niż dziś.


Piotr Uciechowski «24 października 2013»

Od dnia dzisiejszego wdrażamy nowy temat- Piotr Uciechowski (biegi długodystansowe).

Stopniowo w zakładce GALERIA i SEKCJE będą wprowadzane zarówno historyczne jak i aktualne wydarzenia z sekcji lekkoatletycznej, w której na pierwszym planie jest Piotr Uciechowski

Na dobry początek Zarząd klubu LZS Tarchalanka zaprasza do poznania wieloletniej kariery biegacza w barwach Tarchalanki
Kliknij tutaj

Zerknij na kilka fotek z 14.Maratonu Poznań, w którym uczestniczył Piotr Uciechowski. Przez 2 lata ze względu na kontuzję nie uczestniczył w zawodach. W tym maratonie wraz z Piotrem wystartował również brat Jan Paweł i 25.letni syn Marcin, który debiutował w MP.

Na dystansie 42,195 km Piotr był 388 w stawce 5678 zawodników kończących ten Maraton z wynikiem - 3;15,10 godz.
Marcin ukończył poznański maraton na 96.miejscu ze swoim nowym rekordem życiowym - 2;56,57 godz.

Prześledź również historię startów Piotra Uciechowskiego klikając w zakładce SEKCJE


Jutro grają kobiety «22 października 2013»

Zapraszamy na mecz kobiet.

W dniu jutrzejszym na boisku w Tarchałach Wielkiech odbędzie się mecz LZS Tarchalanka Girl vs Ostrovia. Mecz rozpocznie się o 16.30

Zapraszamy do odwiedzin w tym czasie boiska w Tarchałach i gorący doping dla naszych dziewczyn!!!


Niestety dziś przegrana «20 października 2013»

W Żerkowie dobry mecz, ale niestety porażka 0:2

Mecz pomiędzy LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie vs GKS Żerków rozpoczął się o 15:10. Tarchalanka tworzyła dobre akcje, były szanse do zdobycia bramki. Sytuację sam na sam z bramkarzem nie strzelił Adrian Wewiór. Na boisku trwała zacięta rywalizacja. Dobrą piłkę wrzucił w pole karne Bartosz Śmigiel, ale akcja nie zakończyła się bramką.Sfaulowany w pierwszej połowie poważnie został Adrian Wewiór i Dawid Netter- Dawid nie mógł kontynuować meczu w drugiej połowie (wszedł na boisko Piotr Dolata). 2-krotnie musiała interweniować masażystka Tarchalanki- Sarenka.

W drugiej połowie meczu sfaulowany zostaje Dominik Celmer. Tarchalanka tworzy bardzo dobre akcje niestety żadna z nich nie kończy się bramką. Żerków zdobywa bramkę w 68 minucie meczu. Kolejna zmiana w Tarchalance to Jakub Matysek za Barłomieja Krenca. Pod koniec meczu na boisko za Bartosza Śmigla (kontuzja) wchodzi Tomasz Celmer. W 92 minucie meczu Żerków strzela na 0:2 i po chwili końcowy gwizdek.

Pomimo porażki pozostajemy w tabeli bez zmian. Zobacz tutaj.

W najbliższą niedzielę już teraz zapraszamy na mecz z drużyną Victoria Skarszew. Drużyna ze Skarszewa jest na 3 miejscu, zatem zapowiada się dobry mecz!!!


Cenne 3 punkty u siebie «13 października 2013»

LZS Tarchalanka wygrywa u siebie z Raszkowianką.

Na boisku trwa zacięta rywalizacja, ale początek meczu dla Raszkowianki. W 31 minucie meczu pada pierwszy gol. Bramkę strzela Adrian Pokora, kibice szaleją ze szczęścia. Następnie w 37 minucie meczu pada kolejny gol, strzelił Łukasz Bąk. Tomasz Rogaliński dostaje żółtą kartkę po faulu. W 45 minucie meczu celny strzał na bramkę oddaje Dominik Celmer. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 3:0 dla naszych.

Na początku drugiej połowy niefortunnie padła bramka dla Raszkowianki Raszków. W 68 minucie meczu pada kolejna bramka dla przeciwników. Bartosz Śmigiel wrzuca w pole karne kilka bardzo dobrych piłek. W 75 minucie meczu zostaje sfaulowany Adrian Wewiór, na boisko wbiegła masażystka drużyny Aneta P.(Sarenka), co wywołało aplauz licznej dzisiejszego dnia publiczności. Po niedługim czasie Adrian Wewiór dostaje żółtą kartkę, chwilę później kolejną żółtą kartkę dla Tarchalanki otrzymuje Jakub Matysek. W końcówce meczu ciężko sfaulowany zostaje Dominik Celmer, na boisko znów wbiega "Sarenka". Niestety kapitan drużyny z pomocą dwóch zawodników opuszcza boisko. Mecz kończy się wynikiem 3:2 dla Tarchalanki Tarchały Wielkie.

Ta wygrana cieszy podwójnie- nieco odbijamy się od dna w tabeli. Awansujemy o 2 pozycje. Zobacz tutaj.

Kolejne spotkanie w najbliższą niedzielę w Żerkowie.


Wreszcie wygrana «06 października 2013»

LZS Tarchalanka wygrywa! Wreszcie upragniona wygrana! Tarchalanka odniosła zwycięstwo 2:1 w Kotlinie.

Skład wyjściowy Tarchalanki różnił się od zwycięskiego z środy tym, że nie był obecny Tomasz Rogaliński, a w zamian grał Łukasz Bąk. W początku pierwszej połowy kontrolowany przebieg gry przez naszych piłkarzy. Dużo koncentracji w obronie. Niestety straciliśmy bramkę po chwili dekoncentracji i stałym fragmencie gry. W przerwie meczu w szatni trener użył mocynych słów mobilizujących, na skutek czego w drugiej połowie gra wyglądała lepiej, zawodnicy zagrali ambitniej. Bramkę po błędzie i "gapiostwie" bramkarza strzelił Robert Schubert. Było 1:1. Po chwili gdy sędzia pokazał dwie minuty do końca meczu Michał Grobarek- bramkarz wysłał piłkę daleko w obronę drużyny z Kotlina, piłkę wywalczył Robert Schubert i strzelił zwycięską bramkę dla Tarchalanki.

Miejmy nadzieję, że to zwycięstwo poskutkuje nabraniem pewności gry dla piłkarzy i kolejne pełne punkty w pozostałych meczach w lidze.

Kolejne spotkanie- pełne emocji w niedzielę z Raszkowianką Raszków.


Tarchalanka w IV rundzie PP «02 października 2013»

W dniu dzisiejszym po dobrym meczu LZS Tarchalanka awansowała do IV rundy Pucharu Polski 2013/2015. Wygrana z Piastem Czekanów 7:2.

Tarchalanka grała dziś w zupełnie innym ustawieniu niż w meczach ligowych. Główną zmianą było przejście napastnika Bartosza Śmigla do obrony, Adrian Wewiór zagrał w napadzie. Obrona dziś bardzo kontrolowała grę, a bramki stracone można wybaczyć- strzeliliśmy ich o 5 więcej.

Bramki dla naszego zespołu zdobyli: Adrian Wewiór (2), Bartosz Sójka (2), Dominik Celmer, Wojciech Wewior, Bartłomiej Jurek.

Jak to jest, że w meczach ligowych ostatnio wysoko przegrywamy, a PP z gry wygląda zupełnie odwrotnie??!!

Chcesz zobaczyć wyniki innych spotkań Pucharu Polski
kliknij tutaj

IV rundę PP zagramy wiosną 2014. Czekamy na wyniki losowań do IV rundy, o których poinformujemy na bieżąco :-)


Zapraszamy na mecz w środę «29 września 2013»

LZS Tarchalanka w najbliższą środę zagra na własnym boisku kolejną rundę Pucharu Polski.

Zapraszamy gorąco na boisko w środę o 16. Dopingujcie nas, pomagajcie nam wygrywać.

Wynik dzisiejszego spotkania 1:7 «29 września 2013»

LZS Tarchalanka przygrywa ze Zbierskiem aż 1:7. Komentarz jest jeden- istnieliśmy na boisku do momentu straty pierwszej bramki.

Wynik do końca pierwszej połowy to 1:3. Traciliśmy bramki w zastraszającym tempie.
Nie pomógł mecz u siebie... Ciągle czekamy na pierwsze zwycięstwo, które pozwoli nam poczuć się pewniej w A klasie

Nie załamujemy się pomimo wpadek- z historii Tarchalanki wynika, że zdarzały się przegrane bardzo bolesne w rundach jesiennych; wiosna była zupełnie odwrotna.


Koniec renowacji boiska «27 września 2013»

W najbliższą niedzielę LZS Tarchalanka zagra pierwszy mecz u siebie po renowacji boiska.

W dniu 28.06.2013 na boisku w Tarchałach Wielkich rozpoczęła się operacja wymiany bramek. Po wyciągnięciu starych bramek nastąpiło zniwelowanie nawierzchni trawiastej w polach karnych i zasianie nowej trawy.

Bramki służyły piłkarzom 30 lat, czyli bardzo długa historia- tysiące strzelonych goli, a wśród nich te najważniejsze... ale niestety stan techniczny materiału wymagał (ze względów bezpieczeństwa) zmiany na nowe. Przy tej okazji poddane renowacji zostały pola karne (już nie były trawiaste) i dostosowane do wysokości pozostałej płyty boiska. W tym czasie za pomocą przyrządów geodezyjnych boisko zostało ponownie zwymiarowane- jest prostokątne.

Wstawienie nowych bramek odbyło się w czwartek 19.09.2013 i piątek 20.09.2013. Zakończenie prac (malowanie i ustawianie słupków za bramką) 27.09.2013.

Należy też wspomnieć o nowych siatkach na bramki. Zostały przekazane na rzecz klubu w dniu 27.09.2013 dzięki pomocy Pani Burmistrz Ewy Dziubka od Gminnego Stowarzyszenia LZS.

Zakup nowych bramek był zawarty w budżecie na rok 2013, ale nie były przewidziane operacje wymiany nawierzchni i pracochłonność przedsięwzięcia, a zatem: Zarząd LZS Tarchalanka bardzo dziękuje wszystkim, którzy pomogli uzyskać wymagany efekt. Myślimy, że przy odrobinie chęci uda się zadbać o "nasz wspólny obiekt z tak długą i piękną tradcją"- zachęcamy do przeanalizowania zakładki Historia.


Wynik losowania III rundy Pucharu Polski 2013/2015 «22 września 2013»

W wyniku losowania III rundy Pucharu Polski LZS Tarchalanka zagra 02.10.2013 o godzinie 16.00 z Piastem Czekanów na własnym boisku.

Piast Czekanów w tym sezonie bierze udział w rozgrywkach ligi Okręgowej kaliskiego OZPN. Klub z Czekanowa zajmuje obecnie 9 miejsce z dorobkiem 11 punktów po 8 meczach.
Aktualną tabelę ligi okręgowej znajdziesz klikając tutaj

Pozostałe zestawienie par walczących o kolejną rundę PP znajdziesz klikając tutaj
Trampkarze wczoraj rozpoczęli «22 września 2013»

Trampkarze LZS Tarchalanka przegrali swój pierwszy mecz w lidze. W Ostrzeszowie młodzi piłkarze przegrali z Victorią 3:1

Trampkarze wg pierwotnego terminarza mecze powinni rozpocząć w ubiegły weekend. Meczu nie rozegrali z powodu wycofania się z rozgrywek drużyny z Sieroszewic.


Kolejna przegrana w sezonie «22 września 2013»

LZS Tarchalanka przygrywa kolejny mecz w A klasie. W dniu dzisiejszym przegrana w Kaliszu z Prosną.

Mecz zakończył się wynikiem 6:0

Drużyna Tarchalanki pojechała do kalisza w minimalnym składzie osobowym. Tylko jedna osoba w rezerwie.
Miejmy nadzieję, że najbliższy mecz przyniesie wygraną. W najbliższą niedzielę zagramy pierwszy mecz u siebie.


Za tydzień zagramy pierwszy mecz u siebie po renowacji boiska. Treningi z bramkami od wtorku.


Wynik po 5 kolejkach niesatysfakcjonujący «15 września 2013»

LZS Tarchalanka przygrywa kolejny mecz w A klasie. W dniu dzisiejszym przegrana w Liskowie.

Pierwsza połowa meczu zakończyła się wynikiem 4:1 dla gospodarzy i taki wynik utrzymał się do końca spotkania. Początek meczu- do 30 minuty z posiadania piłki układał się 50/50 %. Wynik był wtedy 1:1 (bramkę dla Tarchalanki zdobył po indywidualnej akcji Adrian Wewiór). Drużyna z Liskowa zdobyła kolejne 3 bramki w bardzo krótkim okresie czasu (10 minut).

W drugiej połowie nastąpiła zmiana pozycji (do środka pola wszedł Bartosz Sójka, a na pozycję prawego pomocnika po słabej grze udał się Wojciech Wewior). Dużo piłek Tarchalanka traciła w środku pola, zatem trener podjął właśnie taką decyzję.
Druga połowa meczu wyglądała znacznie lepiej w wykonaniu Tarchalanki. Były 2 akcje niewykorzystane przez Bartosza Śmigla i 1 akcja w której głową mógł zdobyć bramkę Wojciech Wewior + kilka akcji nie tak klarownych po których mogła paść bramka.

Liskowiak miał szansę powiększyć swoje prowadzenie. Michał Grobarek faulował (po czym otrzymał żółtą kartkę) w polu karnym, ale obronił strzał zawodnika z Liskowa i wynik utrzymał się do końcowego gwizdka

Za tydzień ostatni mecz z serii niekończących się wyjazdów. Za dwa tygodnie zagramy pierwszy mecz u siebie po renowacji boiska.


Druga przegrana w sezonie «08 września 2013»

W Stawiszynie LZS Tarchalanka przegrała. Mecz zakończył się wynikiem 6:2 dla gospodarzy.

Drużyna Stawiszyna była dziś lepsza od Tarchalanki praktycznie w każdej formacji. Jedynym słabym punktem zespołu Pogoni był bramkarz, który "pomógł" Tarchalance strzelić drugą bramkę wypuszczając piłkę z rąk po niemocnym strzale Bartosza Sójki. Większość meczu atakowała ekipa ze Stawiszyna, a dobre chwile dla Tarchalanki były przez pierwsze 20 minut drugiej połowy.

Z pośród wszystkich minionych drużyn w tym sezonie (łącznie z Pucharem Polski) Stawiszyn był najlepszym zespołem.. Nawet można zaryzykować stwierdzenie, że "był zesopłem o 2 klasy wyżej" i "jak ta drużyna mogła dotychczas zdobyć tak mało punktów z tak dobrą grą..."

Bramki dla Tarchalanki zdobyli: Bartosz Śmigiel (3:1) i Bartosz Sójka (4:2)

Następny mecz z Liskowem zagramy wyjątkowo na wyjeździe. Wyjazd na ten mecz ustalamy jak na mecz dzisiejszy.


Zwycięstwo z Gorzycami! Tarchalanka w III rundzie PP «04 WRZEŚNIA 2013»

W dniu dzisiejszym po dobrym meczu LZS Tarchalanka awansowała do III rundy Pucharu Polski 2013/2015. Było dużo walki i emocje do samego końca meczu. Przy piłce więcej była Gorzyczanka, ale Tarchalanka więcej grała z contr-atacku. Bramki dla Tarchalanki zdobyli: Bartosz Śmigiel (rzut karny w pierwszej połowie) i Adrian Wewiór (strzelił w końcówce meczu na 2:2). Mecz wygraliśmy po rzutach karnych, gdzie w 6 kolejce strzał zawodnika Gorzyczanki wybronił Michał Grobarek.

"Wszyscy zawodnicy dzisiaj zasłużyli na tą wygraną i jestem zadowolony ze zwycięstwa i mile zaskoczony (szczerze powiem, że się nie spodziewałem). Na szczególne wyróżnienie (choć tak jak powiedziałem wszyscy spisali się na medal) zasługują obrońcy, Michał Grobarek, Wojciech Wewior (pomijając żółtą karkę za odzywki w kierunku sędziego). Obrona w takim ustawieniu grała po raz pierwszy, a po tak dobrej grze zastanawiam się czy na kolejne spotkanie nie wyjść właśnie w takim składzie." -trener Bożek.

Chcesz zobaczyć wyniki innych spotkań Pucharu Polski kliknij tutaj

III rundę PP zagramy 02.10.2013 o godzinie- prawopodobnie 16.00. Czekamy na wyniki losowań do III rundy, o których poinformujemy na bieżąco :-)


Już w środę mecz II rundy Pucharu Polski 2013/2015 «02 WRZEŚNIA 2013»

II rundę Pucharu Polski LZS Tarchalanka zagra 4.09.2013 o godzinie 17.30 z Gorzyczanką Gorzyce Wielkie na boisku w Wierzbnie.

Gorzyczanka w tym sezonie bierze udział w rozgrywkach ligi Okręgowej kaliskiego OZPN.
Aktualną tabelę ligi okręgowej znajdziesz klikając tutaj

Pozostałe zestawienie par walczących o kolejną rundę PP znajdziesz klikając tutaj

Zarząd klubu i piłkarze zapraszają na z pewnością bardzo ciekawy mecz do Wierzbna!!!


W Sieroszewicach remis po słabym meczu. «01 września 2013»

W dzisiejszym meczu z Sieroszewicami remis. Po słabym meczu jednej i drugiej drużyny Tarchalanka zdobywa punkt.

Mecz przebiegał w bardzo sielskiej atmosferze. Pierwsze minuty meczu po kilku błędach obrońców Tarchalanki drużyna Sieroszewic mogła prowadzić. Wtedy na szczęście na posterunku był Michał Grobarek, który wybronił kilka niebezpiecznych sytuacji. Po około 15 minutach Tarchalanka zaczęła zdobywać pole gry. Udało się strzelić bramkę po błędzie bramkarza gospodarzy, który wypuścił piłkę z rąk i dyskutował jedocześnie z arbitrami na temat minionej akcji. W tym czasie dużym sprytem wykazał się Bartosz Śmigiel i ośmieszył bramkarza z Sieroszewic strzelając na pustą bramkę.

"W poprzednim mecz ze Zdunami widziałem w piłkarzach chęć do gry...dziś całkiem odwrotna sytuacja. Pomysł na grę pojawiał się tylko momentami, bardzo dużo niecelnych podań z których robiło się niebezpiecznie. Gra nie układała się, a wynik...sprawiedliwy- ani jedna ani druga drużyna nie prezentowała się dobrze"- trener Bartosz Bożek

Wynik meczu 1:1. Poniżej skrót najważniejszych wydarzeń na boisku:

____Początek meczu- 16:08
16' Bartosz Śmigiel nie strzelił w akcji sam na sam z bramkarzem
Dużo akcji po stronie Sieroszewic
34' Rzut rożny niewykorzystany przez Tarchalankę.
37' Bramkę strzela Bartosz Śmigiel ośmieszając bramkarza
____Druga połowa meczu- 17:10
49' Bartosz Sójka dostaje żółtą kartkę za faul taktyczny
60' Bartosz Śmigiel opuszcza boisko, wchodzi Bartłomiej Krenc
61' Żółta kartka dla Dawida Nettera
63' Po błędzie w komunikacji obrona- bramkarz Tarchalanka traci bramkę. Jest 1:1
73' Schodzi z boiska Wojciech Wewior, wchodzi Piotr Dolata
78' Rzut wolny niecelny
81' Rzut rożny niewykorzystany
88' Ponownie niewykorzystany rzut rożny
91' Koniec meczu.
Wynik losowania do II rundy Pucharu Polski 2013/2015 «28 SIERPNIA 2013»

W wyniku losowania do II rundy Pucharu Polski LZS Tarchalanka zagra 4.09.2013 o godzinie 16.30 z Gorzyczanką Gorzyce Wielkie.

Gorzyczanka w tym sezonie bierze udział w rozgrywkach ligi Okręgowej kaliskiego OZPN. Klub z Gorzyc Wielkich zajmuje obecnie 3 miejsce z dorobkiem 9 punktów w 4 meczach.
Aktualną tabelę ligi okręgowej znajdziesz klikając tutaj

Pozostałe zestawienie par walczących o kolejną rundę PP znajdziesz klikając tutaj
Nie oddaliśmy meczu bez walki «25 SIERPNIA 2013»
W dzisiejszym- drugim meczu ligowym remis 2:2 z CKS'em Zduny.

"Drugi mecz w sezonie piłkarze nie oddali bez walki. Momentami zwłaszcza w drugiej połowie meczu panował chaos w obronie, ale jestem zadowolony z wyniku. Remis na wyjeździe to prawie jak sukces"- trener Bartosz Bożek

Poniżej skrót najważniejszych wydarzeń na boisku:

Początek meczu należał do drużyny ze Zdun. Akcję sam na sam obronił Michał Grobarek.
16' Bartosz Śmigiel przestrzelił ponad bramką z czystej pozycji.
22' Zduny strzelają na 1:0
23' Żółta kartka dla Adriana Wewióra za dyskusje z sędzią.
29' i 32' rzuty rożne dla Tarchalanki niestety niewykorzystane.
44' Kartka zółta dla Tomasza Rogalińskiego.
48' Kartka żółta dla Michała Grobarka.
Początek drugiej połowy meczu odważnie rozpoczęła Tarchalanka. Zmiana Bartłomieja Krenca na Piotra Kucharskiego.
57' Wszedł na boisko Adrian Pokora za Piotra Dolatę.
61' Karny dla Tarchalanki- faulowany Adrian Wewiór i niestety niewykorzystany przez pokrzywdzonego.
74' Celny strzał Adriana Wewióra. Wynik 1:1
75' CKS strzela bramkę. Wynik 2:1
78' Bramkę opuszcza kontuzjowany Michał Grobarek. Na boisko wchodzi Tomasz Celmer, a do bramki wędruje Bartosz Cieluch.
88' Rzut wolny, wrzutka w pole karne. Piłka uderzona mocno, Bartłomiej Jurek zmienia kierunek lotu piłki i umieszcza piłkę w siatce. 2:2
Nerwowa końcówka meczu, ale udało się wywieź Tarchalance punkt ze Zdun.


W niedzielę walka o punkty w Zdunach «22 SIERPNIA 2013»
W najbliższą niedzielę walczymy o pierwsze punkty w A klasie.

Drugi mecz w sezonie zagramy z CKS Zduny. Mecz rozpoczyna się o godzinie 11 w Zdunach.

Zapowiada się ciężkie, ale z pewnością bardzo ciekawe spotkanie.
"Mecze z CKS'em zawsze wzbudzały duże emocje, zatem zapraszamy do Zdun i liczymy na wsparcie kibiców"- Zarząd i zawodnicy LZS Tarchalanka
Wyjazd na mecz o 8:45

Porażka w pierszym meczu A klasy «18 SIERPNIA 2013»
W pierwszym meczu rozegranym z OKS'em Ostrów Wielkopolski przegrana.
Po pierwszej wyrównanej połowie meczu nasi zawodnicy przegrywali 2:1. Zdobyli?śmy bramkę w pierwszym kwadransie meczu. Prowadzili?śmy 1:0 po strzale Wojciecha Wewiora z linii 16 metra po zagraniu Roberta Schuberta. Następnie straciliś?my po rzucie karnym na 1:1. W między czasie mogli?śmy zdobyć bramkę za sprawą Adriana Wewióra, który minimalnie przestrzelił ponad bramką. Drugą bramkę stracili?śmy w końcówce pierwszej połowy z rzutu rożnego. W drugiej połowie po zmianie taktyki gry przez trenera Bożka, gra naszych układała się z przewagą naszych zawodników. Znacznie więcej szans na zdobycie bramki. Niestety ze względu na to, że prowadziliś?my dużo ataków jeden contr-atak drużyny OKS'u w koncówce meczu ustalił wynik na 3:1 dla gospodarzy.


Nowy sezon w nowej klasie «16 SIERPNIA 2013»
Sezon 2013/2014 dla seniorów rozpoczyna się już w najbliższą niedzielę.
Dobrze zagrać ponownie w A klasie. Ostatni mecz w tej klasie Tarchalanka rozegrała 1 czerwca 2008 roku z Grębaninem.

"Po serii ciężkich treningów, spotkań sparingowych i ostatnim zwycięskim meczu z Lilią, jesteś?my zmobilizowani do zdobywania punktów w A klasie"- trener Bartosz Bożek.

"Wszystkich zapraszamy na mecze i prosimy o doping w nowym sezonie"- Zarząd, działacze i piłkarze LZS Tarchalanka.

Aktualny terminarz, wyniki i tabelę znajdziesz oczywiś?cie na naszej stronie w odpowiednich zakładkach.
Pierwsza walka o punkty w sezonie w niedzielę z OKS'em Ostrów Wielkopolski na boisku ze sztuczną murawą w Ostrowie- Zacharzewie o godzinie 16:00

LZS TARCHALANKA (6) - Lilia Mikstat (4) «11 SIERPNIA 2013»
Dzisiejszy mecz pierwszej rundy Pucharu Polski pomiedzy druzynami Lilia Mikstat - LZS TARCHALANKA zakonczył sie zwyciestwem naszej ukochanej drużyny 6-4.
Bramki dla TARCHALANKI zdobywali:
Bartosz Śmigiel (3)
Piotr Kucharski
Adrian Wewiór
Wojciech Wewior

Przechodzimy do kolejnej rundy, którą wg wstępnego terminarza zagramy 4.09.2013 o godzinie 17:00

Mecz LZS TARCHALANKA - LILIA MIKSTAT «10 SIERPNIA 2013»
W niedziele 11.08.2013 o godzinie 11 w Mikstacie odbedzie sie mecz Pucharu Polski pomiedzy druzynami LILIA MIKSTAT a LZS TARCHALANKA. Serdecznie zapraszamy wszystkich na mecz. Zbiórka przed meczem odbedzie sie o godzinie 9 na boisku w Tarchalach Wielkich

Mecz LZS TARCHALANKA - HURAGAN SZCZURY «7 CZERWCA 2013»
Zapraszamy wszystkich kibiców w niedziele 09.06.2013 o godzinie 11:00 na mecz w Tarchałach Wielkich pomiedzy drużynami LZS TARCHALANKA kontra HURAGAN SZCZURY.

Awans LZS TARCHALANKA «3 CZERWCA 2013»
Drużyna LZS TARCHALANKA wywalczyła upragniony awans do A KLASY. Dziękujemy kibicom oraz piłkarzom za ten bez wątpienia wielki sukces.

Mecz LZS TARCHALANKA - SIEROSZEWICE «31 MAJA 2013»
Dnia 2.06.2013 (Niedziela) odbędzie się mecz na wyjeździe po między klubami LZS TARCHALANKA - SIEROSZEWICE. Autobus na mecz będzie o godzinie 14:15 na przystanku autobusowym przy boisku w Tarchałach Wielkich. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców

KONCERT A. CIERNIEWSKIEGO «5 KWIETNIA 2013»
28 KWIETNIA 2013r. w Odolanowskim Domu Kultury Odbędzie się koncert charytatywny Andrzeja Cierniewskiego - pomagamy Robertowi. Andrzej Cierniewski to przede wszystkim dojrzały Artysta, obdarzony silnym, ciepłym charakterystycznym głosem. Jest wszechstronnie utalentowany. Przede wszystkim śpiewa i komponuje wiele swoich utworów. Artystę znamy z takich utworów jak: " Dwie morgi słońca"(teledysk : www.youtube.com/watch?v=GI0MegojzuA ), "Jedna mała łza","Słodka Karolino" czy też "Albo on albo ja". Wszelkie informacje o koncercie dostępne w Odolanowskim Domu Kultury i pod numerem tel. 62733-13-08


SEANSE FILMOWE W ODOLANOWIE «5 Kwietnia 2013»
ODOLANOWSKI DOM KULTURY ZAPRASZA NA SEANSE FILMOWE KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 15 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK) W DOMU KULTURY GODZINY SEANSÓW ZAMBEZIA 3D GODZ. 10:00 JACK POGROMCA OLBRZYMÓW 3D GODZ. 16:30 DAJĘ NAM ROK GODZ. 18:40 UKŁAD ZAMKNIĘTY GODZ. 20:30 Zambezia 3D - animowany/ dla dzieci, cena biletu: 15 zł normalny/ 13 zł grupowy, czas trwania: 83 minuty opis: Seans w 3D! Familijna komedia najwyższych lotów. W polskiej wersji odlotowej animacji głosów użyczyli i w ptasie piórka przyoblekli się Dariusz Szpakowski, Joanna Kulig, Ada Fijał, Joanna Horodyńska oraz niezawodni rozwesela-cze z Kabaretu Moralnego Niepokoju. W sercu Afryki, gdzieś między Rio i Madagaskarem, leży imponująca ptasia metropolia - Zambezia. Jack pogromca olbrzymów - fantasy/ przygodowy 3D, cena biletu: 15 zł normalny/ 13 zł grupowy, czas trwania: 114 minut opis: Alternatywna wersja bajki o Jasiu i magicznej fasoli w gwiazdorskiej obsadzie. Pradawny spór ożywa, kiedy młody rolnik przypadkowo otwiera bramę między światem ludzi, a przerażającym światem olbrzymów. Olbrzymy, po raz pierwszy od stuleci uwolnione na ziemi, usiłują odzyskać panowanie nad lądem, który kiedyś utraciły, a młody mężczyzna imieniem Jack (Nicholas Hoult) musi stanąć do walki i usiłować je powstrzymać. W walce o królestwo, lud i miłość odważnej księżniczki musi zmierzyć się z niepokonanymi wojownikami, choć dotychczas wierzył, że istnieją tylko w legendach... Teraz sam może stać się legendą. Daję nam rok - komedia, cena biletu: 12 zł normalny, czas trwania: 97 minut opis: Ten film to spełnienie marzeń miłośników dobrych komedii. Producenci "To właśnie miłość", "Dziennika Bridget Jones" i scenarzysta "Borata" połączyli siły tworząc film, który już został okrzyknięty "absolutnie genialną, najzabawniejszą brytyjską komedią roku! - Go Magazine". I trudno się temu dziwić, bo to, co zazwyczaj dzieje się tuż po ślubie, to gotowy scenariusz na oscarową komedię. Nat (Rose Byrne) jest atrakcyjna i przedsiębiorcza, Josh (Rafe Spall) to niezbyt znany pisarz ze specyficznym poczuciem humoru. Jego denerwuje jak ona śpiewa, ona wstydzi się, kiedy on tańczy. Pierwszy kryzys małżeński zbiega się z pojawieniem się przystojnego i bardzo pomysłowego Amerykanina (Simon Baker) i byłej dziewczyny Josha - Chloe (Anna Faris). Kiedy przeciwieństwa przestają się przyciągać, a prawdziwa miłość wciąż może czekać za rogiem, wspólny pierwszy rok zaczyna wydawać się nieosiągalny. Układ zamknięty - thriller PL, cena biletu: 12 zł normalny, czas trwania: 100 minut opis: Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia trzech właścicieli świetnie prosperującej spółki, którzy - wskutek zmowy skorumpowanych urzędników: prokuratora (Janusz Gajos) i naczelnika urzędu skarbowego (Kazimierz Kaczor) - zostają pokazowo zatrzymani pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Inspiracją dla scenarzystów "Układu zamkniętego", Michała S. Pruskiego i Mirosława Piepki była prawdziwa historia biznesmenów, zmagających się z zarzutami stawianymi przez prokuraturę oraz urząd skarbowy. Wszyscy trafili do aresztu, a ich firmę doprowadzono do upadku. Sprawy prowadzone przeciwko nim zostały po latach umorzone z powodu braku znamion przestępstwa, a przedsiębiorcy otrzymali symboliczne zadośćuczynienia. ZOBACZ NAJNOWSZE HITY FILMOWE - TAKZE W 3D. BILETY JUŻ OD 12 ZŁ, A DLA KLIENTÓW ORANGE 2 BILETY W CENIE 1. ABY SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI, WYŚLIJ SMS-a O TREŚCI kino POD NUMER 2360. SZCZEGÓŁY I AKTUALNY REPERTUAR NA www.KinoOrange.pl


MECZ ODWOŁANY «21 lutego 2013»
Zarząd LZS z przykrością informuje działaczy, zawodników oraz wszystkich kibiców że mecz sparingowy zaplanowany na sobotę 22.02 jest odwołany.
Przepraszamy wszystkich ale gorąco, pomimo tego, że pogoda nie dopisała.


MECZ SPARINGOWY «19 lutego 2013»
W sobotę (23.02) o godzinie 14.00 odbędzie się mecz sparingowy w Tarchałach Wielkich z drużyną WTÓROWIANKA WTÓREK.
Zapraszamy wszystkich serdecznie.


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE «19 lutego 2013»
W niedzielę (17 lutego o godzinie 15:00) na sali wiejskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze
klubu LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie, na spotkaniu stawili się członkowie zarządu, działacze,
członkowie komisji rewizyjnej, a nawet zawodnicy sekcji piłki nożnej.
Kilka klatek ze spotkania można obejrzeć w dziale "Galeria"
Dziękujemy za przybycie.


PIERWSZY SPARING «18 lutego 2013»
W piątek 15.02 odbył sie pierwszy sparing seniorów LZS TARCHALANKA z OKS OSTRÓW WIELKOPOLSKI Wynik meczu 6:4 DLA OKS Dziękujemy za przybycie.


ZEBRANIE «14 lutego 2013»
W niedzielę (17 lutego o godzinie 15:00)
na sali wiejskiej odbędzie się zebranie sprawozdawcze.
Zapraszamy wszystkich serdecznie.


MECZ TENISA STOŁOWEGO «28 stycznia 2013»
W czwartek 31 stycznia na sali w szkole podstawowej w tarchałach wielkich o godzinie 18
odbędzie się mecz tenisa stołowego pomiędzy drużynami LZS Tarchalanka a ORZEŁ II Wysocko Wielkie.


TRENING SENIORÓW «28 stycznia 2013»
Jutro (wtorek 29 stycznia) odbędzie się trening sekcji Piłki nożnej dla seniorów,
na sali w szkole podstawowej w Tarchałach Wielkich o godzinie 18


TRENING PIŁKARZY «21 stycznia 2013»
Zapraszamy piłkarzy LZS Tarchalanka na trening, który odbędzie się we wtorek 22 stycznia o 17:30 na sali w szkole podstawowej.
ZACZYNAMY TRENINGI «12 stycznia 2013»
Zapraszamy piłkarzy LZS Tarchalanka na pierwszy trening, który odbędzie się we wtorek 15 stycznia o 17:30 na sali w szkole podstawowej.
PORAŻKA I ZWYCIĘSTWO «11 stycznia 2013»
We wczorajszym meczu z Taczanowem nasi tenisiści dali popis i zakończyli wynikiem 10:2 dla zespołu Tarchalanki.
W składzie Tarchalanki zagrali:
Jacek Sajnaj
Piotr Pudys
Jakub Hęćka
Wojciech Pacyna
Michał Szczurawski (zawodnik rezerwowy)

Natomiast środowe starcie z Maratonem Moskurnia niestety zakończyło się porażką 10:7 dla drużyny gości z Moskurni

Tabelę turnieju można znaleźć na Tabela
REMIS Z TAJFUNEM «8 stycznia 2013»
Dziś sekcja tenisa stołowego zagrała mecz z LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski, z wynikiem końcowym 9:9.
W składzie dzisiejszej reprezentacji zagrali:
Jacek Sajnaj
Piotr Pudys
Jakub Hęćka
Michał Szczurawski

Jutro zapraszamy na mecz z MARATONEM Moskurnia.

Tabelę turnieju można znaleźć na Tabela
MECZE TENISA STOŁOWEGO «7 stycznia 2013»
We wtorek 8 stycznia w szkole podstawowej w Tarchałach Wielkich o godzinie 18
odbędzie się mecz tenisa stołowego pomiędzy drużynami LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie a LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski.

Natomiast w czwartek 10 stycznia również w szkole podstawowej w naszej miejscowości.
Grać będą LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie kontra drużyna tenisa stołowego z Taczanowa.


Tabelę turnieju można znaleźć na Tabela
ZACZYNAMY TRENINGI «5 stycznia 2013»
Pierwszy trening sekcji piłki nożnej (seniorów) odbędzie się na sali szkolnej w Tarchałach Wielkich 15 stycznia o godzinie 17:30.
ŻYCZENIA SYLWESTROWE «31 grudnia 2012»
Nowy Rok powitajcie w szampańskim nastroju, ufając,
że będzie wspaniały i przyniesie niezapomniane chwile.
Zapomnijcie o szarej rzeczywistości i bawcie się najwspanialej jak potraficie.
Od zarządu dla wszystkich kibiców oraz zawodników LZS Tarchalanka!
KALENDARZE «28 grudnia 2012»
Zarząd LZS ma na sprzedaż kolejną porcję kalendarzy - świeżutkie prosto z drukarni.
Zapraszamy do zakupu u Bartosza Śmigla lub Oktawiana Kaika w cenie 25 zł.
Ilość kalendarzy ograniczona!
ZAKUP NOWYCH DRESÓW «25 grudnia 2012»
Przy hojnym udziale naszych sponsorów zostały zakupione dresy dla piłkarzy LZS TARCHALANKA.
Dresy zostaną wręczone w styczniu 2013 roku.
ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE «24 grudnia 2012»


W tym wyjątkowym dla wszystkich czasie, gdy renifer zagląda przez okno z błyskiem w oku,
chcemy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia: aby pokój i miłość panowały w waszych sercach,
aby dobrego jedzenia na stole nie brakowało, aby uśmiech gościł na waszych twarzach każdego dnia,
aby wasze serca były hojne, i przepełnione dobrocią dla innych, aby szaleństwo i dobra zabawa panowały w sylwestra,
aby nowy rok powitać w dobrej formie, aby końskie zdrowie dopisywało, aby miłość była dla was najważniejsza,
aby czas z rodziną spędzony był wyjątkowy, aby wśród prezentów dużo fajnych rzeczy było, aby wszystkim się dobrze żyło!
Życzą : Zarząd LZS Tarchalanka-Tarchały Wielkie, oraz administracja strony.
WESOŁYCH ŚWIĄT!
I Mikołajkowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice. «16 grudnia 2012»
W niedzielę 16.12.2012
Juniorzy Tarchalanki Tarchały Wielkie zwyciężyli w I Mikołajkowym Turnieju o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice.
W turnieju piłki halowej udział wzięli
Celmer Szymon, Konieczny Miłosz, Pacyna Jakub, Poślednik Mariusz, Szczurawski Michał, Wojciechowski Filip
Tarchały w fazie grupowej rozegrali dwa spotkania.
Tarchalanka- Akademia piłkarska Ostrzeszów 1-1
Tarchalanka- Iskra I Sieroszewice 1-0
Te wyniki pozwoliły wyjść z grupy na drugim miejscu , gdzie w półfinale zmierzyli się z faworytem turnieju Centrą Ostrów.
W zasadniczym czasie gry spotkanie zakończyło się remisem (1-1) a o awansie do finału przesądziły rzuty karne, które wygraliśmy ( 2-1).
W finale Tarchały zagrały z Iskra II Sieroszewice , którą pokonali (2-0)
Nasi juniorzy zdobyli tak że nagrody indywidualne
Szczurawski Michał - Najlepszy bramkarz turnieju
Poślednik Mariusz- Najlepszy piłkarz turnieju
Tabela końcowa turnieju
1.Tarchalanka Tarchały Wielkie
2. Iskra II Sieroszewice
3. Centra Ostrów
4. Akademia Piłkarska Ostrzeszów
5. Iskra I Sieroszewice
6. Pogoń Nowe SkalmierzyceKalendarze klubowe LZS Tarchalanka na rok 2013 Od niedawna przedstawiciele naszego klubu mają na sprzedaż kalendarze na rok 2013 w cenie 25 zł chcesz wiedzieć więcej kliknij

Kalendarze można zakupić u Bartosza Śmigla lub Okrawiana Kaika.


Kalendarze klubowe LZS Tarchalanka na rok 2013 «14 grudnia 2012»
Od niedawna przedstawiciele naszego klubu mają na sprzedaż kalendarze na rok 2013 w cenie 25 zł.
Kalendarze można zakupić u Bartosza Śmigla lub Okrawiana Kaika.


Mecz LZS Tarchalanka-Dunin Biskupice. «14 grudnia 2012»
Pierwszy film na stronie internetowej naszego klubu sportowego.Kilka klatek. «14 grudnia 2012»
Kilka losowych klatek z życia klubu.


Projekt i wykonanie: Szymon Fr±szczak